Stanovy H-DCM staré

18.02.2010
Stanovy občanského sdružení Harley-Davidson Club Moravia o.s.

I. Název, sídlo a právní poměry sdružení

Název: Harley-Davidson Club Moravia o.s. (dále jen H‑DCM nebo klub)
Sídlo: Kobližná 53/24, Brno, PSČ 602 00

H‑DCM je občanským sdružením, založeným podle Zákona o sdružování občanů číslo 83/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů a byl založen 24. 11. 2006.

H‑DCM je registrován Ministerstvem vnitra ČR dnem 16.1.2007 pod č.j. VS/1-1/66 250/07-R.

H‑DCM je právnickou osobou, registrovanou pod přiděleným IČO 270 53 075.

H‑DCM je od 14. 11. 2009 členem Federace evropských Harley-Davidson klubů Federation Harley-Davidson Clubs Europe (FH-DCE), Overakkerstraat 14, 4834XN Breda, Netherlands

II. Cíl činnosti

1. Cílem činnosti Harley-Davidson Club Moravia je především sdružování osob, jezdců na motocyklech Harley-Davidson a ostatních amerických motocyklech a jejich příznivců – zejména za účelem:
pořádání společných vyjížděk na motocyklech Harley-Davidson
pořádání setkání majitelů motocyklů tovární značky Harley-Davidson a to jak na klubové úrovni, tak i na národní a mezinárodní úrovni
spolupráce se sdruženími, kluby a jinými organizacemi v České republice a v zahraničí s podobným zaměřením a předmětem činnosti
vydávání vlastních tiskovin a provozování webového portálu klubu za účelem vzájemné informovanosti členů a propagace vlastní činnosti včetně obstarávání, hospodaření a poskytování propagačních a reklamních předmětů, souvisejících s cílem činnosti sdružení
společnému provozování obecně prospěšných činností v oblasti zdravotnictví, vzdělávání, tělovýchovy, sportu a turistiky za účelem shromažďování darů a příspěvků od organizací a občanů a jejich následné poskytování na činnost H‑DCM
zřízení a provozování klubového zařízení – clubroom, clubhouse (ve vhodné době a podle vlastních možností)

2. Veškerá činnost H‑DCM je založena na společném zájmu členů H‑DCM o motocykly tovární značky Harley-Davidson a ostatní americké motocykly, má ryze nepolitický a nevýdělečný charakter. H‑DCM vyvíjí činnosti v souladu s právními předpisy a těmito stanovami.

3. Jako člen Federace evropských Harley-Davidson klubů (FH-DCE) podílet se a aktivně přispívat k naplňování poslání Federace, jejímž cílem je upevnit, spojit a propagovat spojení mezi Harley-Davidson kluby v Evropě s existujícími zvyky a tradicemi Harley-Davidson jezdců, stejně jako je dodržování základních životních norem, které jsou srdcem našeho světa: BRATRSTVÍ, PŘÁTELSTVÍ, ÚCTA A VZÁJEMNÝ RESPEKT.

III. Členství

1. Členství v Harley-Davidson Club Moravia o.s. je podle podmínek vzniku a charakteru členství strukturováno takto:
člen – též member, full member
čekatel – též candidate (přidružený člen)
příznivec – též friend (přidružený člen)
čestný člen – též honourable member

1.1. Za člena H‑DCM může být přijat pouze jezdec na motocyklu Harley-Davidson, který není členem jiného Harley-Davidson Clubu a který úspěšně zvládl statut „čekatele-candidate“. Členství je podmíněno aktivní účastí na činnosti a akcích klubu a uhrazením členských příspěvků. Aspiranta na statut člena představí na členské schůzi prezident klubu. Přijetí za člena schvaluje členská schůze 100% souhlasem přítomných v souladu s článkem VIII., bod č. 4 Stanov.

1.2. Čekatelem H‑DCM se může stát pouze jezdec na motocyklu Harley-Davidson, který není členem ani čekatelem jiného moto klubu nebo sdružení. Jeho členství schvaluje výbor po představení členem klubu a uhrazení členského příspěvku. Za uchazeče se musí zaručit dva ručitelé z řad členů klubu, kteří garantují, že uchazeč splňuje nároky a podmínky, které jsou se členstvím v H‑DCM spojeny. Délka trvání statutu „čekatele“ není časově stanovena, běžně však trvá 1 rok. Její délka závisí na rozhodnutí výboru. Statut čekatele má charakter přidruženého člena klubu. Čekatel má právo účastnit se akcí a činnosti klubu a členských schůzí H‑DCM v rozsahu, stanoveném výborem klubu, s hlasem poradním.

1.3. Příznivcem H‑DCM se může stát kdokoliv, kdo s klubem sympatizuje, účastní se na jeho akcích a souhlasí se stanovami klubu a dodržuje je. O přijetí za příznivce rozhoduje výbor klubu na základě žádosti zájemce, který k žádosti musí získat záruku 2 členů H‑DCM jako svého garanta. Statut příznivce má charakter přidruženého člena klubu. Příznivec má právo účastnit se akcí a činnosti klubu a členských schůzí H‑DCM v rozsahu, stanoveném výborem klubu, s hlasem poradním.

1.4. Čestným členem H‑DCM se může stát osoba za dlouholetou činnost v klubu nebo za výjimečné zásluhy v činnosti podporující klub. Jmenování čestným členem schvaluje členská schůze na návrh výboru nebo na písemný návrh nejméně 5 členů klubu. Čestné členství je bezplatné a dává svému nositeli právo se zúčastňovat akcí klubu na základě pozvání. Ukončení čestného členství je možné písemnou žádostí čestného člena, doručenou výboru. V takovém případě zaniká čestné členství dnem projednání této žádosti členskou schůzí. Členská schůze může na návrh výboru ukončit čestné členství i z jiného, zřetele hodného důvodu.

2. Pokud z vážných důvodů člen klubu (member) neplní nebo nemůže plnit podmínky, stanovené pro statut člena klubu, může výbor klubu na základě konkrétního posouzení rozhodnout o přerušení členství tohoto člena a stanovit podmínky tohoto přerušení, a to na dobu nejvýše jednoho roku. Po uplynutí této doby, případně dříve, pokud pominou důvody pro přerušení, posoudí výbor klubu, zda člen podmínky pro plné členství plní a rozhodne o jeho případném opětném plném členství. Pokud tento zůstal po dobu přerušení členství příznivcem (friendem) klubu, nemusí pro obnovení plného členství projít fází čekatele (candidate). Jednoroční doba přerušení členství může být výborem stanovena opakovaně, vždy však na jejím konci musí být výborem posouzena, vyhodnocena a rozhodnuto o jejím opakování či ukončení. O postupech podle tohoto článku výbor operativně informuje členskou základnu.

IV. Zánik členství

1. Členství v H‑DCM zaniká:
vystoupením člena, a to písemným oznámením doručeným prezidentovi
vyloučením, a to rozhodnutím členské schůze na návrh výboru nebo na písemný návrh jiného člena, zejména jestliže závažným způsobem, nebo opětovně a přes výstrahu porušuje své členské povinnosti určené Stanovami, nebo jedná tak, že poškozuje zájmy H‑DCM nebo jeho vážnost, nebo neuhradil členské příspěvky ve stanoveném termínu. Rozhodnutí musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasujících členů přítomných na členské schůzi
úmrtím člena
zánikem H‑DCM – v tom případě platí ustanovení článku XVII těchto Stanov

2. Člen, přidružený člen nebo čestný člen, jehož členství zaniklo podle tohoto článku, nemá nárok na majetkové vypořádání.

V. Práva členů

1. Členové H‑DCM (members) mají právo:
požádat a využívat pomoci výboru H‑DCM a jeho jednotlivých členů
účastnit se všech společných akcí, vyjížděk a setkání pořádaných H‑DCM
účastnit se členských schůzí, předkládat na těchto schůzích návrhy, volit a pokud již člen dosáhl věku osmnácti let, být též být volen do orgánů H‑DCM
obdržet a nosit označení příslušnosti ke H‑DCM
předkládat návrhy na zlepšení činnosti H‑DCM výboru klubu a obracet se na něj s podněty a připomínkami týkající se činnosti H‑DCM
obdržet interní kalendář akcí pořádaných H‑DCM případně akcí, kterých se klub aktivně zúčastní a mít prostřednictvím webového portálu H‑DCM přístup k informacím o akcích, činnosti a ostatních aktivitách vlastního klubu případně dalších klubů a sdružení Harley-Davidson v ČR i v zahraničí. Výbor může v individuálních případech řešit předávání základních informací jiným způsobem
na výhody, příp. slevy při akcích pořádaných H‑DCM v rozsahu stanoveném výborem- na slevy ve firmách a zařízeních poskytujících na základě ujednání s H‑DCM příslušné slevy

2. Přidružení členové H‑DCM (candidates a friends) a čestní členové mají práva jako členové (members) s těmito odchylkami:
přidružený člen a četný člen nemůže obdržet a nosit označení příslušnosti k H‑DCM (velké barvy)
přidružený člen a čestný člen má právo účastnit se akcí a činnosti klubu a členských schůzí H‑DCM v rozsahu, stanoveném výborem klubu, s hlasem poradním
přidružený člen a čestný člen nemůže volit a být volen do orgánů klubu

VI. Povinnosti členů

1. Členové H‑DCM (members) mají povinnost:
dodržovat stanovy H‑DCM a řídit se rozhodnutími jeho orgánů
účastnit se členských schůzí
uhradit členský poplatek v souladu s platným rozhodnutím členské schůze
účastnit se na akcích pořádaných klubem a podle svých možností přispívat při jejich zajišťování a plnění činnosti klubu
chovat se tak, aby nepoškozovali dobré jméno a pověst klubu, a aby jejich chování a jednání nebylo v rozporu s principy a normami Federace evropských H-D klubů, jejímž členem H‑DCM je (viz článek II., bod 3.), a to nejen na klubových akcích
při organizování vlastních akcí, důkladně informovat výbor klubu (pokud hodlá použít jméno nebo kterýkoliv ze symbolů klubu) a charakteru akce. Výbor má právo použití jména a symbolů zamítnout
nosit zejména na Harley-Davidson akcích schválené označení příslušnosti k H‑DCM, po zániku členství tyto vrátit

2. Přidružení členové H‑DCM (candidates a friends) a čestní členové mají povinnost:
dodržovat stanovy H‑DCM a řídit se rozhodnutími jeho orgánů
chovat se tak, aby nepoškozovali dobré jméno a pověst H‑DCM,a aby jejich chování a jednání nebylo v rozporu s principy a normami Federace evropských H-D klubů, jejímž členemH‑DCM jest (viz čl.II., bod 3.), a to nejen na klubových akcích
při organizování vlastních akcí důkladně informovat výbor klubu o akci a jejím charakteru, pokud hodlá použít jméno nebo kterýkoliv ze symbolů H‑DCM. Výbor má právo použití jména a symbolů zamítnout
uhradit členský příspěvek v souladu s platným rozhodnutím členské schůze – tato povinnost se týká jen přidružených členů nikoliv čestných členů

VII. Orgány klubu

Orgány H‑DCM jsou:

členská schůze
výbor
prezident

VIII. Členská schůze

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem H‑DCM, její jednání svolává výbor nejméně jednou ročně jako řádné, a to zpravidla v prvních měsících toho kterého kalendářního roku. Mimo to výbor svolá mimořádnou členskou schůzi podle vlastního uvážení nebo na žádost alespoň 20 % členů.

2. Členské schůze se z titulu členské povinnosti účastní členové H‑DCM (members). Výbor klubu může zejména podle obsahu programu jednání rozhodnout, že některé členské schůze nebo některé části členské schůze se zúčastní i přidružení členové (candidates a friends) případně pozve čestné členy. Tito případní účastníci členské schůze jsou jako přidružení členové přítomni pouze s hlasem poradním.

3. Členská schůze ve své působnosti zejména:
projednává a schvaluje výroční zprávu o činnosti H‑DCM a plán činnosti na další období
projednává a schvaluje vyúčtování hospodaření za uplynulé období a návrh rozpočtu na příští období
schvaluje výši a strukturu členských příspěvků na další období
rozhoduje o návrzích na přijetí nového člena (member) a čestného člena
rozhoduje o návrhu na vyloučení člena
rozhoduje o změně stanov H‑DCM
volí a odvolává tajným hlasováním prezidenta H‑DCM. Návrhy kandidátů na funkci prezidenta a rovněž návrh na odvolání může dát kterýkoliv člen (full member) nebo skupina členů klubu.
volí a odvolává ostatní členy výboru H‑DCM .Návrh kandidátky členů výboru nebo návrh na odvolání dává v první řadě designovaný prezident klubu jako předpoklad vytvoření pracujícího a fungujícího týmu s důvěrou šéfa a s jeho představou konkrétního uplatnění ve výboru. Samozřejmě návrhy na členy výboru může dát kterýkoliv člen nebo skupina členů. V každém případě, ať u prezidenta nebo u člena, musí navrhující členské schůzi navrhovaného kandidáta /kandidáty představit, charakterizovat jeho potenciální přínosy konkretizovat, na kterou funkci ve výboru by úspěšně přicházel do úvahy.
rozhoduje o rozpuštění, sloučení, splynutí, rozdělení sdružení a určuje způsob jejich provedení a vypořádání

4. Členská schůze rozhoduje většinou hlasů přítomných členů klubu – s výjimkami dále uvedenými. Pro platnost hlasování se musí účastnit minimálně 2/3 všech členů H‑DCM.

V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta klubu, v jeho nepřítomnosti hlas viceprezidenta.

Odchylně od většinového hlasování rozhoduje členská schůze:
přijetí nového člena – musí být schváleno 100% přítomných hlasů
o vyloučení člena – rozhoduje většina z hlasujících členů
o rozpuštění, sloučení, splynutí a rozdělení klubu – rozhoduje 2/3 většina všech členů H‑DCM

5. Členská schůze může v případě potřeby a racionality rozhodnout o hlasování korespondenční nebo konferenční formou a současně rozhodne o způsobu provedení a zajištění průkaznosti hlasování.

IX. Výbor

1. Členy výboru volí a odvolává členská schůze. Výbor klubu má minimálně 3 členy, konkrétní počet určuje členská schůze volbou členů výboru, obvykle v rozsahu 5 – 7 členů.

2. Funkční období prezidenta je 4 roky a ostatních volených členů výboru je 3 roky.

3. Výbor klubu zajišťuje obsazení následujících funkcí členy klubu:
prezident, viceprezident, sekretář, pokladník, hospodář, security, roadcaptain, webmaster, kronikář, fotograf

4. S výjimkou prezidenta, který je volen přímo členskou schůzí, rozhodnou na ustavující schůzi výboru zvolení členové o rozdělení a obsazení funkcí tak, aby byly členy výboru obsazeny pro činnost klubu důležité funkce. Rozdělení a obsazení funkcí by mělo, pokud byla provedena volba členskou schůzí odpovědně, proběhnout v dohodě, bez konfliktů a s předem proponovaným zájmem podpořeným odbornými znalostmi a praktickými zkušenostmi. V případě konfliktu zájmu ve vztahu k funkcím ve výboru má rozhodující slovo prezident.
V průběhu volebního období může výbor rozložení funkcí mezi členy výboru z důvodu zvýšení efektivity práce, z důvodů osobních u členů či z jiné potřeby měnit, kumulovat, rozdělovat, zapojit nečleny výboru – asistenty či jinak optimalizovat v zájmu výkonnosti výboru. Tyto změny musí proběhnout se souhlasem prezidenta a musí být o nich členská základna neodkladně informována.

5. Kumulace funkcí je přípustná, a podmínkou není obsazení všech funkcí členy výboru H‑DCM vyjma funkce prezidenta, viceprezidenta a pokladníka H‑DCM. Nebyla-li výborem obsazena některá z funkcí členem výboru, může výbor pověřit výkonem těchto neobsazených funkcí některého člena klubu, který není členem výboru. Toto se netýká obsazení funkce prezidenta a viceprezidenta. Tito pověření vykonavatelé některých neobsazených funkcí nejsou členy výboru, mají postavení pomocníka – asistenta výboru klubu. Jednání výboru či jeho části se účastní pouze na vyzvání k souvisejícímu bodu programu.

6. Výbor může zejména v případě rezignace některého z členů výboru, ale i z jiného, zřetele hodného důvodu, doplnit nebo rozšířit počet členů výboru v období mezi volebními členskými schůzemi formou kooptace. Počet kooptovaných členů může být maximálně roven polovině počtu členů výboru zvolených členskou schůzí.

7. Člen výboru může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným prezidentovi. V takovém případě končí výkon jeho funkce okamžikem doručení. Člen výboru se zavazuje předat veškerý svěřený majetek a hodnoty jinému členu výboru, který bude dočasně touto funkcí pověřen.

8. Výbor je usnášení schopný za účasti nejméně poloviny členů výboru. Rozhodnutí výboru je přijato, většinou hlasů přítomných členů výboru. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta klubu, v jeho nepřítomnosti hlas viceprezidenta. Korespondenční a konferenční hlasování je v případě potřeby možné při zajištění jejich průkaznosti.

9. Výbor rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou určeny pro projednání na členské schůzi. Výbor může průběžně a operativně rozhodnout o kontrole hospodaření a k tomu jmenovat revizora účtů z řad členů klubu. Výbor přijímá potřebná opatření k dodržování cílů a stanov klubu včetně opatření postihového charakteru.

10. Výbor se schází podle potřeby v předem stanovených termínech nebo na žádost kteréhokoliv svého člena.

X. Prezident H‑DCM

Statutárním zástupcem H‑DCM je prezident, který je oprávněn jednat jménem klubu navenek nebo k tomuto zmocnit jiného člena H‑DCM.

Prezident řídí schůze výboru a řádné i mimořádné schůze členů H‑DCM.

Prezident předkládá členské schůzi ke schválení výroční zprávu o činnosti a případný návrh na jmenování či odvolání jednotlivých členů výboru.

Prezident je oprávněn, se souhlasem výboru, nakládat s finančními prostředky H‑DCM.

Prezident je též oprávněn dle svého uvážení přenést některé své pravomoci na viceprezidenta a na ostatní členy výboru.
Dle potřeb klubu komunikuje s FH-DCE.

XI. Viceprezident

Viceprezident v případě nepřítomnosti prezidenta, či pokud tak byl pověřen prezidentem, přebírá jeho práva a povinnosti

XII. Pokladník

Pokladník je zodpovědný za vybírání členských příspěvků a správu financí H‑DCM.

Pokladník má též právo disponovat s finančními prostředky H‑DCM po schválení výborem.

Pokladník je povinen předložit výroční členské schůzi ke schválení zprávu o hospodaření H‑DCM za uplynulé období a návrh rozpočtu na příští období.

XIII. Zásady hospodaření

H‑DCM hospodaří s příjmy z členských příspěvků, s příjmy z vlastní činnosti a s případnými dary a dotacemi. Tyto používá k hrazení nákladů své činnosti. Výdaje H‑DCM jsou vynakládány s péčí řádného hospodáře k naplňování cílů činnosti dle článku II. Stanov.

Výši a strukturu členských příspěvků pro následující období stanoví výroční členská schůze.
Činnost klubu má neziskový charakter.

H‑DCM hospodaří v souladu s právními předpisy České republiky.

XIV. Zánik H‑DCM

1. Klub zaniká:
dobrovolným rozpuštěním
sloučením nebo splynutím s jiným subjektem
rozdělením
pravomocným rozhodnutím ministerstva vnitra ČR o jeho rozpuštění

2. H‑DCM zanikne některým ze způsobů, uvedených v bodě 1., písm. a) až c), usnese-li na tom dvoutřetinová většina všech členů – members (mimo přidružených).

3. Členská schůze jmenuje likvidační komisi a určí lhůtu likvidace. Výsledek likvidačního řízení včetně případného likvidačního zůstatku předloží likvidační komise jako návrh členské schůzi ke konečnému rozhodnutí.

XV. Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy byly schváleny výroční členskou schůzí H‑DCM dne 9.1.2010, a nahrazují stanovy ze dne 27.11.2006, přijaté při založení Sdružení Harley-Davidson Club Moravia o.s.

V Brně 9. 1. 2010

Stanovy_HDCM

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout