Mimořádná členská schůze 23.8.2013 v Havlově

Zápis z mimořádné členské schůze H-DC Moravia
23.8.2013 v Havlově

Program schůze : 1. Zahájení schůze prezidentem
2. Volba skrutátora a zapisovatele
3. Zpráva skrutátora o stavu přítovných členů
4. Představení kandidáta na členství v klubu Moravia
5. Hlasování o přijetí kandidáta za full mambera
6. Složení a podepsání slibu novým členem
7. „Křest“ vodou a další ceremoniál
8. Spálení barev vyloučeného člena.
9. Volná společná komunikace, zábava a oslava oslavence

Ad 1) prezident zahájil mimořádnou členskou schůzi a přivítal přítomné. Seznámil všechny s programem schůze, v němž hlavním a významným bodem bylo přijetí nového člena do klubu. Program byl aklamací schválen.
Ad 2) Za skrutátora byl prezidentem navržen Karlos Štarman a zapisovatelem Ivoš Bruža. Jmenovaní fumci přijali a byli aklamací potvrzeni.
Ad 3) Skrutátor Karlos konstatoval, že je přítomno 13 full membrů z celkem 15, tj. 86,7% a mimořádná členská schůze je tudíž podle stanov usnášení schopná.
Přítomni jsou: Bruža, Hrdina, Kadlec. Moskva, Novák, Peřina, Richter, Rohlíček, Šlosek, Šorf, Šoula,
Vavřička, Závora.
Nepřítomen: Kryštof – v zahraničí, Fischer – přijel ze zahraničí později.
Ad4) Prezident představil kandidáta na členství Pavla Rockera Gabriela, kterého všichni znají jako aktivního účastníka a podílníka na akcích a programu klubu. Kandidát se účastnil akcí klubu a jezdil nejdříve cca 2 roky jako free rider, od 15.1.2011 byl přijat za frienda (garanti Ruda Šoula a Diesel Rohlíček) a od 18.8.2012 je kandidátem na člena (garanti Karlos Štarman a Ivoš Bruža).
Ad 5) Kandidát si osobně předjednal podporu u všech členů a hlasováním byl výsledek 13 pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. Pavel Rocker Gabriel byl jednomyslně přijat za full membra H-DC Moravia dnem 23.8.2013.
Ad 6) Nový člen složil předepsaný slib a spolupodepsal k tomu vymezenou zdobenou listinu spolu s prezidentem klubu. Jeden stejnopis listiny převzal k důstojnému vystavení doma (zřejmě v jeho klubbaru) a druhou převzal sekretář k uložení do dokumentace klubu.
Ad 7) Prezident předal novému členu velké barvy, které mu byly od kamarádů ihned provizorně pomoci spínátek či „sichrhajcek“ instalovány na záda. V dalším novému členu Pavlu Rockerovi všichni srdečně a upřímně přáli a připíjeli si na získanou pozici. Nakonec ho samou radostí vtlačili do rybníka a provedli křest barev i jeho hlavy.
Tím byl hlavní a jediný významný bod mimořádné členské schůze naplněn.

Ad 8) Při této přiležitosti se v posledním bodě schůze uskutečnila naopak neradostná a antipozitivní krátká akce: splálení barev H-D Clubu Moravia bývalého člena klubu Vasila Fedorky, který po jeho vyloučení musel vrátit. Tímto klub definitivně uzavřel i tímto symbolickým aktem záležitost svého bývalého membra a považuje ji tímto za vypořádanou.
Ad 9) Prezident ukončil oficiální a formální část mimořádné schůze a vyzval membry k zapojení se do dalšího programu i s přítomnými partnerkami a dalšími candidáty a friendy v hlavním sále. Tam nás nový member Pavel Rocker pozval na připravené početně dostatečné množství Jacků-Danielsů k zapití jeho úspěchu.

Zapsal: sekretář

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout