06.04 mimořádná členská schůze č.2/2021 Havlov

 Mimořádná členská schůze (MČS)

4.6.2021 v Havlově

 

Účastni: Zdenál Šoula, president, Ivoš Bruža, vicepresident, Stanley Richter, treasurer,

Polda Vlk, sergeant, Mrož Bajaja, webmaster, Hombré Novák, Dědek Novosád,

Karlos Štarman, Tazzy Teisler, Marvan Vandas,

V závěru schůze též Izzi Izaiáš

 

 1. Mimořádnou členskou schůzi (dále MČS) zahájil president Zdenál a přivítal všechny přítomné. Členové byli seznámeni s důvodem svolání MČS, s jejím programu a s průběhem předcházející schůze výboru. Poté předal řízení schůze vicepresidentovi Ivošovi.

 

 1. Vicepresident navrhl zvolit jako skrutátora Karlose. Schůze schválila Karlose jednomyslně.

MČS schválila 10/0/0.

 

 1. Program Mimořádné členské schůze (MČS)
 • Stav členské základny, její změny a vývoj
 • Zpráva skrutátora ve vztahu k aktuálnímu stavu členů
 • Schválení zkrácené lhůty pro svolání MČS
 • Projednání dalších kandidátů na členství na pozici membra, hlasování o nich
 • Doplnění neprojednaných bodů z VČS
 • Nutná operativní úprava Stanov klubu
 • Různé
 • Oznámení přijetí kandidátům, jejich přísahy a slavnostní gratulace

 

 1. Stav členské základny, její změny a vývoj:
 • President informoval, že členství v klubu ukončil Zdeněk Diesel Rohlíček a to písemnou formou. President předá tuto písemnost (případně zprávu z mobilu) do

dokumentace klubu zastupujícímu sekretáři.

 

 • President informoval, že ukončení členství v klubu mu sdělil Rudolf Randolf Záhora. Ten pak osobně na pozvání klubu toto svoje stanovisko (ukončit členství v klubu) potvrdil před celou MČS. Členská schůze toto vzala na vědomí a Rudolf Randolf Záhora přestal být členem klubu 4.6.2021.

 

 • Skrutátor Karlos podal zprávu, že v dané chvíli má klub 13 členů Membrů, členské schůzi je přítomno 10 členů, to znamená 76,9% a MČS je usnášení schopná.

 

 • MČS schválila zkrácenou lhůtu pro svolání členské schůze (na termín téhož dne od svolání) a schválila program MČS, tak jak ho navrhl a předložil výbor.

 

 

 

 1. Projednání dalších kandidátů na členství na pozici member:
 • President předložil návrh na Roman Izzi Izaiáš – Friend (F) od 05.2015 do 10.1.2010, Prospect (P) od 11.2020 –  žádné připomínky, jednomyslný a 100% souhlas

MČS schválila 10/0/0.

 • President předložil návrh na

Jiří Brčál Balcar, F = 0,  H 3.5.2019 – 7.5.2021,  P od 8.5.2021

Antonín Poník Zamazal, F = 0,  H  3.5.2019 – 7.5.2021,  P  od 8.5.2021

Proběhla různonázorová diskuze, hlavně kvůli krátké době (1 měsíc) od získání pozice Prospect, v ní se proti přijetí vyjádřili 3 členi – z toho bylo zjevné, že 100% podpory nezískají. V diskuzi i nesouhlasující vyjádřili názor, že nové rozhodování o jejich přijetí by mělo proběhnou v dohledné, ne nepřiměřeně dlouhé době. Tento bod byl bez hlasování ukončen.

 

 1. Doplnění neprojednaných bodů z Výroční členské schůze (VČS) 8.5.2021:

Návrh rozpočtu na rok 2021:

Vicepresident přednesl návrh, aby rozpočet byl schválen jako minimálně vyrovnaný s tím, že jednotlivé položky výdajů bude schvalovat výbor a významnější z nich budou konzultativně projednány v širším okruhu schůze členů.

Členské příspěvky pro rok 2021 se neprojednávaly, zůstávají tedy na úrovni a ve struktuře r.2020, tj. Member a Prospect 3.000,- Kč, Hangaround 2.000,- Kč a Friend 1.200,- Kč. Lhůta pro zaplacení se nemění a zůstává v posledně schváleném termínu, tj. M + P + H  do 1.březnové schůze, Friendi do konce května.

MČS schvaluje 10/0/0.

 

 1. Úprava Stanov

Vzhledem ke změně v osobě presidenta předložil vicepresident Ivoš po dohodě s presidentem Zdenálem návrh na změnu Stanov v bodě sídlo spolku a ten nyní zní takto:

Článek I., bod 6. Sídlo: Žďárec 63, PSČ 594 56.

MČS schvaluje 10/0/0

 1. Různé
 • Stanley Richter otevřel diskuzi o dlouhodobém neplnění podmínek členství v klubu Radka Columbuse Kryštofa a dlouhodobé a opakované ignorování z toho pro něho plynoucích povinností. K tomu aktuálně přibylo jeho verbální agresivní, hulvátské, bezprecedentní a neodpustitelně urážející vyjádření na VČS 8.5.2021 vůči vysoce postavenému oficírovi našeho klubu. Tím se dotkl a zpronevěřil vůči celému klubu a zcela evidentně tím porušil v našich Stanovách i ve Stanovách Federace dodržování základních životních norem, které jsou srdcem našeho světa: BRATRSTVÍ, PŘÁTELSTVÍ, ÚCTA A VZÁJEMNÝ RESPEKT.                                                                                                                   Z diskuze vyplynulo, že již nastal čas tyto věci již dále nepřehlížet a hodně výrazná většina dospěla k závěru, záležitost vyřešit – podle práva a Stanov – a je třeba hlasovat o vyloučení.

MČS schvaluje vyloučení Radka Columbuse Kryštofa  8/2/0

K tomu příslušní membři učiní vše potřebné, co z toho vyplývá – vrácení barev, zrušení přístupu na web, odstranění z komunity na WhatsApp apod.

 • Rudolf Randolf Záhora se dostavil v závěru jednání MČS a požádal, zda by mohl získat za svoji dlouholetou činnost v klubu a s tím, že odchází v dobrém zvláštní uznání podle Stanov ve formě označení „PASS MEMBER“.

Členové věc projednali a rozhodli většinově toto uznání mu udělit, president mu tuto novinu a poctu sdělí.

MČS schvaluje 8/2/0

 

 1. Do pozice Membra schválený Roman Izzi  Izaiáš byl pozván do jednání MČS, tam mu president sdělil novinu, že byl jednomyslně schválen do pozice Membra, pogratuloval mu a předal barvy. Následovala gratulace ostatních členů a poděkování Izziho spolu se skleničkami J&D. Na závěr byl Izzi pokřtěn studenou vodou.

 

 

 1. President klubu Zdenál Mimořádnou členskou schůzi ukončil a poděkoval za účast.

 

 

 

 

V Havlově 4.6.2021

 

Zapsal Ivoš Bruža, vicepresident

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout