Mimořádná členská schůze H-DC Moravia – 28.7.2011 – Tábor

Zápis z mimořádné členské schůze H‑DCM Moravia 27.8.2011 v Táboře

Mimořádná členská schůze (dále jen MČS) byla svolána v souladu se stanovami a s programem podle článku VIII. Stanov klubu H-DC Moravia.

Členskou schůzi zahájil a řídil prezident klubu Zdeněk Šoula.
Přednesl výborem navržený program mimořádné členské schůze takto:
1. Volba činitelů MČS
2. Zpráva skrutátora
3. Informace a rozprava k akcím klubu a účasti klubu a členů klubu na akcích jiných organizátorů
4. Reakce a výstup všech jednotlivých členů na „Zprávu o stavu klubu a jeho další cestě“, přednesenou prezidentem klubu na poslední mimořádné členské schůzi 30.4.2011 v Brně
5. Výroční členská schůze – vstupní informace
6. Různé
7. Ukončení MČS prezidentem

Hlasováním byl návrh programu schválen (13/0/0)

Ad 1. a) výborem navržen na funkci mandátového a sčítacího komisaře (skrutátora) Carlos Štarman.
Hlasováním zvolen K.Štarman (13/0/0)

b) výborem navržen na funkci zapisovatele Ivoš Bruža
Hlasováním zvolen Ivoš Bruža.(13/0/0)

Ad 2. Skrutátor Carlos Štarman podal zprávu o stavu přítomných na MČS:
z celkového počtu 18 členů je na MČS přítomno 13 členů, tj. 72%, a konstatuje, že výroční členská schůze je podle stanov usnášení schopná.
Viz přiložená prezenční listina

Ad 3. Základní kalendář akcí roku 2011 je uveden na web stránkách klubu. Na MČS byly některé ze seznamu v kalendáři zdůrazněny a doplněny, a výpis akcí z kalendáře a jejich doplnění je následující:
– 02.-04.9. Moto zraz Liptov/SK – informace a koordinace: prezident
– 06.-11.9. Faaker – informace a koordinace: Ivoš Kadlec
– 17.-18.9. HOG Ostrava, poslední míle Hranice – informace na plakátu akce na webu H‑DCM
– 24.-25.9. poslední míle klubu, Western Rally Brno-Boskovice – garant akce: prezident, ubyto-
vání: sekretář, informace na plakátu akce na webu H‑DCM.
Prezident informoval o vstupném, které jako exkluzivně slevové projednal s majite-
lem westernového městečka: členové 100,- Kč, friendi 150,- Kč, ostatní 250,- Kč.
Vzhledem k tomu, že na tuto akci v plné režii třetího subjeku nebude dáván
příspěvek z klubové pokladny a současně proto, aby byli více zvýhodňováni
členové klubu, navrhl pokladník Ivoš, aby membři neplatili a vstupné za tyto
zaplatil klub. Následné hlasování návrh nepodpořilo a bylo hlasováním schváleno,
že i členové vstupné zaplatí a ušetřené peníze budou použity na oslavu 5.výročí
založení klubu.
Hlasování: 11/1/1

– 30.9. akce box Rondo Brno – friend klubu Petr Hudlík nabídl klubu možnost udělat
doprovod na H-D strojích v hale Rondo v Brně při kultovním utkání v boxu.
Organizační koordinaci ve spolupráci s Petrem Hudlíkem: prezident.
Na místě vyzval zájemce o účast, přihlásili se: Vlasťák Hrdina, Milan Novák,
Pepa Vavřička, Goro Jan Peřina.
– 01.-02.10. poslední míle H-DC Brno Křivoklát – informace v kalendáři a odkazech webu
klubu a na webu H-DC Brno
– 08.-09.10 poslední míle H-DC Ostrava – na Slovensku, bude upřesněno,informace na webu
H-DCO
– říjen Španělsko – sondážní cesta k Radkovi Kryštofovi s cílem konzultovat případnou
klubovou H-D Rally do Španělska a Maroka v roce 2012. Předpoklad říjnové
cesty: letadlem na cca 4 noci, možnost letu z Brna do Alicante za cca 2 tis.Kč
s omezením letů jen v úterý a v neděli a jen do 25.10. (zatím na některé dny
letenky jsou) nebo z Mnichova do Alicante za cca 6 tis.Kč s podstatně větším
(prakticky denním) výběrem termínů, nebo z Prahy či z Vídně za cca 9 tis.Kč
do Malagy také s možností volby termínů. Zájemci se musí přihlásit bez otálení
(kvůli letenkám) u prezidenta, který akci zastřešuje.
– 11.-13.11 prezidenský meeting Federace H-DC Europe – účast delegace klubu, organizačně
koordinuje sekretář Ivoš Bruža
– listopad 5.narozeniny H‑DCM – návrh předloží prezident na příští schůzi v Boskovicích
– 10.-11.12. Santa Claus Party 2011 v Poděbradech – Bikers club, garant Ruda Šoula

Ad 4. bod byl odložen k projednání na poslední míli v Boskovicích

Ad 5. výroční členská schůze se uskuteční cca v první polovině ledna 2012. Konkrétní termín, místo, návrh programu a organizačního zabezpečení připraví sekretář klubu k projednání na příštím výboru klubu se současnou informovaností členů.

Ad 6. Různé:
– V roce 2012 se uskuteční Super Rally v Německu, na letišti u obce Ballenstedt u Magdeburgu
( cca 400 km od Prahy) ve dnech 24.-27.5.2012. Klub se zúčastní, organizačním garantem je sekretář Ivoš. Má zajištěno ubytování na 3 noci pro 15 osob v hotelu v blízké obci. Na MČS se přímo přihlásili zájemci, sekretář ověří zájem nepřítomných membrů a osloví aktivní friendy a pokusí se zajistit případné další hotelové ubytování v blízkosti. Hotelové ubytování bude pokladník požadovat uhradit od účastníků do konce měsíce října. Jinak lze v prostoru SR stanovat.
– V roce 2013 se uskuteční SR v Irsku ve městě Waterford (cca 2.000 km z Brna + trajekty) ve
dnech 16.-20.5.2013. Jeví se jako logický předpoklad pojmout a spojit tuto dlouhou cestu na SR současně jako pohodovou cestovatelskou dovolenou, která si vyžádá potřebný časový prostor (min.10 dnů, spíše 14) a nemalé finanční prostředky. Informace je podávána v dostatečném předstihu, aby mohli členové včas plánovat čas i peníze. Výbor klubu bude na přelomu roku ověřovat zájem na takto pojaté akci z důvodu včasného naplánování a zajištění potřebného – úkol pro sekretáře.
– pro včasné naplánování činnosti klubu v roce 2012 si připraví členové návrhy včetně převzetí garancí k projednání v Boskovicích
– byl vyjádřen a přijat názor členů stanovit termín zaplacení členského příspěvku na běžný rok nejpozději v termínu konání 1.míle. Sekretář připraví v rámci programu výroční členské schůze ke schválení.
– členové klubu jsou zváni, aby se účastnili podle svých možnosti a zájmu schůzí výboru klubu. K tomu zajistí sekretář potřebnou informovanost členů o jednotlivých zasedáních.
– v Boskovicích se uskuteční mimořádná členská schůze případně zasedání výboru klubu, rozšířené o ostatní členy. Termín a formu stanoví prezident, organizačně následně zajistí sekretář.

Zapsal: Ivoš Bruža, sekretář
Schválil: Zdeněk Šoula, prezident

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout