Mimořádná členská schůze H-DC Moravia 30.4.2011 – zápis

Zápis z mimořádné členské schůze H‑DCM Moravia 30.4.2011 v Brně

Mimořádná členská schůze (dále jen MČS) byla svolána v souladu se stanovami a s programem podle článku VIII. Stanov klubu H-DC Moravia.

Členskou schůzi zahájil a řídil prezident klubu Zdeněk Šoula.
Přednesl výborem navržený program mimořádné členské schůze takto:
1. Volba činitelů MČS
2. Zpráva skrutátora
3. Informace a rozprava k akcím klubu a účasti klubu a členů klubu na akcích jiných organizátorů
4. Zpráva o výsledcích revize účtů a uzávěrky klubu
5. Návrh výboru klubu na vyloučení Vasila Fedorka
6. Vystoupení prezidenta klubu „Zpráva o stavu klubu a jeho další cestě“
7. Různé
8. Ukončení MČS prezidentem
Hlasováním byl návrh programu schválen (13/0/0)

Ad 1. a) výborem navržen na funkci mandátového a sčítacího komisaře (skrutátora) Carlos Štarman.
Hlasováním zvolen K.Štarman (13/0/0)

b) výborem navržen na funkci zapisovatele Ivoš Bruža
Hlasováním zvolen Ivoš Bruža.(13/0/0)

Ad 2. Skrutátor Carlos Štarman podal zprávu o stavu přítomných na MČS:
z celkového počtu 19 členů je na MČS přítomno 13 členů, tj. 68%, a konstatuje, že výroční členská schůze je podle stanov usnášení schopná.
Viz přiložená prezenční listina

Ad 3. Základní kalendář akcí je uveden na web stránkách klubu, kalendář v tištěné podobě byl rozdán členům na MČS. Mimo uvedené akce výbor doplňuje:
07.05. So Moravský Krumlov
04.06. So „55“ Ruda Šoula – Poděbrady. Zváni všichni „fullmembři“
30.07. So „35“ Viktor Šorf + „40“ Čert Šlosek – Prachatice

Diskuze se rozvinula k účasti klubu na Eurobikefestu 2011 na Mušově. Prezident klubu poskytne stan za podmínky, že na organizaci a konkrétní pomoci se budou podílet členové klubu. V průběhu diskuze se k tomu přihlásili téměř všichni členové.

Ad 4. Revizi účtů a uzávěrky klubu provedla skupina revizorů účtů ve složení Velkey Ivoš Kadlec, Stanley Richter a Lea Fialová, za výbor se revize zúčastnil viceprezident Viktor Šorf. MČS byla seznámena s výsledkem revize a se závěrem, který skupina revizorů účtů konstatovala v zápise s tím, že „nebylo shledáno zásadní pochybení o správnosti účtování a to za oba roky 2009 a 2010“
Výbor klubu navrhl mimořádné členské schůzi výsledek kontroly vzít na vědomí a na základě toho schválit účetní uzávěrku a vyúčtování hospodaření za uvedené předchozí období.

Hlasováním schváleno (13/0/0)

MČS byla seznámena s materiálem pod názvem „Návrh kontrolní komise pro výbor H‑DCM, stabilizace stavu financí H‑DCM na rok 2011-2012“, který zpracovala skupina revizorů účtů. K tomu výbor konstatoval, že v něm uvedené návrhy na opatření jsou dílče obsaženy v usneseních a rozhodnutích orgánů klubu, dílče jsou akceptovány a realizovány ad hoc.
K návrhu na konkretizaci financování akcí vyjadřuje výbor stanovisko, že rok 2011 se již uskutečňuje a musí proběhnout podle stávajících, orgány klubu přijatých, zásad. Pro následná období výbor navrhuje, a v tom smyslu předkládá členské schůzi, aby jednotlivé návrhy a položky byly precizně formulovány, vzájemně provázány a komplexně jako systém připraveny v rámci rozpočtu a financování roku 2012 a roků dalších, a to již kandidáty do nového výboru H‑DCM a posléze přijaty novým výborem klubu, zvoleným na výroční členské schůzi v lednu 2012.

MČS vzala hlasováním na vědomí (13/0/0)

Ad 5. Výbor klubu předložil mimořádné členské schůzi záležitost chování člena klubu Vasila Fedorka jak z hlediska dlouhodobého, tak z poslední doby. Výbor konstatuje, že Vasil Fedorko neplní povinnosti člena klubu podle Stanov H-DC Moravia, článek VI., bod 1, v kauzální souvislosti s článkem II., bod 3 Stanov H‑DCM a nedodržuje základní životní normy Harley-Davidson jezdců, kterými jsou BRATRSTVÍ, PŘÁTELSTVÍ, ÚCTA A VZÁJEMNÝ RESPEKT. Výbor navrhuje mimořádné členské schůzi vyloučit Vasila Fedorka z řad členů H-D Clubu Moravia.

Hlasováním schváleno (13/0/0)

Vyloučený člen je vyloučen z účasti na všech akcích, pořádaných klubem, a vstup na tyto akce mu není dovolen.

Ad 6. Vystoupení prezidenta klubu „Zpráva o stavu klubu a jeho další cestě“
Prezident klubu ve svém vystoupení analyzoval a zhodnotil dosavadní historii klubu od jeho založení, následný jeho vývoj a stávající situaci a perspektivy se zaměřením na problémy a nutnost jejich řešení.
Přitom akcentoval základní principy klubové motorkářské komunity a vize k jejich dosažení v našich podmínkách.
Nosnou část svého vystoupení formuloval prezident takto:
„Vzhledem k tomu, že letos končí volební období výboru a příští rok prezidenta, je potřeba zamyslet se nad budoucností CLUBU! Než však budu mluvit o budoucnosti, musíme se vrátit do minulosti a probrat přítomnost. Letos na podzim oslavíme 5. narozeniny a za těch pět let se nám podařilo mnoho dobrého:
– náš klub získal uznání na domácí i zahraniční H-D scéně
– doma jsme prokázali životaschopnost mezi H-D kluby, o HOGu snad mluvit není třeba
– hlavně jsme snad získali na rozdíl od ostatních H-D clubů RESPEKT mezi MC kluby a ne pouhou toleranci
– v zahraničí, si troufám tvrdit, zná naše barvy v pozitivním smyslu celá H-D clubová Evropa
– jsme vnímáni jako plnohodnotný a sympatický člen H-D Federace
Za tyto úspěchy jsme však zaplatili tvrdou daň!!! V zájmu rychlého vstupu do Federace a obhájení legitimity působení na domácí clubové scéně jsme podceňovali a přehlíželi vnitřní problémy. Je zapotřebí si přiznat: NEJSME BRATŘI!!! Je mezi námi nesnášenlivost, nedůvěra,netolerance a zřejmě i závist a škodolibost, Někteří z nás se pouze vezou a těm pár tahounům už dochází síly a hlavně nadšení a obětavost. Naštěstí to zatím není navenek tak moc vidět.

TAK JAK DÁL???
1. Je potřeba zvolit si pracovitý výbor!!! Ochota pracovat pro kolektiv je víc než profesionalita. Rád každému aktivistovi poradím a pomůžu.
2. Je potřeba rozloučit se v prvé řadě s negativistickými členy a posléze i s pasivními
3. Pokud máme být BRATRY v tom MOTORKÁŘSKÉM SMYSLU, musíme se pravidelně scházet. Minimálně 1 x měsíčně a není problém současně s výborovou schůzí
4. Pokud si opravdu zvolíme aktivní výbor a nějaký AKTIVISTA z něj bude mít ambice být prezidentem H‑DCM, nevidím v tom žádný problém.
RÁD BUDU CLUBU PROKAZOVAT SLUŽBY JAKO FIRST PRESIDENT

K této zprávě a k tématu byla vedena rozprava a dílčí diskuze Po výzvě prezidenta byl přijat závěr, že všichni členové se budou vážně záležitostí zabývat, promyslí případně v menších skupinkách věci prokonzultují, a na hlavním srazu 26.-27.8.2011 se vyjádří a přihlásí k zájmu a ochotě pracovat pro klub v dalším období, a jak konkrétně.

Ad 7. Prezident informoval, že na plese H-DCO dal jménem H‑DCM při sbírce pro Ostravský dětský dům sponzorský dar ve výši 20.000,- Kč, který uhradil z vlastních prostředků. Členská schůze tuto skutečnost ocenila a vzala na vědomí.

Ad 8. Prezident klubu ukončil mimořádnou členskou schůzi, poděkoval přítomným za účast a popřál všem dobrou zábavu na 1.míli H‑DCM, která následuje.

Zapsal: sekretář Ivo Bruža
Schválil: prezident Zdeněk Šoula

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout