Mimořádná členská schůze H-DCM – 26.6.2010 – zápis

Zápis z mimořádné členské schůzi 26.6.2010 v Milovy

Mimořádnou členskou schůzi zahájil prezident Zdenál Šoula, přivítal přítomné a nechal projednat a schválit organizační a programovou stránku schůze tak, jak ji připravil a navrhl
výbor klubu.

Řízením schůze a zapisovatelem byl schválen Ivoš Bruža. Schváleno jednomyslně.
Skrutátorem a ověřovatelem mandátu schůze byl schválen Radek Kryštof. Schváleno jednomyslně.

Radek Kryštof, jako skrutátor a ověřovatel mandátu, podal schůzi zprávu, že
– je přítomno 13 členů klubu (full memberů) z celkového počtu 18, což představuje více než 2/3 členů a členská schůze je v souladu se stanovami usnášení schopná –
– všechny mandáty přítomných členů jsou platné
– jmenovitou účast obsahuje prezenční listina, která je založena v dokumentaci klubu.

Ivoš Bruža předložil návrh programu mimořádné členské schůze takto:
1. aktuální informace o činnosti klubu + různé
2. projednání a hlasování o návrhu na nového člena klubu
3. promluva prezidenta k zásadním otázkám činnosti a fungování klubu
Program schůze byl hlasováním jednomyslně přijat.

ad 1/ Ivoš Bruža, jako sekretář klubu, podal zprávu o činnosti klubu a výboru klubu od
poslední členské schůze a další aktuální informace, zejména:
– aktuální stav členské základny je 69 osob, z toho 19 členů (full memberů)
2 čekatelé (candidates)
48 příznivců (friendů)
– od poslední členské schůze v lednu t.r. se snížil stav členů (full memberů) o 5 osob a to:
Čudová Zoja – vzdala se členství
Randiak Milan, Kokna František, Kokna Tomáš, Sova Oldřich – všichni požádali o
přerušení členství z důvodů zřetele hodných a o převedení do statutu příznivce
(frienda) a výbor v souladu se stanovami toto u všech jednotlivě posoudil a schválil
– k dalšímu snížení dojde u friendů,kteří dosud nezaplatili členské příspěvky za rok 2010,
výbor rozhodl o posledním termínu v červenci a poté přistoupí k vyloučení, reálně se
jedná o počet do 10 osob
– za nového čekatele (candidate) výbor přijal dlouholetého a aktivního frienda Maziho –
Pavla Mazače
– z akcí, které jsme pořádali nebo se významně účastnili, to byly:
– 1. míle na severní Moravě – velké poděkování organizátorům Mikimu a Stanlyemu
– Super Rally Řecko-Patras – velká účast celkem 21 účastníků v rámci akce našeho
klubu, z toho 16 memberů a friendů, a celkem jelo 16 motorek
– dále dílčí účasti našich jednotlivých členů na akcích jiných klubů, jako bylo zahájení
motosezóny v Poděbradech, zahájení H-D a moto sezóny na Slovensku v Bratislavě,
Eurobike Fest na Mušově, 1.míle H-DC Praha a HOG Ostrava a Praha, Jarní slavnosti
Moravský Krumlov, Moto Western víkend v Boskovicích aj.
– výbor současně připomíná akce v dalším období roku, jejich termíny a další údaje jsou
na web stránkách klubu, kde jsou též rozlišeny barevně jako hlavní a doplňkové akce
klubu, případně akce ostatní. Sledování klubových stránek na netu se znovu připomíná.
– výbor klubu se od poslední členské schůze v lednu sešel celkem 5 x a řešil desítky bodů ve všech oblastech činnosti klubu
– výbor mimo jiné projednal Pravidla klubového označování a seznamuje s nimi
členskou základnu jednak prostřednictvím této členské schůze a dále následným
zveřejněním na netových strankách klubu. Současně rozhodl, že bude v dalším trvat
důsledněji na jejich dodržování:
1.malé barvy mohou být používány jen ve schváleném provedení (schválení od
Federace H-DCE) – nikoliv původní „trojúhelníková“ verze.
2.nášivky na levé straně jsou: – malé barvy
– označení „member“, „candidate“ nebo „friend“
– případně funkce či zařazení v klubu (např.„security“)
3.nášivky na pravé straně jsou:-znak (nášivka) Federace (FH-DCE)
-jméno nebo nick (přezdívka)
4.velké barvy se našívají na záda a mohou je nosit po slavnostním přijetí a obdržení
barev od klubu jen členové klubu (full member). Ti nosí též označení uvedená v
předchozích bodech (1.-3.) při dodržení v nich uvedených zásad.
5.malé barvy a ostatní označení a domovenky nosí kandidáti (čekatelé) a příznivci
(friendi) v rozsahu podle charakteru jejich působení v klubu
6.Veškerá označení (nášivky) mají schválená případně registrovaná provedení
a mohou být používána a nošena pouze takto zhotovena. Proto jejich obstarání
a výrobu zajištˇuje výhradně klub prostřednictvím sekretáře klubu podle poptávky
a požadavků členů, obvykle skupinově.

ad2/ prezident klubu předložil členské schůzi návrh výboru, aby plným členem klubu (full
memberem se stal na této mimořádné členské schůzi čekatel Jan Peřina Goro. Kandidáta
představil s tím, že jeho garanty jsou Karel Štarman Carlos a Vlastik Hrdina Vlasťák.
Informoval, že výbor doporučil kandidáta k přijetí jednomyslně.
Následně proběhlo hlasování a pověřený člen Radek Kryštof informoval, že pro přijetí
hlasovalo všech přítomných 13 členů a konstatoval, že tím byl podle stanov dnešním
dnem Goro Jan Peřina přijat za člena H‑DCM. K tomu mu blahopřál prezident klubu a
poté jednotlivě všichni členové.

ad3/ prezident klubu přednesl závažný projev, ve kterém promluvil o zásadních otázkách
činnosti a fungování klubu, o jeho vnitroklubových vazbách a problémech, o principech
a základech života motorkářských a to především Harley-Davidson klubů i dalším
směřování našeho klubu. K tématu začala krátká diskuze, z které vyplývá, že tyto otázky
si pokládá řada dalších členů a cítí potřebu je diskutovat, vyjasňovat a případně řešit.
Prezident Zdenál Šoula uzavřel v této chvíli diskuzi s tím, že všichni členové budou
tuto záležitost promýšlet, případně v menších skupinkách debatovat tak, aby v závěru
roku a při přípravě roku příštího mohly alespoň některé myšlenky být realizovány.

Zapsal: Ivoš Bruža, sekretary
Schválil: Zdenál Šoula, prezident

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout