Schůze výboru-rozšířená 6.2.2013 v Jablonném nad Orlicí

Zápis č.01/13 ze schůze výboru H-DC Moravia 16.2.2013
v Jablonném nad Orlicí

Přítomni: prezident Zdenál Šoula, treasurer Stanley Richter
omluven: Ivoš Bruža, secretary
Přítomni rovněž byli: hospodář Pepa Vavřička, road captain Carlos Štarman,
Hombré Novák, Goro Peřina, Diesel Rohlíček, Randorf Rudinek Záhora,
Dlouhám Dlouhy, Rocker Pavel Gabriel, Sejček Sejkora

A.Kontrola úkolů z předchozích jednání:

12.06.03 návrhy na ceremoniál přijímání kandidátů a členů klubu
a) text slibu k přijímání kandidátů dle návrhu prezidenta akceptován full membry a schválen výborem
schváleno 2/0/0
b) slib kandidáta při přijetí za člena – úkol zůstává, návrhy budou členy předloženy na příští schůzi
c) návrh na přijímací ceremoniál – zůstává do příští schůze

12.08.01 Jarní Rally H‑DCM Ukrajina 8.-12.5.2013 – bod trvá, zůstává ve sledování.
K zabezpečení doprovodu
– prezident Zdenál Šoula dá k dispozici doprovodné vozidlo + řidiče
– Pavel Rocker Gabriel zaplatí PHM (naftu)
Členové děkují oběma za tento sponzoring.
Počátkem dubna podá Ivoš Bruža potřebné upřesňující informace

12.08.02 Super Rally 2013 Wroclaw – SR trvá 16.-20.5.2013, nicméně naše většinová účast bude 17.-19.5.2013. Pro zájemce zajištěno ubytování, Ivoš Bruža podá účastníkům v předstihu potřebné informace

12.08.03. Evropská Rally HOG Řím-Ostia 13.-16.6.2013 – je dáváno v této souvislosti na vědomí, ale zatím nikdo z klubu se tím nikdo nezabývá. Zůstává jako informace.

12.09.02 Výroční členská schůze 19.1.2013, 15 hod. , Litomyšl – prezident zhodnotil výroční členskou schůzi klubu jako úspěšnou a vydařenou jak po stránce účasti, věcného obsahu a průběhu, tak i z hlediska následné neformální diskuze a pobavení. Její programová náplň a obsah je uveden v zápise, který je publikován na webu klubu v neveřejné části, přístupné členům klubu.

12.10.04 Žádosti o přijetí za čekatele/kandidáty na členství v H‑DCM –

– Jiří Sýkora – Sejček, slavnostní ceremonie přijetí se uskutečnila na výroční členské schůzi v Litomyšli 19.1.2013

– Miroslav Dlouhý – Dlouhán, slavnostní ceremoniál přijetí proběhl na dnešní schůzi v Jablonném n.Orl.

– Miroslav Hanč, za frienda přijat 25.2.2012, garanty jsou a přijetí doporučují Milan Novák-Hombré a Karel Štarman-Carlos. Slavnostní akt přijetí se uskuteční při nejbližší vhodné příležitosti – zůstává ve sledování.

B.Nové úkoly a body

13.01.01 předání pokladny novému treasurerovi – bude řešeno po návratu Ivoše na další schůzi

13.01.02 „Za Rudou do Poděbrad“ 6.4.2013 – podle počasí buď na motorkách s možností zapojení do tradiční vyjížďky Praha – Poděbrady nebo autem přímo ke hřbitovu
V každém případě sraz před hřbitovem ve 14.30 hod., po uctění památky u hrobu Rudy přejezd do Velkého Oseku, kde je zajištěno ubytování a večeře v Motelu u Jezera. Bude následovat schůze a večerní posezení s hudbou. Garantem akce je Diesel Rohlíček, konzultant Ivoš Bruža.
Bude zakoupen věnec/kytici, zajistí Diesel, proplatí klub do 2.000,- Kč
Schváleno:2/0/0
Na příští schůzi předloží Diesel konkretizaci a ceny jídla a ubytování.

13.01.03 Program akcí klubu na rok 2013 – dosud není rozhodnuto o místě pořádání Santa Claus Party. Členové si připraví návrhy na příští schůzi

13.01.04 Rozpočet na rok 2013 – základní rozpočet a jeho rámce byly přijaty a schváleny na výroční členské schůzi. Specifikace některých položek je odvislá od dokončení programu a plánu akcí na rok 2013. V dalším bude postupováno podle základního rámce rozpočtu a v případě potřeby bude projednáváno a schvalováno výborem klubu ad hoc.

13.01.05 Narozeninový fond – sledování, inkasování a vlastní hospodaření s fondem a jeho hotovostí provádí treasurer Stanley – k tomu dostal k dispozice seznam narození všech full membrů a kandidátů. Tento fond není a nebude součástí účetnictví klubu, o jeho stavu v příjmech, výdajích a zůstatku bude treasurer podávat průběžně ústní informaci.

13.01.06 Příští schůze výboru rozšířená o full membry a prospekty – se uskuteční ve čtvrtek 7.3.2013 od 18,00 hod. na Havlově.

Zapsal: Stanley Richter – treasurer
Ivoš Bruža – secretary

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout