Výborová schůze H-DC Moravia 22.10.2011 – zápis

Zápis č.8/11 ze schůze výboru H-D Club Moravia 22.10.2011 v Poděbradech, rozšířené o přítomné členy klubu.

Přítomni: prezident Zdenál Šoula, viceprezident&webmaster Viktor Šorf, roadcaptain Carlos Štarman, security Miky Moskva, sekretář &pokladník Ivoš Bruža.
Dále byli přítomni členové klubu: Hrdina Vlasťák, Kadlec Velkey Ivo, Novák “Hombré” Milan, Peřina “Goro” Jan,Rohlíček “Diesel” Zdeněk.

A.Kontrola úkolů:

11.04.08 presidentský meeting Edinburg – zůstává,
organizačně zajišťuje sekretář Ivoš B.

11.02.03 pravidla pro financování akcí klubu od r.2012-byla vedena diskuze o návrhu skupiny revizorů účtů z února t.r. jak po stránce obsahové, tak formální a konstatováno, že návrh v předloženém znění není použitelný a v řadě bodů ani správný. Zejména striktní a kategorické stanovení vstupného, cen apod. není použitelné, protože každá akce z hlediska podmínek je jiná a vyžaduje individuální přístup, samozřejmě při respektování základních principů, které jsou již nyní v praxi, co by ustálené zvyklosti, uplatňovány – mezi jiným i princip vyrovnaných rozpočtů klubu.
Byl přijat závěr, že pokud bude hlavní autor návrhu na dalším projednávání a příp. přijetí trvat, musí tento přepracovat, upravit a formulovat tak, jak z dnešní diskuze vyplynulo.
Případné předložení návrhu: Velkey Ivoš

11.06.04 sondážní cesta do Španělska – president informoval, že přece jenom do Španělska za Radkem K. v říjnu tr. poletí a možnosti akce v daném teritorie prozkoumá, a na příští schůzi podá informaci.
Informace na příští VS – prezident

11.06.05 5.narozeniny H-DC Moravia listopad 2011 – další diskuze a názory vedly k tomu, že oslava 5.výročí založení klubu nebude spojena s výroční členskou schůzí. Jako variant byla formulována možnosti uskutečnit tuto oslavu v únoru příštího roku. Záležitost bude v dalším diskutována a termín, obsah a organizace budou upřesněny.

Odpovídá: výbor na další schůzi

11.06.06 Santa Claus Party – 10.-11.12.2011 v Bikers club v Poděbradech – platí stanovená pravidla.
Bod zůstává, garant: Ruda Š.

11.06.07 odezva na materiál prezidenta H‑DCM “Zpráva o stavu klubu a jeho další cestě”
– žádné reálné odezvy od členské základny nepřišly, prezident znovu vyzval membry k aktivitě a projevení osobního zájmu, což v této době souvisí s nutností řešit směřování klubu včetně perzonálních otázek při nastávající volební výroční členské schůzi.
Odpovídá: president Zdenál Š. v termínu příští VS

11.06.08 volební výroční členská schůze(VVČS) – bylo rozhodnuto uskutečnit ji v termínu sobota 14.1.2011 v Brně, pouze jako akci full membrů. Organizačně zajistí sekretář, obsahově připraví výbor a jeho jednotliví členové, personální přípravu pro další období president.
Další projednání na příští VS

11.06.09 Super Rally 2012 Německo-Ballenstedt – zůstává ve sledování, upřesnění účastníků (zejména v souvislosti s nově zařazenou akcí “Banát”) a nákupu slevněných vstupenek do 31.12.2011. Garant a odpovídá: sekretář Ivoš B.
Termín: průběžně ve sledování

11.06.10 Super Rally 2013 v Irsku – zůstává ve sledování – příprava a potřebné organizační zajišťění zahájí klub začátkem příštího roku, k tomu bude ověřen zájem členů klubu na účasti. Do výroční schůze předloží sekretář rámcový itinerář a rámcový rozpočet nákladů.
Garant a odpovídá: sekretář Ivoš B.

11.06.11 plán hlavních akcí klubu 2012– k plánu hlavních akcí klubu na rok 2012 byla přijata některá upřesnění a rozhodnutí takto:
– 1. mile 21.-22.4.. v Chocni budou zajišťovat kamarádi z východních Čech,kteří předloží standartní informace, výbor určí garanta akce
-hlavní sraz 24.-26.8. zůstává k dořešení, návrhy podat do příští VS
-poslední mile 22.-23.9. Western park Boskovice v rozsahu a za podmínek roku 2011
-Santa Claus 8.-9.12. Bikers Club v Poděbradech jako obvykle, garant Ruda Šoula
Zůstává v průběžném sledování, příští VS

11.06.12 termín zaplacení členského příspěvku – trvá.
V souladu s přijatým názorem členů klubu bude na volební výroční členské schůzi (VVČS) počátkem roku 2012 zahrnuto do přijatých usnesení, že členské příspěvky jsou členové, kandidáti a příznivci povinni uhradit nejpozději v termínu pořádání 1.míle klubu. Za přípravu podkladu pro VVČS
Odpovídá: sekretář Ivoš
Termín: k termínu konání VVČS

11.07.01 Vypořádání hlavního srazu v Táboře – finanční zprávu a vyúčtování prodeje propagačních předmětů klubu provedl viceprezident Viktor přímo s pokladníkem Ivošem B. Současně předal vrácené barvy “Sumcem” Randiakem.
Vyúčtování akce skončilo přebytkem díky sponzoringu Viktora Š., Renaty P. a Ivoše B., kterým výbor děkuje, stejně tak jako organizátorům, hlavně Viktorovi a Velkeymu Ivošovi a našim H-D Ladies. Přebytek bude použit při akci “Oslava 5.výročí H‑DCM”. Konkrétní finanční údaje akce jsou uloženy v dokladech klubu.

Nové body a úkoly

11.08.01 akce “H‑DCM Rally za Čechy do Banátu“
Prezidentem a sekretářem byla navržena pro rok 2012 klubová rally akce a přednesen návrh základního schema akce. Po diskuzi byl přijat termín 4.-8.(9.) května 2012. Sekretář zpracuje a do příští výborové schůze předloží itineráž cesty, organizační zanezpečení a předpoklad finančních nákladů, s čímž seznámí členy klubu a potenciální friendy, a zjistí zájem o účast. Dále byl prezidentem formulován úzus, že účastnit akce se mohou jen full membři, prospektoři a friendi, a každý člen klubu si může pozvat jednoho nečlena (spolujezdci se nepočítají). Současně platí, že při uplatňování tohoto úzusu bude jednotlivě každý případ nečlena individuálně posouzen.
Za přípravu odpovídá: sekretář

11.08.02 rozlišování akcí klubu a ostatních
Na základě připomínek a diskuze projedná webmaster Viktor za spolupráce prezidenta technické možnosti většího rozlišování akcí v čase.
Odpovídá:webmaster Viktor

11.08.03 příští schůze výboru H‑DCM se koná ve čtvrtek 1.12.2011 v 17,00 hod. v Brně
Připomíná se, že schůze je otevřená a rozšířená o full membry (nejen členové výboru).
Místo konání výborové schůze sdělí sekretář následně.

Zapsal:Ivoš Bruža,sekretář
Schválil: Zdenál Šoula, prezident

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout