Výborová schůze H-DC Moravia 24.3.2011 – zápis

Zápis č.4/11 ze schůze výboru H-D Club Moravia 24.3.2011
v Litomyšli

Přítomni: prezident Zdenál Š., viceprezident&webmaster Viktor Š., roadcaptain Carlos Š.,security Miloš M., secretary&treasurer Ivoš B.

A.Kontrola úkolů z předchozích jednání

11.02.03 stanovisko výboru k výsledkům revize účtů:

11.02.03 a) Výbor po diskuzi a vyjádření jednotlivých členů výboru k materiálu skupiny revizorů účtů se shodl na společném stanovisku, které bude předloženo mimořádné členské schůzi takto:
Výbor projednal „Zápis z provedené kontroly vedení účetnictví H‑DCM za období 2009 a 2010 ze dne 7.2.2011“ a s uspokojením bere na vědomí meritorní konstatování „Zápisu“, že „nebylo shledáno zásadní pochybení o správnosti účtování a to za oba roky 2009 a 2010“. Výbor navrhuje mimořádné členské schůzi výsledek kontroly vzít na vědomí a na základě toho schválit účetní uzávěrku za uvedené období.
Hlasování: 5/0/0

11.02.03 b) Výbor se zabýval materiálem pod názvem „Návrh kontrolní komise pro výbor H‑DCM, stabilizace stavu financí H‑DCM na rok 2011-2012“, a děkuje skupině revizorů účtů za jeho zpracování. Současně konstatuje, že v něm uvedené návrhy na opatření jsou dílče obsaženy v usneseních a rozhodnutích orgánů klubu, dílče jsou akceptovány a realizovány ad hoc.
K návrhu na konkretizaci financování akcí vyjadřuje výbor stanovisko, že rok 2011 se již uskutečňuje a musí proběhnout podle stávajících, orgány klubu přijatých, zásad. Pro následná období výbor navrhuje, a v tom smyslu bude předkládat členské schůzi, aby jednotlivé návrhy a položky byly precizně formulovány, vzájemně provázány a komplexně jako systém připraveny v rámci rozpočtu a financování roku 2012 a roků dalších, a to již kandidáty do nového výboru H‑DCM a posléze přijaty novým výborem klubu, zvoleným na výroční členské schůzi v lednu 2012.
Hlasování: 5/0/0

11.02.03 c) Výbor schválil částku 3.225,- Kč vydanou v účetnictví klubu jako rozdíl mezi náklady na pořádání vyjížďky a přehlídky Harley-Davidson na náměstí ve Znojmě dne 29.8.2009 v rámci Wineland Rally a dotací, poskytnutou klubu městem Znojmo včetně poplatku za používání komunikace.
Hlasování: 5/0/0

11.02.04 chování Vasila Fedorka: Výbor projednal chování Vasila Fedorka jak z hlediska dlouhodobého, tak i z poslední doby. Výbor konstatuje, že Vasil Fedorko neplní povinnosti člena klubu podle Stanov H-DC Moravia, článek VI., bod 1, v kauzální souvislosti s článkem II., bod 3 Stanov H‑DCM a nedodržuje základní životní normy Harley-Davidson jezdců, kterými jsou BRATRSTVÍ, PŘÁTELSTVÍ, ÚCTA A VZÁJEMNÝ RESPEKT. Výbor navrhne mimořádné členské schůzi vyloučit Vasila Fedorka z řad členů H-D Clubu Moravia.
Hlasování: 5/0/0

11.02.05 návštěva H-DC Hellas: sekretář informoval o konečném potvrzení časového programu kamarádů z Řecka při cestě na a z SR v Litvě. K tomu pro ně zajistí sekretář požadované ubytování. Další náležitosti s jejich předpokládaným pobytem v Brně při zpáteční cestě budou dojednány následně přímo na SR. V dalším bude ještě třeba zajistit ze strany některého člena klubu základní organizační péči a pozornost při jejich průjezdu Brnem na cestě tam. Bude dohodnuto příště, zůstává ve sledování.

Nové úkoly a body

11.04.01 mimořádná členská schůze: hlavním bodem programu MČS bude zásadní téma další činnosti a směřování klubu, které bude obsahem analýzy a východisek prezidenta pod mottem „Jak dál !?“. Ostatní program schůze zajistí sekretář. Další body schůze podle aktuálnosti si případně připraví ostatní členové výboru.

11.04.02. 1. míle: garant akce Ivoš podal informaci o zajištění a programu první míle v Brně na přehradě v hotelu Santon ve dnech 30.4.-1.5.2011. Vše potřebné je na webu klubu a garant ve vhodné chvíli před konáním akce osobně osloví jednotlivě členy členské základny.Z hlediska financování se vychází ze stanoveného příspěvku klubu 10.000,- Kč, ostatní náklady budou hrazeny sponzorsky, sponzorsky se v této chvíli podílí Petr Hudlík sen., Franta Kokna, Jarek Šlosek, Zdenál Šoula sen., Petr Hudlík jun.,Ivoš Bruža.Konečný rozsah sponzorů a poděkování bude uvedeno po ukončení akce. Zůstává ve sledování.

11.04.03 hlavní sraz: garant Viktor podal vstupní informaci o hlavním srazu, který se uskuteční 26. – 28. 8.2011 na Knížecím rybníku u Tábora. Základní informace jsou na webu klubu a budou postupně doplňovány. Na akci (dvoudenní) přispěje klub 20.000,- Kč. Akce je rovněž postavena finančně na sponzorské spoluúčasti, jejíž konkretizaci a další údaje podá Viktor příště. K aktivní organizační účasti se zavázali: Ivoš Velkey, Stanley a Goro. Zůstává ve sledování.

11.04.04 Wineland Rally: základní informaci podal Zdenál s tím, že pokud tam (v Dyjákovicích), bude nájemce, bude akci 9.Wineland Rally Dyjákovice Zdenál pořádat v termínu 2.-4.9.2011,to jest 1 týden po hlavním srazu a zároveň 1 týden po standardním termínu Wineland Rally.Zůstává ve sledování k dalšímu informování od Zdenála.

11.04.05 H.O.G.Rally Biograd: Road Captain akce Velkey Ivoš, bude aktuálně informovat o organizaci cest z jednotlivých míst ČR. Zůstává ve sledování.

11.04.06 Super Rally Litva: Road Captain akce Ivoš, bude průběžně ve spojení s účastníky a bude informovat o celé organizaci akce. Zůstává ve sledování.

11.04.07 Stav hospodaření: pokladník podal průběžnou informaci o stavu hospodaření a o stavu finanční situace za letošní rok (tj. od 1.1. do 24.3.2011):

Příjmy:
– příspěvky 41.700,- Kč
Výdaje:
– klubový web 1.440,-
– výroční čl.schůze 3.380,-
– bank.poplatky 279,-
výdaje celkem 5.099,- Kč

Stav finančních prostředků k 24.3.2011: 60.496,77 Kč.

(Informativně stav prostředků k 1.1.2011: 23.895,77 Kč.)

informaci o stavu finančních prostředků bude pokladník podávat průběžně na výborových schůzích.

11.04.08 Prezidentský meeting 2011 Edinburgh: Prezidentský meeting v roce 2011 se koná v Edinburghu ve Skotsku ve dnech 11.-13.11.2011. Za klub se zúčastní prezident Zdenál, viceprezident&webmaster Viktor, sekretář&pokladník Ivoš, photographer Stanley. Na účast na prezidentském meetingu nedává klub nic, veškeré náklady si hradí sami funkcionáři klubu. Výbor to bere na vědomí včetně toho, že účastníci si mohou podle vlastní vůle na vlastní náklady vzít s sebou partnerky. Účastníci-členové výboru se dohodli, že celý pobyt budou hradit ubytování v hlavním jednacím hotelu.

11.04.09 nabídka Španělsko: náš člen Radek Kryštof nabízí, že zorganizuje moto akci na jihu Španělska na vypůjčených moto. Výhodou je nově zavedená letecká nízkonákladová linka z Brna do Alicante za příznivou cenu. V případě zájmu Radek zorganizuje potřebné, včetně jízdy do gibraltaru apod.

Zapsal: Ivoš B., sekretář
Schváli: Zdenál, prezident

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout