Výborová schůze H-DC Moravia 3.4.2010 – zápis

Zápis č.4/10 ze schůze výboru H-D Club Moravia dne 3.4.2010 v Poděbradech

Přítomni: Zdeněk Šoula, Viktor Šorf, Radek Kryštof, , Karel Štarman, Ivo Bruža
Omluven: Miloš Moskva

A.Kontrola úkolů z předchozích jednání

09.12.01. 1.míle (30.4-2.5.): garant Miloš M. – trvá

09.12.02. hlavní sraz = Bike Week (25.-27.6.): garant Karel Š. předložil další údaje k akci, zejména cenové. Výbor schválil vstupné:
členové+příznivci 200,- Kč, ostatní 300,- Kč a výrobu 200 ks odznaků a‘ 50,- Kč/ks-zajistí Zdenál Š. Garant Karel Š.povede vyúčtování
akce ve spolupráci a podle pokynů pokladníka klubu. Bod zůstává k průběžnému sledování + info na VS do doby realizace – garant Karel Š.

09.12.03. Wineland Rally (27.-29.8.): bez nových info, zůstává ve sledování, garant Zdeněk Š.

09.12.04. Poslední míle (2.-3.10.): bez nových info, zůstává ve sledování, garant Karel Š.

10.02.02. Jarní slavnosti M.Krumlov (7.5.) – organizačně-časové pokyny stanoví Zdenál Š. včetně předání Viktorovi Š. ke zveřejnění na web

10.02.03. SR Řecko (20.-24.5) – vyplacení úspor za trajekt na 1.míli – trvá, pokladník. Nové info není, zůstává ve sledování.- garant Ivoš B.

10.02.04. Euro Bike Fest Mušov (27.-30.5.) – stan aj., zajišťuje prezident – trvá. Zůstává ve sledování, garant Zdenál Š.

10.02.05 PM 2010 Londýn (12.-14.11.) – upřesněna účast klubu: 7 členů (+3), další zajišťuje Ivoš B.,zůstává v trvalém sledování, garant Ivo B.

10.02.06. Santa Claus Party (11.-12.12.) – projednáno s Rudou Š., projevil zájem o pořádání. Podmínky apod. projedná výbor následně.

10.02.07. Další účast v H‑DCM – Franta Kokna a Tomáš Kokna …..Zdenál Š., splněno, projednal a tlumočí zájem obou členů o přerušení
členství a o převedení do pozice příznivce klubu. Hlasováním výboru (5/0) bylo schváleno.
Olda Sova …………. Radek K. Úkol trvá, změněn garant pro projednání: Ivoš B.,termín: 1.míle.

10.02.08. Projednat s klubem Hellas pobyt v ČR (předběžně cca 21.-29.8.)– na SR V Patra – trvá, zůstává ve sledování, odpovědny: P+VP

10.02.09. Návrh pravidel pro pořádání klubových akcí – přeloženo k projednání na příští schůzi výboru

10.03.01 Aktualizovat evidenci členské základy – trvá, sekretář do 30.6.2010

10.03.02 Zhotovit pro každého člena klubovou členskou kartu – trvá, na hlavním srazu bude foto s aktuálními stroji apod., sekretář

10.03.05. Činnost kronikáře – Miki M. projedná se Stanleym, aby začal plnit funci „Historiana“, pro nepřítomnost Mikiho odloženo na příště
Každý člen výboru si rozmyslí řešení této otázky a sdělí návrh na příští VS.

10.03.06. Klubovna – Ivoš B. podal výboru informaci o krátkém jednání s Honzou Kratochvílem, vč.otázky zřízení klubovního místa v jeho dislokaci.
Výbor přijal stanovisko, že budou dále hledány možnosti vhodného řešení klubovny s umístěním v Brně. Úkol vzal za svůj prezident.

10.03.07. Stav uhrazení členských příspěvků: k dnešnímu dni neuhradili 22 příznivci, full membři uhradili všichni. Pokladník vyzve jednotlivé dlužníky
k uhrazení nejpozději do termínu 1. míle. Výsledek předloží výboru k dalšímu rozhodnutí podle stanov..

10.03.08. Společné pořádání hlavních srazů s H-DCO: projednání účasti formou „podpory“ na letošním hlavním srazu (Bike Week) přeloženo na
příští výbor vzhledem k nepřítomnosti Mikiho. Další rok bude projednáván a řešen následně.

10.03.09. Návrh na přijetí Gora za člena: zůstává k projednání v souladu se stanovami před hlavním srazem. Výbor s souvislosti se stavem členské
základny, její strukturou, kvalitou a vývojem, a s ohledem na změny a krystalizaci podmínek po přijetí našeho klubu do Evropské federace H-D klubů
v listopadu loňského roku a po přijetí nových stanov v lednu tohoto roku zahájil závažnou diskuzi v tomto směru. V této rozpravě bude v dalším
pokračovat a předkládat členské základně.

B. Nové body a úkoly

10.04.01. Systém přístupu členů na klubové web stránky: Viktor Š. projedná telefonicky jednotlivě se všemi full membry způsob přístupu na web
stránky klubu, jejich přístupové heslo, případně konzultaci k používání.

10.04.02. Hospodaření s propagačními a reklamními předměty klubu: k realizaci prodeje těchto předmětů na 1.míli zajistí Zdenál Š. auto s řidičem
(Toffim) pro dopravu předmětů a stánků, pokladník stanoví kalkulaci náhrady personálních a věcných nákladů, které klub uhradí. Prodej na akci zajistí
Friendi Eva Bružová a Monika Ligurská. Organizačně včetně koordinace převozu a předání věcí garantuje hospodář klubu Radek K.
Řešení této oblasti činnosti klubu bude výborem projednáno na další schůzi.

10.04.03. Ochrana barev a názvosloví: prezident na základě zjištěných poznatků navrhl, aby zhotovování a zveřejňování letáků, odznaků, nášivek a
jiných propagačních a reklamních předmětů a prvků, které jakýmkoliv způsobem souvisejí s klubem H‑DCM včetně jeho činností, barev apod. podlé-
halo kontrole a schvalování. Odpovědným v tomto smyslu jako statutární orgán je prezident klubu. Proto navrhuje, aby byla ustavena, pracovně nazvaná,
„Komise na ochranu barev a názvosloví“ k řešení a zajištění této problematiky a to formou důsledného schvalovaní všech výstupů v této oblasti. Prezident
Navrhl jako členy této „Komise“ Zdeňka Šoulu a Ivo Bružu. Hlasováním výbor návrh jednomyslně schválil (5/0).

10.04.04. Nový friend H‑DCM: za frienda klubu byla přijata Moskvová Jarmila, garanti Šoula Zdeněk a Moskva Miloš, schváleno jednomyslně (5/0).

10.04.05. Příští schůze výboru H‑DCM je v pátek 30.4.2010 v 15,00 hod. v hotelu Taurus, v Ostravě-Radvanicích, Těšínská 260,
(GPS 49° 48´41.919´´N, 18° 20´12.63´´E
Jednací místnost na dobu od 15,00 do cca 17,00 hod., zajistí Miki M.

Zapsal: Ivoš Bruža, sekretář
Schválil: Viktor Šorf, viceprezident

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout