Výborová schůze H-DC Moravia 4.3.2010 – zápis

Zápis č.3/10
ze schůze výboru H-D Club Moravia dne 4.3.2010

Přítomni: Zdeněk Šoula, Viktor Šorf, Radek Kryštof, Miloš Moskva, Karel Štarman,
Ivo Bruža

Pro lepší přehlednost a následnou dohledatelnost jsou v dalším jednotlivé body číslovány a to takto: – XX YY ZZ, kde XX – rok
YY – číslo zápisu
ZZ – bod zápisu
Jednotlivé body budou obsahovat jak úkoly tak body rozhodnutí výboru.
Body z předchozích jednání roku 2009 jsou označeny 09.12,ZZ (číslo zápisu).

A.Kontrola úkolů z předchozích jednání

09.12.01. 1.míle – garant Miloš M. trvá, – schválen příspěvek klubu 10.000,- Kč
– všechny další žádané informace podá příště
(v rozsahu připomínek v diskuzi)
09.12.02. hlavní sraz : garant Karel Š. trvá – schválen příspěvek 2 dny akce – 20.000,- Kč
– info od Karla: člen Milan Novák zaplatí nášivky
– odznaky „Mílovy“ ve spolupráci s prezidentem Z.Š.
– další informace v rozsahu projednávaných
připomínek doplní do příští výborovky
09.12.03. Wineland Rally – garant Zdeněk Š.
– podává info – v rozsahu a tradici jako předchozí
– do Rallypacku jsou ručníky a odznaky nakoupeny
z loňska
l – další doplnění průběžně na schůzích výboru
– schváleno na 2 dny akci 20.000,- Kč
09.12.04. Poslední míle – garantem akce, která bude v Jablonné, hotel „Paladium“ u Peštů,
stanoven Karel Š.
– do další výborovky další info
10.02.01. 1.jarní vyjížďka MORAVIA-Poděbrady – garant Road Captain K. Š.
– slíbeno Rudou Š.zajištění společného místa pro moto v místě
srazu (náměstí?). Ověří a na starosti má R.Capt. K.Š.
– garant dodá informace o srazu členů a společném dojezdu do
Poděbrad webmasterovi V.Š., který zveřejní na stránkách
10.02.02. Vítání jara M.Krumlov – další program na sobotu –Zdeněk Š. – trvá
10.02.03. SR Řecko – propočet úspory na trajektu – pokladník,splněno,na 1.míli bude
úspora účastníkům vyplacena
– v 7.týdnu zveřejnit na klub web další informace – splněno
10.02.04. Euro Bike Fest Mušov – stan aj., zajišťuje prezident – trvá
10.02.05 PM 2010 Londýn – sekretář osloví členy, splněno, závazně přihlášeno 6 členů (+ 3)
– sekretář I.B. zajistí další potřebné kroky k zajištění jako garant
akce
10.02.06. Santa Claus Party – členové podají návrhy do dnešní výbor.schůzi
– konkrétní návrh nepodán, trvá dále, bude promluveno s Rudou
Š. o Poděbradech
10.02.07. Další účast v H‑DCM – Randiak M. …… Viktor Š., splněno, Viktor projednal a
tlumočí zájem člena Randiaka Milana o přerušení členství a
o převedení do pozice příznivce klubu. Hlasováním výboru
(6/0) bylo schváleno.
– Koknovi F.+T. … Zdenál Š.
Olda S. …………. Radek K.
Úkol trvá, podat zprávu na další výborovce, jinak konečný
termín KT: 1.míle
10.02.08. Projednat s klubem Hellas pobyt v ČR – na SR V Patra – trvá
10.02.09. Návrh pravidel pro pořádání klubových akcí – zpracuje sekretář Ivoš B., splněno
– vedena na toto téma v rámci předchozích bodů obsáhlá a
rozporuplná diskuze
– členové výboru řádně prostudují návrh pravidel
s případnými připomínkami ke konečnému projednání a
schválení příští na příští výborovce

B. Nové body programu a úkoly

10.03.01 Aktualizovat evidenci členské základy – sekretář do 30.6.2010
10.03.02 Zhotovit pro každého člena klubovou členskou kartu –sekretář
– na hlavním srazu bude foto s aktuálními stroji apod.
– výrobu karet uhradí jako sponzoring Ivoš B.
10.03.03 Doplněn bod z předchozí schůze výboru 9.21.10: Za frienda klubu byla přijata
Eva Hudlíková, garanti Ivo Bruža a Jan Kratochvíl, schváleno jednomyslně (6/0)
10.03.04 Projednán znovu způsob organizování výborových schůzí. Stanovena zásada každý
1. čtvrtek v měsíci, pokud např.z důvodu účasti na akci o následujícím víkendu,
nebude výborem schválena odchylka termínu Garanti výborovky budou střídavě
členové výboru (po projednání), stejně tak jako místa jednání.
10.03.05.Miki M. projedná se Stanleym, aby začal plnit funkci „Historiana“
10.03.06 Nabídku Jendy Kratochvíla na možnost klubovny projednají prezident a sekretář.
10.03.07. Stav uhrazení členských příspěvků předloží příštímu výboru pokladník Ivoš B.
10.03.08. Miloš M. informoval o zájmu H-DFCO o společné pořádání hlavních srazů včetně
nějaké spoluúčasti letos. K tomu výbor zaujal stanovisko takto:
– letos mohou H-DCO mít na našem hlavním srazu zveřejněno (vhodným
dohodnutým způsobem), že je sraz …“ za podpory H-DC Ostrava“ … a podporu
vyjádří peněžitým příspěvkem našemu klubu – projedná Miky M.
– pro další rok, po přijetí H-DCO do Federace může se o společné akci jednat.
Jednání by bylo vedeno na nejvyšší úrovni (prezident).
10.03.09. Karlos podal návrh na přijetí Gora za člena. Přijat princip přijímání 2x za rok – na
VČS a na hlavním srazu. O návrhu na Goru bude jednáno před hlavním srazem.
10.03.10. Prezident informoval o písemné žádosti Zoji Čudové o ukončení členství v klubu .
Klub žádost projednal a dnešním dnem přestala Z.Č. být členem.
10.03.11. Projednány principy přístupu na klubové web stránky klubu ( stanoveno i pro
Federaci):
– pouze členové (fullmembři)
10.03.12. Příští schůze výboru: sobota 3.4.2010 ve 14,00 hod v Poděbradech
– jednací místnost zajistí Viktor.

Zapsal: Ivoš Bruža, sekretář
Schválil: Zdeněk Šoula, prezident

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout