Výborová schůze rozšířená 4.9.2014 na Faaker See

Zápis z výroční členské schůze H-DC Moravia
11.01.2014 ve Znojmě

Výroční členská schůze (dále jen VČS) byla svolána v souladu se stanovami a s programem podle článku VIII. Stanov klubu H-DC Moravia.
Členskou schůzi zahájil a řídil prezident klubu Zdeněk Šoula
Prezident v úvodu podal informaci, že výbor rozhodl podle čl.VIII. bod 2. Stanov, že VČS se zúčastní v celém jejím rozsahu kandidáti na členy, a to Mirek Dlouhán Dlouhý, Peťa Hydrophonic Hudlík a Jirka Sejček Sejkora, a to s hlasem poradním, tj. bez práva hlasování. Pokud bude navrhovaný kandidát na dnešní VČS přijat, bude mít právo hlasovat od bodu následujícím po přijetí, tj. od bodu č.7
1. Prezident předložil výborem navržený program schůze takto:
1. Zahájení a schválení programu
2. Volba činitelů VČS
3. Zpráva skrutátora
4. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013
5. Zpráva o hospodaření za rok 2013
6. Rozhodnutí o přijetí nového člena
7. Návrh rozpočtu na rok 2014
8. Návrh a projednání hlavních bodů činnosti, akcí a zaměření na rok 2014
9. Různé, diskuze
10. Slavnostní ceremoniál přijetí nového člena
11. Předání, převzetí a podepsání dokumentů o přijetí stávajících členů
12. Závěr, ukončení VČS
Hlasováním byl návrh programu jednomyslně schválen

Ad 2. a) výborem navržen na mandátového a sčítacího komisaře (skrutátora) Carlos Štarman.
Hlasováním zvolen K.Štarman, jednomyslně

b) výborem navržen na zapisovatele Ivoš Bruža
Hlasováním zvolen Ivoš Bruža, jednomyslně

Ad 3. V souvislosti se zprávou skrutátora a v návaznosti na stav členů klubu při VČS přečetl prezident dopis Viktora Šorfa, který v něm sděluje, že se rozhodl k 31.12.2013 ukončit členství v klubu. Skrutátor Carlos Štarman uvedl, že z celkového počtu 15 členů k dnešnímu dni je na VČS přítomno 14 členů t.zn., že účast je 93,3 %. Současně konstatuje, že výroční členská schůze je podle stanov, čl.VIII,bod 4, usnášení schopná.

Ad 4. Prezident klubu podal zprávu o činnosti klubu za předchozí období. Zaměřil se a zdůraznil hlavní akce a události v životě klubu. Vyzdvihl od roku 2013 uplatňovaný režim, kdy schůze výboru se v zásadě konaly vždy v pravidelný den v měsíci a dále hlavně, že se konaly jako otevřené za účasti full membrů a kandidátů. Tato praxe se osvědčila a výrazně posílila aktivitu i soudržnost klubu. Další nový prvek v činnosti klubu v roce 2013 byl tzv. narozeninový fond, který pomohl mj. k lepšímu výsledku hospodaření klubu.
Zprávu prezidenta doplnil viceprezident a sekretář klubu Ivoš informacemi o členské základně a dalšími údaji. Ke dni VČS je stav členské základny vč. friendů 47. Přítomni na VČS obdrželi aktuální seznam všech členů, kandidátů i friendů s telefonními čísly, e-mail adresami a dny narozenin, a u full membrů s daty přijetí do klubu a s jejich nickem (přezdívkou).
V r.2013 se konala 1 výroční členská schůze, 1 mimořádná členská schůze a 11 rozšířených výborových schůzí. Na členských schůzích byla průměrná účast 89%, účast členů výboru na výborových schůzích byla 92,3%,. Nejvyšší a současně 100%ní účast na schůzích vedle prezidenta měli prospekti Dlouhán a Sejček, další (92%) byli Diesel, Hombré a Stanley. Přehledy se schůzovou aktivitou klubu byly všem rozdány.
Zprávu o pokladní činnosti v oblasti výběru členských příspěvků podal treasurer Stanley. Výběr příspěvků v r.2013 od členů a kandidátů proběhl v přiměřených termínech, od friendů se vybírání příspěvků protáhlo až do letních měsíců. Nakonec ale zaplatili všichni až na 1 frienda, který byl výborem v souladu se stanovami vyloučen ( Dušan Drefko).
VČS schvaluje jednomyslně výroční zprávu o činnosti za rok 2013 prezidenta a doplněnou členy výboru.

Ad 5. Viceprezident přednesl zprávu o hospodaření a účetní uzávěrku za uplynulé období roku 2013, ze které vyplynulo, že běžné hospodaření klubu skončilo přebytkem a dále, že došlo k posílení a zvýšení disponibilních peněžních prostředků k 31.12.2013. Přednesená zpráva obsahovala částky jednotlivých položek příjmů a výdajů tak, jak jsou obsaženy ve zpracované účetní uzávěrce a peněžním deníku za období 01.01.2013 až 31.12.2013. Na pozitivním výsledku hospodaření mělo v roce 2013 vliv vytvoření „Narozeninového fondu“ a také přispění několika operativních sponzorských příspěvků z řad členů a kandidátů, např. na PHM, doprovodné vozidlo, apod.
Tržby z prodeje propagačních předmětů byly předány hospodářem klubu do pokladny a zúčtovány do příjmů v rozpočtu klubu. Výbor děkuje a vyslovuje pochvalu hospodáři klubu Pepinovi za dobrou správu a evidenci s těmito předměty.
Zpráva o hospodaření byla členské schůzi dána k seznámení. Písemný materiál „Zpráva o hospodaření a účetní uzávěrka H-DC Moravia za rok 2013“ je jako příloha zápisu z VČS uložen v dokumentaci klubu.
VČS schválila jednomyslně zprávu o hospodaření za rok 2013

Vzhledem k tomu, že původní revizor účtu Lea už není mezi námi, bude výbor řešit tuto otázku a hledat mezi členskou základnou k tomu vhodnou osobu.

Ad 6. Prezident představil kandidáta na členství Jirku Sejčka Sejkoru a zdůvodnil návrh výboru na jeho přijetí.
Hlasováním schválila VČS přijetí Jirku Sejčka Sejkoru za člena klubu 100% hlasů přítomných členů

Ad 7. Pokladník Stanley předložil VČS návrh příjmů klubu na rok 2014. V oblasti členských příspěvků je počítáno s příjmy z členskými příspěvků cca ve stejné výši jako v roce 2013 s tím, že členské příspěvky zůstávají stejné, a to pro full membry a čekatele 1.500,- Kč a pro friendy 1.200,- Kč.
Dále pokladník navrhl, aby vnitřní termín pro uhrazení členských příspěvků byl stanoven k termínu hlavního srazu klubu, tj.31.8.2014.
Viceprezident předložil návrh rozpočtu na rok 2014 v základní bilanci tak, že příjmy a výdaje jsou plánovány ve stejné výši a výsledek hospodaření pro rok 2014 je plánován vyrovnaný. Dílčí strukturu výdajové části bude operativně konkretizovat výbor klubu, optimálně na svých rozšířených schůzích.
VČS schvaluje jednomyslně rozpočet a návrhy k členským příspěvkům na r. 2014

Ad 8. Prezident Zdeněk Š. přednesl základní osnovu akcí a činností pro rok 2014, jak jsou obsaženy v rozhodnutích a zápisech výboru a uvedeny v kalendáři klubu.
Činnost klubu a jednotlivé akce budou upřesňovány a doplňovány na schůzích (rozšířených) výboru klubu.
VČS schvaluje plán činnosti, hlavních akcí a zaměření v r.2014
Ad 9. V různém byli diskutovány aktuální záležitosti klubu, z nich jako zřetele hodné jsou zaznamenány:
– dnešním dnem převzal klubovou vlajku a pozici „vlajkonoše“ jako „nejmladší“ membr Sejček
– skupina „Polabanů“ se zabývá plánem na klubovou dovolenou v létě v Chorvatsku, po dalším ujasnění záměru, předloží iniciátoři návrh na klubové schůzi
– Goro připomněl, že „Polabané“ se již několik let účastní nohejbalového turnaje, a dává v úvahu, zda by nebyla možná jistá míra angažovanosti H‑DCM
– prezident navrhl ustanovení „party managera“ a vyzval k promyšlení tohoto návrhu, a k tomu, aby se někdo přihlásil jako adept

Ad 10. Proběhl slavnostní ceremoniál přijetí nového člena klubu Jirky Sejčka Sejkory včetně jeho slavnostní přísahy. Všichni novému členu blahopřáli a připili si s ním.
Ad 11. Všichni členové klubu, kteří byli zakládajícími členy nebo přijati před rokem 2013 podepsali a převzali jednotlivě listinu přísahy a přijetí za člena klubu.
Jednalo se o:
– zakládající členy klubu: Zdeněk Zdenál Šoula, Gernot Gery Fischer, Milan Hombré Novák,
Karel Carlos Štarman, Josef Pepino Vavřička
– dříve přijaté členy: Vlastimil Vlasťák Hrdina, Ivo Ivoš Bruža, Zdeněk Diesel Rohlíček,
Jaroslav Čert Šlosek, Radek Columbus Kryštof, Miloš Miki Moskva,
Stanislav Stanley Richter, Jan Goro Peřina, Rudolf Randorf Záhora
Ad 12. Prezident uzavřel diskuzi a jednání výroční členské schůze, poděkoval za aktivní účast členů a pozval přítomné k pokračování v neformální diskuzi při následném posezení.

Zapsal: Ivoš Bruža, sekretář

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout