Výroční členská schůze 10.1.2015, Znojmo

Zápis z výroční členské schůze H-DC Moravia 11.01.2015
ve Znojmě

Přítomni: prezident Zdenál Šoula, viceprezident&sekretář Ivoš Bruža,
treasurer&photographer&historian Stanley Richter
Účastni rovněž byli:
Members: hospodář Pepino Vavřička, Mira Dlouhán Dlouhý, Pavel Rocker Gabriel, Milan
Hombré Novák, Jirka Sejček Sejkora, Vlasta Vlasťák Hrdina, Diesel Rohlíček, Jan Goro Peřina, Ruda Rundlof Záhora, Gery Fisher, Karel Karlos Štarman, Jarda Čert Šlosek
Host: Miki Moskva

Výroční členská schůze (dále jen VČS) byla svolána v souladu se stanovami a s programem podle článku VIII. Stanov klubu H-DC Moravia

Program schůze:
1. Zahájení a schválení programu
2. Volba činitelů VČS
3. Zpráva skrutátora
4. Výroční zpráva o činnosti
5. Zpráva o hospodaření
6. Návrh rozpočtu na rok 2015
7. Volba výboru klubu
8. Projednání statutu Mikyho v klubu
9. Návrh a projejdnání hlavních bodů činnosti, akcí a zaměření na rok 2015
10. Různé, diskuze
11. Závěr, ukončení VČS

Ad1.a) Členskou schůzi zahájil a řídil prezident klubu Zdeněk Šoula.
Prezident v ůvodu podal informaci, že výbor rozhodl podle článku VIII. Bod 2. Stanov, že VČS se zúčastní v celém jejím rozsahu kandidáti na členy, a to Petr Péťa Hudlík a Milan Vinař Jeřábek, a dále nedávný member Miky Moskva, a to všichni s hlasem poradním, tj. bez práva hlasování.

b) Prezidentem navržený program byl schválen hlasováním, a to jednomyslně.

Ad2.a) výborem navržen na mandátového a sčítacího komisaře (skrutátora) Karlos Štarman.
Hlasováním zvolen K.Štarman, jednomyslně

b) výborem navržen na zapisovatele Míra Dlouhán Dlouhý.
Hlasováním zvolen M.Dlouhý, jednomyslně

Ad 3) Skrutátor Karlos Štarman uvedl, že z celkového počtu 16 členů k dnesšnímu dni je na VČS přítomno 15 členů t.z.n., že účast je 94%. Současně konstatuje, že VČS je podle stanov, čl. VIII., bod 4., usnášení schopná.

Ad4) Prezident klubu podal zprávu o činnosti klubu za předchozí období. Připomenul a zhodnotil hlavní akce a události v životě klubu. Připomenul uplatňovaný režim od roku 2013, kdy se schůze výboru konaly vždy pravidelný den v měsící (první čtvrtek v měsíci), které se konaly jako otevřené za účasti full membrů a kandidátů. Z výroční zprávy vyplynulo doporučení vyhotovit vždy společné foto z každé akce.

Zprávu prezidenta doplnil víceprezident a sekretář klubu Ivoš informacemi a členské základně a dalšími údaji. Ke dni VČS je stav členské základny včetně friendů 48. Přítomni na VČS obdrželi aktuální seznam všech členů a kandidátů s telefonním číslem, e-mail adresami a dny narozenin, a u full membrů s daty přijetí do klubu s jejich nickem.

V roce 2014 se konala 1 výroční členská schůze, 1 mimořádná členská schůze a 12 rozšířených výborových schůzí.

VČS schvaluje jednomyslně výroční zprávu o činnosti za rok 2014 prezidenta a doplněnou členy výboru.

Ad 5) Víceprezident přednesl zprávu o hospodaření a účetní uzávěrku za uplynulé období 2014, ze které vyplynulo, že běžné hospodaření klubu skončilo ztrátou 40 tis. Kč. Přednesená zpráva obsahovala částky jednotlivých položek příjmů a výdajů tak, jak jsou obsaženy ve zpracované účetní uzávěrce a peněžním deníku za období 01.01.2014 až 31.12.2014.

Tržby z prodeje propagačních předmětů byly předány hospodářem klubu do pokladny a zúčtovány do příjmů v rozpočtu klubu. Výbor děkuje a vyslovuje pochvalu hospodáři klubu Pepinovi za dobrou správu a evidenci s těmito předměty.

Zprávu o pokladní činnosti v oblasti výběru členských příspěvků podal treasurer Stanley. Výběr příspěvků v r.2014 od členů a kandidátů proběhl v přiměřených termínech, od friendů se vybírání příspěvků protáhlo.
Zpráva o hospodaření byla členské schůzi dána k seznámení. Písemný materiál „Zpráva o hospodaření a účetní uzávěrka H-DC Moravia za rok 2014“ je jako příloha zápisu z VČS uložen v dokumentaci klubu.
Z důvodu snížení ztráty a zlepšení hospodaření pro rok 2015 bylo navrhnuto několik úsporných opatření.
a) Občerstvení (pivo, limo a JD) budou z klubového rozpočtu (narozeninového fondu) hrazeny pouze na následujících akcích, a to jmenovitě Mušov, Nikolčice a Hlavní sraz.
Množství občerstvení bude vždy schváleno před každou akci.

b) Nafta za doprovodné vozidlo bude z klubových peněz hrazena pouze na následující akce, a to jmenovitě Mušov, Nikolčice a Hlavní sraz.

VČS schválila obě opatření jednomyslně
VČS schválila jednomyslně zprávu o hospodaření za rok 2014
Ad 6) Pokladník Stanley předložil VČS návrh příjmů pro rok 2015. V oblasti členských příspěvků je počítáno s příjmy z členských příspěvků cca s nepatrným navýšením, a to pro full membry a čekatel na 2.000,- Kč, pro friendy zůstává 1.200,- Kč
Termín pro uhrazení členských příspěvků zůstává nezměněn, tj. termín hlavního srazu 23.8.2015
Byl předložen návrh rozpočtu na rok 2015 v základní bilanci, tak že příjmy a výdaje jsou plánovány ve stejné výši a výsledek hospodaření pro rok 2015 je plánován vyrovnaný.
VČS schvaluje jednomyslně rozpočet a návrhy k členským příspěvkům na rok 2015

Ad 7) Prezident klubu navrhl po projednání ve výboru rozšíření výboru a to následovně:
a) Rozšáření členů výboru na 5 full membrů + prezident

Hlasování proběhlo: 14 – ANO / 0 – NE / 1 – zdžel se hlasování

b) Návrh zda hlasovat o návrzích na členy výboru společně = schváleno

Hlasování proběhlo: 13 – ANO / 0 – NE / 2 – zdžel se hlasování = schváleno

c) Prezident přednesl jmenovitě návrh na členy výboru a to následovně:
Ivo, Stanley, Rocker, Sejček a Dlouhán

Hlasování proběhlo: 14 – ANO / 0 – NE / 1 – zdržel se hlasování = schváleno

Rozdělení funkcí ve výboru proběhlo následovně:
Ivo Bruža vicepresident
Stanislav Stanley Richter treasure
Miroslav Dlouhán Dlouhý secretary
Jiří Sejček Sejkora prospect secretary
Pavel Rocker Gabriel prospect treasure & historian

VČS schváluje jednomyslně složení a rozšíření výboru

Ad 8) Prezident seznámil VČS o oficiálním ukončení Mikiho jako člena H-DC Moravia.
Prezident seznámil Mikiho o udělení statusu Past member (projednáno a schváleno na poslední výborové rozšířené schuzi).

a) Past member je bývalý člen klubu, který může nosit malé barvy, nášivku past member, může se účastnit akcí a rozšířených schůzi po předchozím schválení výborem. Past member je bývalý člen, který odešel z klubu se ctí a čistým štítem. Nemusí platit členské příspěvky.
b) Čestný člen – doplnění stávající definice: čestný člen nemusí být full member, může být jemnován za provedení vyjímečného skutku pro klub.
c) Odsouhlasení nových nášivek Past member

VČS schvaluje jednomyslně Mikiho za Past membra a návrhy na definici Past member a čestný člen

Ad 9) Víceprezident přednesl základní osnovu akcí a činností pro rok 2015, jak jsou obsaženy v rozhodnutích a zápisech výboru a uvedeny v kalendáří klubu. Akce pořádené klubem jsou uvedeny v zápise níže, činnost klubu a jednotlivé akce budou nadále upřesňovány a doplňovány na schůzích (rozšířených) výboru.

20. – 21.2.2015 Sekáč – garant Hombré, cena za ubytování 360,- Kč/noc/osoba

13.-14.2.2015 Ples HOG Ostrava – účast přislíbyl Čert, Miki a Zdenál

4.-5.4.2015 Za Rudou do Poděbrad, místo konání Velký Osek, cena za kapelu odsouhlasena 6.700,- Kč (líné vši), sraz v 15.00 před hřbitovem

28.4-3.5.2015 Po stopách mistra Jana Husa, garant akce Ivo, záloha zatím není vybírána. O účast projevili čtyři motorky Ostravského klubu (garanti Zdenál, Hombré? Sejček, Dlouhán)

9.-10.5.2015 Zdenál narozeníny, pozvánka paltí i pro partnerky, místo konání Havlov, sraz po obědě, kapeli Doga, Varani a …

17.-25.5.2015 Supper Rally, zájem projevil Rundolf, Diesel, Rocker. Zdenál domluví s Pražským klubem možnost přepravy stanů jejich doprovodným vozidlem

5.-7.6.2015 Semmering, Garant Ivo, zálohy vybírány do 11.1.2015, informace byly dodány

19.-21.6.2015 Fotbalový turnaj Zářecká Lhota, garant Goro

6.-12.7.2015 Zlaté písky (Slovensko) náhrada za dovolenou v Itálii

21.-23.8.2015 Hlavní sraz, místo konání Havlov, kapely Varani a Kredens

18.-20.9.2015 Morávia Rally, Garant Goro, do příští schůze (rozšířené) výboru 5.2.2015 představí místo a náklady

3.-4.10.2015 Podzimní míle Dalešice, garant Sejček, na příští schůzi (rozšířené) výboru Sejček představí cenu za ubytování

5.-6.12.2015 Santa Claus Party, místo: restaurace Panský Dům Choceň, kapela Modrý Mauricius, cena za kapelu 5000,- Kč

?????? nohejbalový turnaj Zářecká Lhota

?????? narozeniny Goro

?????? narozeniny Dlouhán

?????? narozeniny Hombré

Ad 10) Přednesen návrh na změnu názvu z candidate na prospect.

VČS schvaluje jednomyslně změnu názvu candidate na prospect

5.2.2015.1 první schůze (rozšířen) výboru, místo konání Kutná Hora (soukromý klub
Rockera)

VČS schůze schvaluje v poměru: 13 – ANO / 1 – NE / 1 – zdržel se hlasování

Ad 11) Prezident uzavřel diskuzi a jednání výroční členské schůze, poděkoval za aktivní účast členů a pozval přítomné k pokračování diskuzí při následném posezení.

Zapsal: Miroslav Dlouhý, sekretář
Schválil: Zdeněk Šoula, president

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout