Výroční členská schůze 19.1.2013 v Litomyšli

Zápis z výroční členské schůze H‑DCM Moravia
19.1.2013 v Litomyšli

Výroční členská schůze (dále jen VČS) byla svolána v souladu se stanovami a s programem podle článku VIII. Stanov klubu H-DC Moravia.
Členskou schůzi zahájil a řídil prezident klubu Zdeněk Šoula.
V úvodu prezident navrhl, aby se celé členské schůze mohli zúčastnit 1 čekatel (Pavel Gabriel) a 1 kandidát na čekatele (Jiří Sejkora-Sejček) s hlasem poradním. . Hlasováním schváleno jednomyslně

Prezident přednesl výborem navržený program výroční členské schůze takto:
1. Zahájení, projednání a schválení programu – prezident
2. Volba činitelů výroční členské schůze
3. Zpráva skrutátora a ověřovatele mandátu
4. Zpráva o činnosti – prezident, doplnění členů výboru
5. Zpráva o hospodaření – pokladník
6. Projednání rozpočtu na rok 2013, členské příspěvky – pokladník
7. Volba prezidenta – pokladník
8. Restrukturalizace výboru klubu – prezident
9. Plán činnosti na rok 2013, hlavní akce, zaměření – prezident,členové výboru
10. Přijetí čekatele na členství v klubu – prezident
11. Různé, diskuze
12. Závěr, ukončení – prezident.
Hlasováním byl návrh programu jednomyslně schválen

Ad 2. a) výborem navržen na funkci mandátového a sčítacího komisaře (skrutátora) Carlos Štarman.
Hlasováním zvolen K.Štarman, jednomyslně

b) výborem navržen na funkci zapisovatele Ivoš Bruža
Hlasováním zvolen Ivoš Bruža, jednomyslně

Ad 3. Skrutátor Carlos Štarman podal zprávu o stavu přítomných na VČS: z celkového počtu 16 členů je na VČS přítomno 14 členů, 2 členové jsou omluveni (Viktor Šorf a Radek Kryštof, který přitom všechny srdečně pozdravuje). Účast je 87,5 %. Současně konstatuje, že výroční členská schůze je podle stanov, čl.VIII,bod 4, usnášení schopná.
Viz přiložená prezenční listina

.

Ad 4. Prezident klubu podal zprávu o činnosti klubu za předchozí období. Zaměřil se a zdůraznil hlavní akce a události v životě klubu, celkově bylo připomenuto celkem 16 akcí, které klub pořádal nebo kterých se aktivně zúčastnil. Zprávu doplnil o účast na akci Velkey Ivoš Kadlec.
Písemný podklad prezidenta je jako příloha zápisu založen dodokumentaci klubu.
Členská schůze vzala zprávu na vědomí hlasováním 14/0/0
– 2 –

Ad 5. Pokladník přednesl zprávu o hospodaření a účetní uzávěrku za uplynulé období roku 2012, ze které vyplynulo, že běžné hospodaření klubu skončilo mírným přebytkem a dále, že došlo k posílení a zvýšení disponibilních peněžních prostředků k 31.12.2012. Přednesená zpráva obsahovala částky jednotlivých položek příjmů a výdajů tak, jak jsou obsaženy ve zpracované účetní uzávěrce a peněžním deníku za období 01.01.2012 až 31.12.2012. Zpráva o hospodaření byla všem dána k seznámení písemně.
Současně pokladník informoval VČS o hospodaření s propagačními předměty klubu. Tržby z prodeje těchto předmětů v nevelké výši byly předány hospodářem do pokladny a zúčtovány do příjmů v rozpočtu klubu. Propagační předměty od minulé VČS obhospodařuje nově zvolený hospodář klubu Pepa Vavřička, kterému výbor klubu vyslovuje pochvalu za dobrou správu a evidenci s těmito předměty.
Vzhledem k tomu, že Leona Fialová, která dříve prováděla revizi účetnictví a závěrky klubu, už není mezi námi, výbor rozhodl, že kterýkoliv člen nebo skupina členů klubu může provést kontrolu dokladů v účetnictví; na výzvu prezidenta k tomu se nikdo nepřihlásil.
Písemný materiál „Zpráva o hospodaření účetní uzávěrka H-DC Moravia za rok 2012“ je jako příloha zápisu z VČS uložen v dokumentaci klubu.
VČS schválila zprávu o hospodaření hlasováním 14/0/0

Ad 6. Pokladník předložil VČS návrh rozpočtu na rok 2013 v základní bilanci tak, že příjmy a výdaje jsou plánovány ve stejné výši a výsledek hospodaření pro rok 2013 je plánován vyrovnaný. Vzhledem k tomu, že výbor v průběhu roku a zejména v jeho závěru nepracoval v kompletním složení, nebyly zajištěny některé náležitosti a funkce výboru, mj. plán činnosti – z toho důvodu není v této chvíli rozpracován rozpočet na rok 2013 do struktury jednotlivých položek.
V příjmech je počítáno s členskými příspěvky cca ve stejné výši jako v roce 2012 s tím, že členské příspěvky pro full membry a čekatele činí 1.500,- Kč a pro friendy 1.200,- Kč.
Členská schůze přijala návrh pokladníka schválit rozpočtový rámec jako vyrovnaný s tím, že jeho strukturu zpracuje a projedná v návaznosti na plán činnosti výbor na schůzi s rozšířenou účasti členů.
Hlasováním schválen rozpočet a členské příspěvky 14/0/0

Pokladník vyzval zejména solventnější členy klubu k poskytnutí sponzorských darů do rozpočtu klubu podle možností jednotlivců.

Ad 7. V souladu se stanovami končí touto VČS volební období prezidenta Zdenála Šouly. Ivoš Bruža, se ujal v tomto bodě programu řízení schůze a poděkoval jménem všech končícímu prezidentovi za jeho práci v uplynulém volebním období, která byla velmi výrazná a nosná pro činnost a rozvoj klubu.
V dalším navrhl Ivoš Bruža za kandidáta na funkci prezidenta na příští volební 4leté období znovu Zdeňka Šoulu. Tento kandidaturu přijal. Návrh na jiného kandidáta, přes opakovanou výzvu řídícího schůze, nikdo nepodal.
V dalším proběhla volba tajným způsobem pomoci hlasovacích lístků a improvizované urny, volbu provedl skrutátor Carlos za kontrolní účasti 1 člena, a ohlásil výsledek volby: -platné hlasy pro Zdeňka Šoulu 14, proti 0, zdržel se 0. Prezidentem na další období r. 2013 – 2016 byl zvolen Zdenál Šoula jednomyslně.
Všichni přítomní členové zvolenému prezidentovi blahopřáli.
– 3 –

Ad 8. Prezident rekapituloval průběh činnosti výboru v r.2012 a jeho současný stav, vyvolaný zejména nedostatečnou aktivitou viceprezidenta a sekretáře Viktora Šorfa a jeho následnou rezignací na všechny funkce a členství ve výboru.
Prezident navrhl restrukturalizaci funkcí a jejich personální řešení a to takto: 1. Zvolit Stanley Richtera novým členem výboru 2.Zvolit Ivoše Bružu viceprezidentem H‑DCM . .Hlasováním zvoleni navržení kandidáti 14/0/0 3. Změny v obsazení funkcí a činností ve výboru takto: – prezident Zdenál Šoula převezme ještě funkci webmastera -viceprezident Ivoš Bruža převezme ještě funkci sekretáře, zůstává činnost roadcaptaina pro klubová . rally a expedice, předá funkci pokladníka -Stanley Richter převezme funkci pokladníka, zůstávají funkce fotografa a kronikáře -ostatní funkce, vykonávané asistenty výboru zůstávají, tj. hospodář klubu – Pepa Vavřička .. roadcaptain – Carlos Štarman . .. .. security – Vlasťák Hrdina . . . ……………………………………………… ….VČS vzala rekonstrukci výboru na vědomí 14/0/0

Ad 9. a Ad 11. Plán činnosti na rok 2013 rozhodla členská schůze spojit s bodem 11. Různé, diskuze, protože i jednání o plánu činnosti byla hlavně diskuze. Některé body plánu byly zřejmé a určeny, jiné byly vášnivě diskutovány, některé budou dořešeny následně. Základní kostra tohoto plánu byla projednána takto:
– Valentýnská Party v Jablonném n./O. 16.-17.2.2013

– „Za Rudou do Poděbrad“ + Velký Osek 6. – 7.4.2013

Návrh na zařazení 1.míle v termínu 27.-28.4.nebyl schválen (6/4/4), s termínem je dobře
počítat, v něm je mj. zajímavá „Spoločná 1.slovensko-česká míla 2013“, výbor operativně
bude řešit.

– Ukrajina – klubová rally 8.-12.5.2013

– Super Rally 2013 Wroclaw 16.-20.5.2013 (hlavní účast H‑DCM
17.-19.5.2013)
– Euro Bike Fest Mušov 23.-26.5.2013

– Informačně HOG Rally Ostia-Roma 10.-16.6.2013

– 50.výročí H-DC Brno, Roštín 26.-30.6.2013

– Motonálet Nikolčice 2. – 4.8.2013

– Hlavní sraz H‑DCM Havlov 23.-25.8.2013
O místě a pojetí konání hlavního srazu bylo rozhodnuto hlasováním 14/0/0

– Faaker See 4. – 8.9.2013
– 4 –

– Poslední míle H‑DCM Boskovice 28.-29.9.2013

– Santa Claus Party H‑DCM 7.-8.12.2013
Byl schválen pouze termín, navrhované místo Boskovice nebylo schváleno s tím, že ti kteří hlasovali proti nebo se zdrželi zpracují návrhy řešení a zašlou výboru do 15.3.2013. (5/7/2).

Body plánu činnosti na rok 2013, u nichž není uvedeno jinak, byly schváleny jednomyslně.

Dále v různém:
– V dalším prezident nabídl klubhaus na Havlově každý 1.čtvrtek v měsíci, pokud tento termín nekoliduje s termínem nějaké akce. Tento den v 18 hod. se budou konat výborové schůze jichž se mohou zúčastnit – a je to žádoucí – full memři a čekatelé. Většinově bylo kvitováno s povděkem.
Hlasováním schváleno většinou hlasů 12/2/0

– Byl vznesen požadavek na slíbenou fotodokumentaci z Banátu od cestovatele Jirky Kolbaby, prezident bude řešit. Při této příležitosti klub poděkoval za sponzoring Rudy Záhory ve formě úhrady PHM doprovodného vozidla a prezidentovi za poskytnutí vozidla s řidičem.

– K výzvě na sponzoring pro činnost v r.2013 se připojuje
-prezident, který poskytne doprovodné vozidlo na akce Mušov a Nikolčice

– Bylo dohodnuto, že se členové budou operativně informovat o záměru udělat výjezd i mimo oficiální program činnosti klubu. Za skupinu z východních Čech se toho ujal Hombré Milan.


– Prezident předložil návrh, aby se běžné narozeniny členů řešily tak, že oslavenec dá 1.500,- Kč, za které se koupí bečka piva a vypije při dalším setkání. Výběr peněz a jejich uplatnění bude zajišťovat nový pokladník Stanley. Účinnost od 1.1.2013.
Hlasováno, schváleno většinou 13/0/1

Ad 10. Proběhla slavnostní ceremonie přijetí Jiřího Sejkory – Sejčka za čekatele na členství v klubu. Prezident předal novému kandidátovi textovou část barev. Sejček pronesl slavnostní slib vůči klubu a dodal patřičnou porci Jacků.

Ad 12. Prezident uzavřel diskuzi a jednání výroční členské schůze, poděkoval za aktivní účast členů a pozval přítomné k pokračování v neformální diskuzi při následném posezení.

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout