Výroční členská schůze 5.-6.1.2019 v K.Hoře

Přítomni: Miroslav Dlouhý (Dlouhán), Ivo Brůža (Ivoš), Leopold Vlk (Polda), Jiří Sýkora (Sejček), Stanislav Richter (Stanley), Milan Jeřábek (Vinař), Milan Novák (Hombre), Rudolf Záhora ( Randolf), Zdenek Šoula (Zdenál), Zdenek Rohlíček (Diesel), Karel Štarman (Karlos), Jan Peřina (Goro), Pavel Gabriel (Rocker), Milan Bajaja (Mrož).

1. Zahájení

– President informuje, že výbor rozhodl podle čl.VIII. bod 2. Stanov, že VČS se zúčastní v celém jejím rozsahu kandidát na člena, a to Milan Mrož Bajaja s hlasem poradním, tj. bez práva hlasování. Pokud bude navrhovaný kandidát na dnešní VČS přijat, bude mít právo hlasovat od bodu následujícím po přijetí, tj. od bodu č.7

Program výroční členské schůze H-DC Moravia

1. Zahájení a schválení programu
2. Volba činitelů VČS
3. Zpráva skrutátora
4. Výroční zpráva o činnosti
5. Zpráva o hospodaření a stanovit revizní komisy
6. Rozhodnutí o přijetí nového člena
7. Návrh rozpočtu na rok 2019
8. Návrh a projednání hlavních bodů činnosti, akcí a zaměření na rok 2019
9. Aktualizace stanov
10. Webové stránky (email, doména, nové webové stránky)
11. Klubovna
12. Sjednocení směru klubu (strategie vývoje klubu)
13. Různé, diskuze
Termín RSV v Únoru 2019
14. Závěr, ukončení VČS
Kdo je pro navržený program? 13 Proti? 0 Zdržel se? 0

2. Volba činitelů výroční členské schůze

návrh na zvolení: – skrutátor a ověřovatel mandátu – Karlos Štarman
Kdo je pro K.Š. ? 13 Proti? 0 Zdržel se? 0
– zapisovatel – Leopold Vlk
Kdo je pro L.V.? 13 Proti ? 0 Zdržel se? 0

3. Zpráva skrutátora

Konstatuje, že je přítomno -13- členů z celkem 15 členů, tj. 86,7 %. Pro platnost hlasů podle Stanov, čl. VIII., bod 4 musí být účast minimálně 2/3, tj. 10 členů, což znamená, že schůze je usnášení schopná.

4. Výroční zpráva o činnosti

president Dlouhán zhodnotil sezónu 2018 dle evidenčních tabulek a účast za kladnou. Připomenul i hodnotil hlavní akce a události v životě klubu s důrazem na semknutí pevné základny a stabilitu klubu.
vicepresident: hovořil o činnosti výboru a kladně hodnotil klubem pořádané akce
sekretář: informoval o stavu membrů, prospektů, friendů a rozešle aktuální kontaktní tabulky

pokladník (o výběru čl. příspěvků)
Radek Taisler (Tazzy) doplatit poměrnou část příspěvků 750kč (doplaceno)
Martin Vandas (Marvan) doplatit poměrnou část příspěvků 750kč (doplaceno)
Splatnost příspěvků membrů do konce února
VČS schvaluje výroční zprávu o činnosti za rok 2018 presidenta, doplněnou členy výboru.
Kdo je pro? 13 Proti? 0 zdržel se? 0

5. Zpráva o hospodaření

vicepresident Ivoš představil výsledek hospodaření klubu za rok 2018 a roční účetní uzávěrku s kladným hospodářským výsledkem. Zpráva o hospodaření byla v písemné formě předložena členské schůzi k seznámení. Písemný materiál, zpráva o hospodaření a účetní uzávěrka H-DC Morávia za rok 2018 je jako příloha zápisu z VČS uložen v dokumentaci klubu.
VČS schvaluje zprávu o hospodaření za rok 2018. Kdo je pro? 13 Proti? 0 zdržel se? 0

6. Přijetí nového člena (Mrože)

prospekt Mrož byl navržen garanty na plnohodnotného člena (membra), kde podle Stanov čl.VIII, bod 4. musí být přijetí schváleno 100% přítomných hlasů. Mrož složil klubovou přísahu a byl jednohlasně přijat za membra
Kdo je pro přijetí? 13 Proti? 0 zdržel se? 0

7. Návrh rozpočtu na rok 2019

– vicepresident + pokladník

Pokladník: návrh a schválení členských příspěvků na rok 2019
membr: 3000kč, prospekt: 3000kč, haungaround: 1800kč, friend: 1200kč

Pokladník: návrh a schválení termínu pro zaplacení čl. příspěvků
Splatnost příspěvků do konce května (kromě membrů viz bod č.4 správa pokladníka)

VČS schvaluje
a) návrh rozpočtu jako vyrovnaný, jednotlivé položky čerpání bude schvalovat výbor klubu; podle charakteru položky budou významnější z nich konzultativně projednány v širším okruhu RSV.
b) výši a strukturu členských příspěvků na rok 2019.
Kdo je pro? 12 Proti? 2 zdržel se? 0

Byl podán návrh, aby na akcích pořádané H‑DCM bylo hrazeno vstupné z členských příspěvků, hlasováním byl tento návrh zamítnut. Kdo je pro? 4 Proti? 9 zdržel se? 1

Výšku vstupného si i nadále bude určovat operativně pořadatel dle předem připraveného rozpočtu, který podléhá schvalování členské základny.
Kdo je pro? 10 Proti? 0 zdržel se? 4

8. Návrh a projednání hlavních bodů, akcí a zaměření v roce 2019

– president, členové

1.2. 2019 členská schůze v 18,00hod. na Havlově
8.-10.2.2019 Winter Cotlig Cap Chrudim: soutěžit budou Goro, Diesel, Polda
15.-16.02.2019 Ples Ostrava: vstupenky objednal Dlouhán a účastníkům je předá, cena 1000kč za 1ks
8.-10.03.2019 Zabijačka v Zálší u Chocně: začátek v 07,00hod. harmonogram bude rozeslán členům a pozvaným přátelům.
13.-14.04.2019 Poděbrady: sraz v 15.00hod. na hřbitově v Poděbradech. Diesel zajistí nákup věnce v hodnotě 2000kč. Ubytování zajistí Diesel tradičně v Oseku.
7.-8.12.2019 Santa Claus párty v Libchavách: o opětovném uspořádání proběhlo hlasování.
Kdo je pro? 12 Proti? 0 zdržel se? 2
23.-25.08.2019 Hlavní sraz v Horním Jelení: o opětovném uspořádání proběhlo hlasování.
Kdo je pro? 13 Proti? 1 zdržel se? 0
Evropský sraz ve Finsku: předpokládané náklady: 100EU dvoulůžkový pokoj = cca 17000kč bez stravy a jiných nákladů. Účast: Dlouhán, Ivoš, Stanley, Zdenál+1, Randolf, Diesel+1, Mrož.
VČS schvaluje plán činnosti, hlavních akcí a zaměření na r.2019
Kdo je pro? 14 Proti? 0 zdržel se? 0

9. Aktualizace stanov

Členské schůzi předložil výbor 14 dnů před konáním VČS návrh konečného znění Stanov. Do změn Stanov byla promítnuta závazná zákonná ustanovení, změny, které klubový život a praxe přinesly a osvědčily se a dále ty připomínky, které někteří membři jako schůzí uložený úkol ve stanovené lhůtě celého listopadu výboru doručili (byli to: president Mira, Ivoš, Sejček, Stanley, Goro, Rocker), Ostatní žádné návrhy nepodali a ani se nepřipravili a neseznámili s předloženým návrhem Stanov a z toho pak vyplynula neplodná, nekompetentní, nekonstruktivní a zbytečně zdržující diskuse. Takový způsob přípravy a následně jednání není přijatelný a pro další musí k tomu výbor přijmout účinná opatření.
K rozhodnutí členské schůze byly předloženy některé body ve variantním řešení a o nich bylo hlasováním rozhodnuto takto:
Adresa klubu presidentova adresa: Kdo je pro? 10 Proti? 0 zdržel se? 4
Stávající adresa klubu Brno: Kdo je pro? 0 Proti? 0 zdržel se? 0
Ústrojová kázeň: Kdo je pro? 11 Proti? 0 zdržel se? 1
Dle stanov Federace, VČS rozhodla, že H-D Club Moravia z.s. je klub majitelů a
příznivců motocyklů značek Harley–Davidson a Indian.
Hlasování p.r.: pro 13, proti: 0, nehlasoval: 1

Návrh na ukončení VČS: Kdo je pro? 1 Proti? 11 zdržel se? 1

VČS schvaluje aktualizaci stanov ve znění, jak byly předloženy výborem a se změnami, které byly jednotlivě rozhodnuty a jsou součástí tohoto odstavce
Kdo je pro? 11 Proti? 1 zdržel se? 0 nehlasoval: 2

10. Webové stránky

– president: představil postup pro nové vyhotovení, spravování nových webových stránek a vše s tím spojené. Pod záštitou výboru v současné době probíhá výběrové řízení.
VČS schvaluje návrh presidenta, Kdo je pro? 12 Proti? 0 zdržel se? 2

11. Klubovna

– president představil návrh na minimální a maximální pořizovací cenu: 500 000 – 1 000 000kč.
minimální zastavěná plocha a maximální plocha pozemku.
VČS schvaluje návrh presidenta: odloženo

12. Sjednocení směru klubu (strategie vývoje klubu)

-president přednesl stručnou a jasnou definici, kam a jak se bude klub nadále rozvíjet.

13. Různé, diskuze

– termín rozšířené schůze výboru v únoru 2019 1. 2. 2019 na Havlově – 18,00hod.
Kdo je pro? 11 Proti? 0 zdržel se? 1

14. Závěr, ukončení

– President uzavřel diskuzi a jednání výroční členské schůze, poděkoval za aktivní účast členů a pozval přítomné k pokračování diskuzí při následném posezení.

Zapisovatel: Polda, secretary
Ověřil: Ivoš, vicepresident

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout