Výroční členská schůze 7.-8.1.2017 na Havlově

Zápis č.01/17 z výroční členské schůze H-DC Moravia 07.01.2017 na Havlově
Výroční členská schůze (dále jen VČS) byla svolána v souladu se stanovami a s programem podle článku VIII. Stanov klubu H-DC Moravia.
Přítomni: Miroslav Dlouhý (Dlouhán), Ivo Bruža (Ivo), Zdenek Šoula (Zdenál) , Stanislav Richter (Stanley), Pavel Gabriel (Rocker), Zdenek Rohlíček (Diesel) , Jan Peřina (Goro), Karel Štarman (Karlos), Milan Novák (Hombré), Ruda Záhora (Randorf), Gernot Fischer (Gery), Jiří Sýkora (Sejček), Milan Jeřábek (Vinař) , Leopold Vlk (Polda)
Program schůze :
1. Zahájení a schválení programu
2. Volba činitelů VČS
3. Zpráva skrutátora
4. Výroční zpráva o činnosti
5. Zpráva o hospodaření
6. Rozhodnutí o přijetí nového člena
7. Presentace kandidáta na presidenta o funkci klubu
8. Volba presidenta
9. Návrh rozpočtu na rok 2017
10. Návrh a projednání hlavních bodů činnosti, akcí a zaměření na rok 2017
11. Aktualizace stanov (Ambasador, Prospectsecretary atd.)
12. Klubovna
13. Presentace členů o funkci klubu v budoucnu
14. Různé, diskuze
 Termín RSV v Únoru 2017
15. Slavnostní ceremoniál přijetí nového člena
16. Závěr, ukončení VČS

Ad 1) Zahájení a schválení programu:
Členskou schůzi zahájil a řídil president klubu Dlouhán.
President informoval, že výbor rozhodl podle čl.VIII. bod 2. Stanov, že VČS se zúčastní v celém
jejím rozsahu kandidát na člena (Polda), a to s hlasem poradním, tj. bez práva hlasování. Pokud
bude navrhovaný kandidát na dnešní VČS přijat, bude mít právo hlasovat od bodu následujícím
po přijetí, tj.od bodu č.7
13 ano, program schválen jednomyslně

Ad 2) Volba činitelů VČS
Návrh na zvolení: skrutátor a ověřovatel mandátu – Karlos
13 ano, schváleno jednomyslně
Dále byl výborem navržen na zapisovatele Polda
13 ano, schváleno jednomyslně
Ad 3) Zpráva skrutátora:
Konstatuje, že je přítomno 13 členů z celkem 14 členů, tj.93 %. Pro platnost hlasů podle Stanov, čl. VIII., bod 4 musí být účast minimálně 2/3, tj. 10 členů, což znamená, že schůze je usnášení schopná.
Dle stanov čl. VIII.,bod 4 je VČS usnášení schopná
Ad 4) Výroční zpráva o činnosti:
President Dlouhán přednesl výroční zpráva o činnosti klubu, shrnul rok 2016 a
vyhodnotil ho jako pozitivní. Připomenul oslavu 10ti let založení klubu. Přednesená
zpráva presidenta byla hlasováním schválena.
13 ano, schváleno jednomyslně
Ad5) Zpráva o hospodaření:
Vícepresident Ivoš představil výsledek hospodaření klubu za rok 2017 a roční účetní uzávěrku s kladným hospodářským výsledkem. Zpráva o hospodaření byla v písemné formě dána členské schůzi k seznámení. Písemný materiál „Zpráva o hospodaření a účetní uzávěrka H-DC Morávia za rok 2016“ je jako příloha zápisu z VČS uložen v dokumentaci klubu.
VČS schválila z právu o hospodaření za rok 2016, 13 pro, schváleno jednomyslně

Členská schůze dále rozhodla, že kontrolu uzávěrky provede Sejček a Rocker do 15.8.2017.
13 ano, jednomyslně
Treasurer Stanley podal informaci o stavu a pohybu „narozeninového fondu“.
VČS vzala zprávu na vědomí
Ad 6) Přijetí nového člena:
President Dlouhán, představil kandidáta Poldu na přijetí za člena H-DC Morávia
Hlasováno 13 ano, schváleno 100% hlasů přítomných,jednomyslně
Polda byl dnešním dnem přijat za full membera.

Ad 7) Presentace kandidáta na presidenta o funkci klubu:
Na funkci presidenta H-DC Morávia byl v souladu se stanovami výborem navržen
stávající president Dlouhán a vicepresident před volbou vyzval ostatní k možné
kandidatuře – nikdo jiný se nepřihlásil.
Kandidát (Dlouhán) pak přednesl svoji vizi, v níž hovořil o větších aktivitách všech
členů klubu, snaze presentovat klub oganizovanější návštěvností ostatních klubů,
moto srazů a podobných akcí. Zároveň apeloval na disciplínu při schůzích se
zaměřením na lepší práci s friendy.
VČS prezentaci kandidáta na presidenta přijal
Ad 8) Volba presidenta:
VČS zvolila podle stanov tajnou volbou kandidáta Dlouhána za presidenta H-DC
Morávia na období roků 2017 – 2020.
14 ano, president zvolen jednomyslně

Ad 9) Návrh rozpočtu na rok 2017
Základním kritériem předloženého a poté diskutovaného rozpočtu na rok 2017 byl
princip vyrovnanosti příjmů a výdajů. Konkrétní výdaje budou průběžně upřesněny.
VČS schvaluje rozpočet na rok 2017 a jeho princip vyrovnanosti, 14 pro, jednomyslně

V dalším byla projednána a diskutována výše a struktura ročních členských příspěvků
pro rok 2017 a termíny jejich zaplacení.
Hlasováním bylo rozhodnuto:
– member 3.000,- Kč + 1.500,- Kč „narozeninový fond“
13 pro, 1 proti, schváleno
– friend 1.200,- Kč
– member – termín zaplacení 28.2.2017
– friend – termín zaplacení 31.3.2017
14 ano, schváleno

Ad 10) Návrh a projednání hlavních bodů činnosti, akcí a zaměření v roce 2017

10.-11.1. 2017 Ples HOG OV Ostrava – Ivoš
10.-12.2. 2017 Winter Coling Cup Chrudim – Polda
17.-18.2. 2017 Sekáč 2017 Výškov – Ivoš
02.-03.3. 2017 Motosalon Praha Letňany – společný odjezd od Rockera po čl. schůzi
01.-02.4. 2017 Za Rudou do Poděbrad + zajistit věnec – Diesel
13.-14.5. 2017 Jarní míle (v řešení ) – Ivoš
25.-28.5.2017 Euro Bike Fest Pasohlávky – Garant v řešení
31.5.-4.6. 2017 Super Rally 2017 Mušov – Garant Rocker- Diesel
Zajištění 12ks vztupenek na Super Rally pro: Dlouhán-1ks, Ivoš-2ks, Rocker-1ks, Zdenál-1ks, Hombré-1ks, Diesel-2ks, Randorf-1ks, Gery-1ks, Polda-2ks – Ivoš
09.-11.6. 2017 Semmering – Ivoš
01.-09.6. 2017 Moldávie Doprovodné vozidlo odsouhlaseno. Řidič Carlos + 1
Předběžně přihlášeni: Ivoš+1, Diesel+1, Zdenál, Hombré, Vinař, Mrož, Rocker, Polda+1 v řešení
22.-23.7. 2017 Kutná Hora Rocker narozeniny 50 let – Rocker
27.7.-9.8. 2017 St. Petersburg expedice v řešení – Ivoš
?????????????? Miky – Ostrava v řešení
18.-20.8. 2017 Letní sraz – odsouhlasen termín. Místo v řešení – Goro
25.-27.8. 2017 Motosraz Liptov – 6 členů přislíbilo účast
15.-17.9. 2017 Burčákova Rally Morava bude upřesněno zajišťuje – Vinař
11.-12.11.2017 Svatomartinská husa ve Slovenském Grobu odsouhlasena – Ivoš
09.-10.12.2017 Santa Claus Party
– v řešení
Rocker, vznesl protest proti názvu Santa Claus Párty pro tuto akci a navrhl nový název „Mikulášská …“ – bude řešeno následně
Další akce v jednání
VČS schválila návrh hlavních bodů a akcí v roce 2017, 14 ano, schváleno jednomyslně

Ad 11) Aktualizace stanov (Ambasador, Prospectsecretary atd.)
-návrh na zrušení návrhu nášivky Ambasador pro 13,proti 0,zdržel se 1,schváleno
-návrh na zrušení funkce strážce barev pro 12,proti 1,zdržel se 1,schváleno
-návrh na zrušení funkce Prospect secretary pro 14,schváleno jednomyslně
-návrh na zrušení funkce Prospect treasurer pro 14,schváleno jednomyslně
-návrh nášivky First president pro 13,proti 0,zdržel se 1,schváleno

Ad 12) Klubovna
President Dlouhán představil pravidla fungování klubovny s dvěma návrhy nemovitostí jako vzor. V řešení

Ad 13) Presentace členů o funkci klubu v budoucnu
Členové nepřidali žádnou presentaci ani námitky k presentaci presidenta Dlouhána.
Vzato na vědomí
Ad 14) Různé, diskuze
– řešení domény a souvisejících náležitostí-na následující rozšířené výborové schůzi (RVS)
– sídlo (adresa) klubu k řešení na následující RVS
– pro výrobu nášivek pro klub byl jako dodavatel vybrán Juraj Fusek z Frýdku. Diesel zajistí nákup potřebných nášivek v rozsahu, který mu sdělí sekretář Polda vč. potřebných kontaktů
– First president Zdenál spolu s dalšími nejméně čtyřmi členy klubu navrhl jmenovat vicepresidenta Ivoše čestným členem klubu s označením ve shodě se stanovami „honorable member“ klubu H-DC MORA’VIA za dlouholetou činnost v klubu a za výjimečné zásluhy v činnosti podporující klub.
Hlasováno: pro 14, schváleno jednomyslně
– příští rozšířená schůze výboru se koná v pátek v 3.února v 18 hod. ve schůzovně na Havlově
– Ad 15) Slavnostní obřad přijetí nového membra:
– Chudák Polda, přeházel asi dvě tuny sněhu jídelní lžící, aby se propracoval k velkým barvám, které mu jeho bratři dali do kapsy u vesty aniž by o tom věděl. Povedený obřad.
– Proběhlo
– Ad 16) Závěr, ukončení
– President Dlouhán poděkoval všem za účast a aktivní, racionální a plodnou aktivitu během schůze a výroční členskou schůzi ukončil
Zapsal: Polda,secretary

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout