Výroční členská schůze 9. 1. 2010 H-DC Moravia – zápis

Zápis ze schůze výboru H-DC Moravia

Dne : 9.ledna 2010-01-13
Místo: Brno, Voroněž
Přítomni: Zdeněk Šoula, Viktor Šorf, Radek Kryštof, Miloš Moskva, Karel Štarma,
Ivo Bruža

1. Výbor projednal organizačně-technickou stránku výroční členské schůze ( VČS ) a
přípravu jejího programu.
K tomu: – řízení VČS povede prezident Zdeněk Š.
– na mandátního a sčítacího komisaře navrhne výbor Radka K.
– zapisovatelem bude navržen Ivoš B.
Účastníci VČS obdrží před zahájením text návrhu stanov klubu, certifikát přijetí klubu do
Federace evropských Harley-Davidson klubů a odznak a nášivku Federace.

2. Výbor velmi důkladně a detailně projednal poslední návrhovou verzi změny stanov klubu,
připravenou „legislativní radou“ klubu (Zdeněk Š. a Ivoš B.), která byla předem členům
výboru zaslána.
Projednány a schváleny byly tyto změny:
– čl.III., bod 1.2, věta první (konec): „…který není členem ani čekatelem jiného H-D klubu.“
se nahrazuje: „…který není členem ani čekatelem jiného moto klubu
nebo sdružení“
– čl. IX., bod 3., věta první: „Činnost výboru se uskutečňuje v oblastech a prostřednictvím
těchto funkcí:“
se nahrazuje větou: „Výbor klubu zajišťuje obsazení následujících funkcí členy
klubu:“
– čl. IX., bod 5. věta první (konec) „… vyjma funkce prezidenta H‑DCM.“
se doplňuje „… vyjma funkce prezidenta, viceprezidenta a
pokladníka H‑DCM.“
– č. IX., bod 5., věta druhá (konec) „… může výbor pověřit výkonem těchto neobsazených
funkcí člena (membera), který není členem výboru, a též
čekatele nebo příznivce klubu“
se nahrazuje „… může výbor pověřit výkonem těchto neobsazených
funkcí některého člena klubu, který není členem výboru“

3. Výbor projednal personální záležitosti::
– člena Petrikoviče, kterého výbor navrhne VČS na vyloučení, protože se neúčastní
činnosti klubu a nezaplatil členské příspěvky.
– člena Oldřich Sovu, jeho další působení v klubu v intencích nových stanov klubu
(budou-li schváleny VČS.) projedná Radek Kryštof v termínu do 1.míle H‑DCM.

4. Výbor projednal otázku členských příspěvků na rok 2010 a rozhodl navrhnout VČS zvýšení
příspěvků pro členy (full membery) a kandidáty členství na 1.500,- Kč/rok.

5. Výbor za předpokladu schválení nových stanov projednal otázku revizora účtu za rok 2009
a .s ohledem na požadavek odbornosti této činnosti navrhl Leu Fialovu. Během jednání
. výboru toto s ní bylo předběžně projednáno a Lea F. souhlasila..

6. Prezident informoval, že byl upřesněn termín konání Western Rally Boskovice a to na
18. – 19. září 2010.
7. Výbor vzal na vědomí, že v rámci změn v činnosti jednotlivých členů výboru připravil
pokladník Ivoš B. inventuru reklamních propagačních předmětů jako podklad k předání
a převzetí hospodaření s těmito předměty hospodáři klubu Radkovi. Po zkontrolování stavu
bude podepsaný předávací protokol uložen v dokumentaci klubu. Prodej těchto klubových
předmětů bude v dalším provádět Radek K.

8. Prodej označení Federace H-DCE (nad rámec zdarma předaných kusů) bude realizován
takto: – odznak FH-DCE 100,- Kč
– nášivka FH-DCE 70,- Kč

9. Příští schůze výboru H‑DCM se uskuteční ve čtvrtek 4.2.2010 v Ostravě v 18 hod.
Organizačně zajišťuje Miloš M. a sdělí členům klubu další potřebné informace.

Zapsal: Ivo Bruža

Schválil: Zdeněk Šoula, prezident

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout