Výroční členská schůze 9.-10.1.2016 ve Znojmě

Přítomni: prezident Zdenál Šoula, viceprezident&sekretář Ivoš Bruža
treasurer&photographer&historian Stanley Richter , secretary Míra Dlouhán Dlouhý, prospect treasurer Pavel Rocker Gabriel, prospect secretary Jiří Sejček Sejkora

Members: hospodář Pepino Vavřička, Milan Hombré Novák, Zdenek Diesel Rohlíček, Jan Goro Peřina, Ruda Rundolf Záhora, Gery Fisher, Road Capitan Karel Karlos Štarman,
Prospects: Milan Vinař Jeřábek, Leopold Polda Vlk

Výroční členská schůze (dále jen VČS) byla svolána v souladu se stanovami a s programem podle článku VIII. Stanov klubu H-DC Moravia

Program schůze:
1. Zahájení a schválení programu
2. Volba činitelů VČS
3. Zpráva skrutátora
4. Termín a místo první rozšířené schůze výboru v únoru 2016
5. Výroční zpráva o činnosti klubu
6. Zpráva o hospodaření klubu
7. Aktualizace stanov
8. Navýšení (jednorázové) členského příspěvku pro rok 2016
9. Výročí 10 let založení klubu
10. Návrh rozpočtu na rok 2016
11. Presentace členů o funkci klubu v budoucnu
12. Klubovna
13. Návrh a projednání hlavních bodů činnosti, akcí a zaměření na rok 2016
14. Různé, diskuze
15. Závěr, ukončení VČS

Ad1) Zahájení a schválení programu VČS:
a) Členskou schůzi zahájil a řídil prezident klubu Zdeněk Šoula.
Před začátkem VČS schůze byl friend Polda přijat za prospecta.
Prezident v úvodu podal informaci, že výbor rozhodl podle článku VIII. Bod 2. Stanov, že VČS se zúčastní v celém jejím rozsahu kandidáti na členy, a to Leopold Polda Vlk a Milan Vinař Jeřábek, a to všichni s hlasem poradním, tj. bez práva hlasování.

b) Prezidentem navržený program byl schválen hlasováním, a to jednomyslně.

Ad2) Volba činitelů VČS:
a) výborem navržen na mandátového a sčítacího komisaře (skrutátora) Karlos Štarman.
Hlasováním zvolen K.Štarman, jednomyslně

b) výborem navržen na zapisovatele Míra Dlouhán Dlouhý.
Hlasováním zvolen M.Dlouhý, jednomyslně

Ad 3) Zpráva skrutátora: Skrutátor Karlos Štarman uvedl, že z celkového počtu 14 členů k dnesšnímu dni je na VČS přítomno 13 členů t.z.n., že účast je 93%. Současně konstatuje, že VČS je podle stanov, čl. VIII., bod 4., usnášení schopná.
Ad 4) Termín první rozšířené schůze výboru: byl stanoven na 13.2.2016 na Havlově od 16.00
VČS schválila jednomyslně

Ad 5) Výroční zpráva o činnosti:Prezident klubu podal zprávu o činnosti klubu za předchozí období. Připomenul a zhodnotil hlavní akce a události v životě klubu. Připomenul nepříjemnou situaci na presidentových narozeninách, která klub vedla k semknutí a ukázala pevnou základnu a stabilitu klubu.

Zprávu prezidenta doplnil víceprezident Ivoš a sekretář klubu Dlouhán informacemi a členské základně a dalšími údaji. Ke dni VČS je stav členské základny včetně friendů 46. Přítomni na VČS obdrželi aktuální seznam všech členů a kandidátů s telefonním číslem, e-mail adresami a dny narozenin, a u full membrů s daty přijetí do klubu s jejich nickem.

V roce 2015 se konala 1 výroční členská schůze, 1 mimořádná členská schůze a 11 rozšířených výborových schůzí.

VČS schvaluje jednomyslně výroční zprávu o činnosti za rok 2015 prezidenta a doplněnou členy výboru.

Ad 6) Zpráva o hospodaření: Treasurer Stanley přednesl zprávu o hospodaření a účetní uzávěrku za uplynulé období 2015, ze které vyplynulo, že běžné hospodaření klubu skončilo výdělkem cca 73 tis. Kč. Přednesená zpráva obsahovala částky jednotlivých položek příjmů a výdajů tak, jak jsou obsaženy ve zpracované účetní uzávěrce a peněžním deníku za období 01.01.2015 až 31.12.2015.

Tržby z prodeje propagačních předmětů byly předány hospodářem klubu do pokladny a zúčtovány do příjmů v rozpočtu klubu. Výbor děkuje a vyslovuje pochvalu hospodáři klubu Pepinovi za dobrou správu a evidenci s těmito předměty.

Zprávu o pokladní činnosti v oblasti výběru členských příspěvků podal treasurer Stanley. Výběr příspěvků v r.2015 od členů a kandidátů proběhl v přiměřených termínech, od friendů se vybírání příspěvků protáhlo.
Zpráva o hospodaření byla členské schůzi dána k seznámení. Písemný materiál „Zpráva o hospodaření a účetní uzávěrka H-DC Moravia za rok 2015“ je jako příloha zápisu z VČS uložen v dokumentaci klubu.
Množství občerstvení bude vždy schváleno před každou akci.
VČS schválila jednomyslně zprávu o hospodaření za rok 2015
Ad 7) Aktualizace stanov: VČS byly projednány úpravy stanov a to následovně:
7.1. Ambasador: může být pouze stávající člen H‑DCM žijící dlouhodobě v zahraničí nebo má jiné státní příslušenství. Členství je podmíněno aktivní účastí na činnosti a akcích klubu a uhrazením členských příspěvků. Tento člen má stejné povinnosti a práva jako člen H‑DCM. Tento jmenovaný člen reprezentuje klub v zahraničí dle stanov H‑DCM a může zastupovat klub po předchozím schválením výboru H‑DCM. Přijetí za Ambasadora schvaluje členská schůze se souhlasem přítomných v souladu s článkem VIII.,bod č.4 Stanov. (doplnit do článku III. , pod bod č.1.5)
VČS schválila jednomyslně
7.2. Pass Member: může být stávající člen H‑DCM, který ukončí členství dle Stanov. Jmenování Pass Memberem schvaluje členská schůze na návrh výboru. Toto členství je bezplatné a dává svému nositeli právo se zúčastňovat akcí klubu a zakazuje nosit velké barvy. Ukončení Pass Membera je možné písemnou žádostí Pass Membera, doručenou výboru. V takovém případě zaniká Pass Member dnem projednání této žádosti členskou schůzí. Členská schůze může na návrh výboru ukončit Pass Membera i z jiného, zřetele hodného důvodu. (doplnit do článku III. , pod bod č.1.6)
VČS schválila jednomyslně
7.3. Color Guarder: může být pouze stávající člen H‑DCM. Povinností Strážce barev je schvalování, kontrola a hlídání barev na propagačních materiálech H‑DCM a dále určuje a hlídá kázeň členů s používáním barev a ústrojovou kázeň. Přijetí za Strážce barev schvaluje členská schůze se 100% souhlasem přítomných v souladu s článkem VIII.,bod č.4 Stanov. (doplnit do článku III. , pod bod č.1.7)
VČS schválila jednomyslně
7.3a. Security: změna na Sergant, popis funkce bude dořešen na první rozšířené schůzi výboru v únoru
VČS schválila jednomyslně
7.3b. First president: popis funkce bude dořešen na první rozšířené schůzi výboru v únoru včetně práva nosit nášivku.
VČS schválila jednomyslně
7.4. Odstoupení Garanta od garance – ZRUŠENO
VČS schválila jednomyslně
7.5. Prospect Secretary: Doplnit funkci do čl. IX., bod 3.
VČS schválila jednomyslně
7.6. Prospect Treasure: Doplnit funkci do čl. IX., bod 3.
VČS schválila jednomyslně
7.7. Secretary: doplnit do stanov pod nový bod s popisem funkce
VČS schválila jednomyslně
7.8. Změna z candidate na prospect: Článek III., bod 1. Stanov , Článek V.,bod 2. Stanov, Článek VI., bod 2. Stanov
VČS schválila jednomyslně
7.9. Doplnit Pass Member do článku V., bod č.2
VČS schválila jednomyslně
7.10. Čestný člen – ze čl.III.,bod1.4. vyškrtnout konec věty „na základě pozvání“.
VČS schválila jednomyslně
7.11. Ústrojová kázeň – doplnit nový bod č.3. do článku V., stanov (viz přiložená tabulka)
Pro nově příchozí přidružené členy a membry.
Doplnit tabulku ústrojové kázně o pass member a čestný člen, proved Dlouhán do 13.2.2016
Zdenál zajistí grafické zpracování ústrojové kázně, obecně dle přiložené tabulky do 3.3.2016
VČS schválila jednomyslně
7.12. Práva členů – Oprava čl.V., bod 2.
Přidružení členové H‑DCM (prospects a friends), pass members a čestní členové mají práva jako členové (members) s těmito odchylkami:
– Přidružený člen friend, prospect, pass memeber a čestný člen nemůže obdržet a nosit označení příslušnosti k H‑DCM (velké barvy)
– Přidružený člen friend, pass member a čestný člen má právo účastnit se akcí a činnosti klubu a nosit onačení k H‑DCM (malé barvy)
– Přidružený člen prospect má právo účastnit se akcí a činnosti klubu a nosit onačení příslušnosti k H‑DCM (poloviční velké barvy)
– Přidružený člen friend, prospect, pass member a čestný člen nemůže volit a být volen do orgánů klubu
VČS schválila jednomyslně
7.13. Povinnosti členů – doplnění čl.VI., bod 1.
– vyžádat a zajistit vrácení označení k H‑DCM od přidruženého člena frienda po ukončení činnosti v klubu, jehož je garantem
VČS neschválila, zamítnuto jednomyslně
7.14. 14) Práva členů – doplnění čl.V., bod 1. – dělat garanta přidruženému členovy
VČS schválila jednomyslně
7.15. Zakládající člen (first ???) – popis funkce bude dořešen na první rozšířené schůzi výboru v únoru
VČS schválila jednomyslně
7.16. Úprava bodu V. stanov, zrušit větu „obdržet kalendář“ a nahradit „být informován“
VČS schválila jednomyslně
Ad 8) Navýšení (jednorázové) členského příspěvku na rok 2016: za účelem výročí 10 let založení klubu.
VČS schválila jednomyslně
Ad 9) 10 let založení klubu: klub si „pronajme prostory“ u presidenta klubu. Klub zajistí pořadatelskou službu a nahlásí počet lidí. Zdenál zajistí gastronomii.
9.1. Pořadatelská služba, bude vybírat vstupné, udržovat pořádek během akce. Během této akce je zakázáno požívat tvrdé alkoholické nápoje.
VČS schválila jednomyslně
9.2. Kapely: Zdenál poptá kapely u kapelníka kapely Kredenc a Dlouhán poptá kapely u Izziho
Pátek: 20.00 – 21.30 kapela
22.00 – 23.30 AC/DC revavle
00.00 – 02.00 kapela
Sobota: 18.00 – 19.00 Doga
19.30 – 02.00 Kapela
V mezičase bud hrát DJ Rudy
Bude odsouhlaseno po obdržení nabídek.
VČS schválila jednomyslně
9.3. Program:
a) vyjížďka v sobotu 27.8.2016, zajistí Ivoš
b) lanové centrum – závod na čas
c) další body programu bodu doplňovány v průběhu
VČS schválila jednomyslně
9.4. Rally pack: tričko, zapalovač, odznak, nášivka, samolepka a propiska
VČS schválila jednomyslně
9.5. Webové stránky: se zpracovávají a budou obsahovat – odpočet času. Logo klubu, logo k výročí, logo FHDCE, místo konání, název akce, vstupné předem a vstupné na místě.
Pro vyhotovení webových stránek musí být dodány podklady: loga a znaky v křivkách, fotky + texty
Webové stránky má na starosti Dlouhá a Sejček.
VČS schválila jednomyslně

9.6. Logo k 10tl letům: Zdenál přednese návrh loga ke schválení
VČS schválila jednomyslně
Ad 10) Návrh rozpočtu na rok 2016: VČS schůze projednala rámcově navržený rozpočet pro rok 2016 se závěrem, že jednotlivé položky se budou definovat a odsouhlasovat v průběhu roku 2016.
VČS schválila jednomyslně
Ad 11) Presentace členů o funkci klubu v budoucnu :
Nebyla předložena žádná presentace od členů H‑DCM
Ad 12) Klubovna: secretary Dlouhán přednesl možnost na pořízení a opravu klubovny. Dlouhán sepíše pravidla funkčnosti (provozní řád) klubovny. Proběhlo hlasování o přípravě provozního řádu.
VČS schválila jednomyslně
Ad 13) Návrh a projednání hlavních bodů činnosti, akcí a zaměření na rok 2016:
VČS byl navržen a projednán plán hlavních bodů, činností a zaměření na rok 2016
VČS schválila jednomyslně
Ad 14) Různé, diskuze:
14.1. navrhnout nového serganta
14.2. VČS byl přijat nový friend Iva Ivča Vlková
Ad 15) Závěr, ukončení VČS:
Prezident uzavřel diskuzi a jednání výroční členské schůze, poděkoval za aktivní účast členů a pozval přítomné k pokračování diskuzí při následném posezení.

Zapsal: Miroslav Dlouhý, sekretář
Schválil: Zdeněk Šoula, president

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout