Výroční členská schůze H-DC Moravia 9. 1. 2010 – usnesení

Zápis a usnesení
výroční členské schůze Harley-Davidson Club Moravia
dne 9.1.2010 v Brně-Voroněži

Výroční členská schůze (VČS) byla svolána v souladu se stanovami a s programem podle čl.VIII. Stanov.
Při prezentaci obdrželi členové klubu písemný materiál návrhu změny stanov klubu v úplném znění, a dále certifikát o přijetí klubu do Federace evropských Harley-Davidson klubů a odznak a nášivku Federace FH-DCE.
Členskou schůzi zahájil a řídil prezident klubu Zdeněk Šoula
Přednesl výborem navržený program výroční členské schůze takto:
1. volba činitelů VČS, zpráva mandátového komisaře
2. zpráva o činnosti za rok 2009
3. předběžná zpráva o hospodaření za rok 2009
4. změna stanov
5. návrhy na vyloučení členů
6. členské příspěvky pro rok 2010
7. plán činnosti na rok 2010
8. zásady rozpočetu na rok 2010
9. různé
Hlasováním byl návrh programu jednomyslně schválen

ad 1. a) na návrh výboru byla činnost mandátové a volební komise výroční členské schůze
spojena a kumulována do funkce jednoho komisaře.Do ní byl navržen Radek Kryštof
Hlasováním byl Radek Kryštof jednomyslně zvolen mandátovým a volebním komisařem

b) návrh výboru do funkce zapisovatele VČS je Ivo Bruža
Hlasováním jednomyslně zvolen Ivo Bruža

c) mandátová zpráva, podaná Radkem Kryštofem, konstatuje, že podle prezenční
listiny je )účastno 80 % členů klubu, to znamená, že výroční členská schůze je
usnášeníschopná. Členská schůze akceptovala a hlasováním schválila plné moci šesti
nepřítomných členů, kteří se z vážných důvodů omluvili..

ad 2. výroční členská schůze projednala zprávu o činnosti za předchozí období přednesenou
prezidentem Zdeňkem Šoulou
Hlasováním jednomyslně schválena

ad 3. výroční členská schůze vyslechla předběžnou zprávu o hospodaření za rok 2009
přednesenou pokladníkem klubu Ivem Bružou. Zpráva bude po zpracování úplné
uzávěrky doplněna členům na 1.míle a dále v písemné formě uložena jako interní
materiál klubu k nahlédnutí členům klubu u prezidenta a u pokladníka klubu.
Hlasováním jednomyslně schválena
ad 4. VČS projednala návrhy na změny stanov, které vyplynuly z písemného materiálu, který
členové obdrželi. Prezident klubu uvedl principy změn a důvody potřeby jejich změn a
zpřesnění. Oproti změn, zapracovaných do předloženého písemného návrhu úplného
znění, projednala a schválila VČS další změny, které navrhl výbor klubu a to:
– čl.III., bod 1.2, věta první (konec): „…který není členem ani čekatelem jiného H-D
klubu.“
se nahrazuje: „…který není členem ani čekatelem jiného moto klubu
nebo sdružení“
– čl. IX., bod 3., věta první:„Činnost výboru se uskutečňuje v oblastech a prostřednictvím
těchto funkcí:“
se nahrazuje větou:„Výbor klubu zajišťuje obsazení následujících funkcí členy klubu“

– čl. IX., bod 5. věta první (konec) „… vyjma funkce prezidenta H‑DCM.“
se doplňuje „… vyjma funkce prezidenta, viceprezidenta a
pokladníka H‑DCM.“
– čl. IX., bod 5.,věta druhá (konec) „… může výbor pověřit výkonem těchto
neobsazených funkcí člena (membera), který není
členem výboru, a též čekatele nebo příznivce klubu“
se nahrazuje „… může výbor pověřit výkonem těchto neobsazených
funkcí některého člena klubu, který není členem výboru“
Dále VČS rozhodla o další změně návrhu stanov a to:
– čl. V., bod 1., odrážka šestá: doplňuje se věta: „ Výbor může v individuálních případech
řešit předávání základních informací jiným způsobem.“

Ke znění stanov měl mimo jiné připomínky člen Vasil Fedorko ve věci, že stanovy
neobsahují zřízení revizní komise. Výbor klubu setrval na stanovisku, že revizní komise,
která byla v rozporu se stávajícími stanovami, přesto neplnila své poslání a nevyvíjela
žádnou činnost. Proto v návrhu změny stanov je kontrolní a revizní činnost stanovena ve
funkci revizora účtu s odbornou způsobilostí.
VČS hlasováním schválila změnu stanov včetně projednaných pozměňovacích návrhů
Pro: 19 hlasů, Proti: 0 hlasů, Zdržel se: 1 hlas.

ad 5. VČS schvaluje na návrh výboru vyloučení Tibora Petrikoviče z řad členů klubu
z důvodu neplnění členských povinností
Hlasováním jednomyslně schváleno

ad 6. výbor klubu předložil VČS návrh a zdůvodnění na výši členských příspěvků pro rok
2010 a to: plní členové a kandidáti – zvýšení na 1.500,- Kč/rok
příznivci – zůstává 1.200,- Kč/rok.
Důvodem je jednak posílení ekonomiky klubu a dále reflektovat rozdílnost práv i
povinností členů a přidružených členů klubu.
Hlasováním jednomyslně schváleno

ad 7. prezident klubu přednesl plán činnosti klubu na rok 2010. Současně vyzval členy
k aktivnímu doplňování a předkládání vlastních návrhů a podnětů, zejména pak
s převzetím osobní odpovědnosti za akce a činnosti. Stále zůstává otevřená otázka
hlavního srazu, odezvu na výzvu k angažovanosti v této akci výbor žádnou nedostal.
Hlasováním jednomyslně vzato na vědomí.

ad 8. pokladník přednesl zprávu k rozpočtu na rok 2010. V ní zůstávají rozpočtové principy
shodné s rokem 2009, to znamená vyrovnané hospodaření a dotační politika na
jednotlivé klubové akce. Současně je třeba se zaměřit na rozpočtovou vyrovnanost
jednotlivých klubových akcí a optimalizaci pořizování reklamních a propagačních
předmětů.
Připomínkou z VČS byl požadavek na písemnou formu rozpočtu. Rozpočet v písemné
formě bude jako interní materiál klubu k nahlédnutí u prezidenta a pokladníka klubu.
Hlasováním jednomyslně scháleno
ad 9. v různém bylo členskou schůzí vzato na vědomí.

– prezident v souvislosti se změnami stanov a z důvody potřeby zefektivnit činnost
výboru klubu informoval VČS z úpravě a změnách dělby práce a funkcí od nového
roku a to:
– viceprezident Viktor Š. přejímá ještě funkci webmastera s odpovědností za webové
stránky klubu
– Ivoš B. předává část své činnosti ve funkci hospodáře Radkovi K., od kterého
převezme činnost sekretáře klubu
– Radek K. bude vykonávat funkci hospodáře a bude vykonávat činnost cizojazyčného
„speakera“ a v případě potřeby tlumočníka
– Miloš M. převezme funkce „Security“ ve významově širším a kompetenčním rozsahu
– Karel Š. funkce Road Captain zůstává, ale s tím, že za veškerou činnost v této oblasti
při všech akcích klubu má v odpovědnosti a kompetenci.
– prezident zůstává na svém s tím, že výše uvedenou dělbou práce musí mít vytvořen
větší prostor pro účinnější kontrolu a koncepci.

– Vzhledem k charakteru funkce Security, rozšířenému o řešení případných konfliktních
situací v klubu a na akcích, a z toho vyplývající nutnost bez výjimky a beze zbytku
respektovat okamžitá operativní řešení situace „Securitem“, požádal designovaný Miloš
M. o separátní hlasování o jeho funkci a náplni s tím, že tímto hlasováním dávají
členové klubu Milošovi M. potřebnou důvěru a uznání autority.
Hlasováním jednomyslně schváleno

– V této souvislosti dále výbor vytvoří „organizační řád“ k jednoznačnému vymezení
kompetencí a odpovědnosti.v rámci výboru klubu-v termínu do hlavního srazu.

– prezident informoval, že na základě nově schválených stanov výbor předjednal a nyní
pověří funkcí revizora účtů za rok 2009 Leu Fialovu , která s součinnosti s pokladníkem
provede revizi v termínu do 1.míle.
– součástí tohoto zápisu jsou stanovy.v úplném znění, tak jak byly ve změně schváleny
na výroční členské schůzi

Zapsal: Ivo Bruža

Schválil: Zdeněk Šoula, prezident

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout