Výroční členská schůze H-DCM – 14.1.2012 – zápis

Zápis z výroční členské schůze H‑DCM Moravia 14.1.2012 v Brně-Popůvkách

Výroční členská schůze (dále jen VČS) byla svolána v souladu se stanovami a s programem podle článku VIII. Stanov klubu H-DC Moravia.
Členskou schůzi zahájil a řídil prezident klubu Zdeněk Šoula.

Přednesl výborem navržený program výroční členské schůze takto:
1. Zahájení, projednání a schválení programu – prezident
2. Volba činitelů výroční členské schůze
3. Zpráva skrutátora
4. Zpráva o činnosti – prezident, doplnění členů výboru
5. Zpráva o hospodaření – pokladník
6. Návrh na vyloučení člena, projednání a hlasování; další členské záležitosti
7. Návrh rozpočtu na rok 2012, členské příspěvky – pokladník
8. Volby nového výboru na r.2012 až 2014 – prezident
9. Přijetí nového člena – prezident
10. Plán činnosti na rok 2012, hlavní akce, zaměření – prezident,členové výboru
11. Různé, diskuze
12. Závěr, ukončení – prezident.
Hlasováním byl návrh programu jednomyslně schválen

Ad 2.
a) výborem navržen na funkci mandátového a sčítacího komisaře (skrutátora) Carlos Štarman.
Hlasováním zvolen K.Štarman, jednomyslně

b) výborem navržen na funkci zapisovatele Viktor Šorf
Hlasováním zvolen Viktor Šorf, jednomyslně

Ad 3.
Skrutátor Carlos Štarman podal zprávu o stavu přítomných na VČS: z celkového počtu 18 členů je na VČS přítomno 14 členů, tj. 77,7 %.. Současně konstatuje, že výroční členská schůze je podle stanov, čl.VIII,bod 4, usnášení schopná.
Viz přiložená prezenční listina

Prezident předložil návrh podle čl.VIII, bod 2, aby VČS se mohl účastnit čekatel Ruda Záhora s hlasem poradním do doby než dnešní členská schůze podle programu hlasováním rozhodne o jeho případném přijetí za člena.
Hlasováním jednomyslně schváleno.

Ad 4.
Prezident klubu podal zprávu o činnosti klubu za předchozí období. Zaměřil se a zdůraznil hlavní akce a události v životě klubu . Dále proběhla diskuse ohledně budoucího fungování klubu.
Byl podán návrh na pořádání různých sportovních akci v roce 2012 /nohejbal,fotbal.atd/ mezi H-D kluby.

Sekretář podal zprávu o stavu členské základny s tím, že ke dni konání VČS zahrnuje členská základna 18 full memberů, 1 čekatele a a 33 friendů, tj. celkem 52 osob. Oproti stavu před rokem došlo ke snížení členské základny o 9, z toho full member -1, candidate +1, friend -9.
Hlasováním členská schůze vzala zprávu na vědomí

Ad 5.
Pokladník přednesl zprávu o hospodaření a účetní uzávěrku za uplynulé období roku 2011, ze které vyplynulo, že běžné hospodaření klubu skončilo mírným přebytkem a dále, že došlo k posílení a zvýšení disponibilních peněžních prostředků k 31.12.2011. Přednesená zpráva obsahovala částky jednotlivých položek příjmů a výdajů tak, jak jsou obsaženy ve zpracované účetní uzávěrce a peněžním deníku za období 01.01.2011 až 31.12.2011., a je v písemném provedení uložena u pokladníka a v oficiální dokumentaci klubu.
Současně pokladník informoval VČS o výsledku inventury propagačních předmětů klubu. Tyto předměty nejsou součástí účetní bilance, jsou již z dřívějška plně zahrnuty do nákladů a spotřeby klubu, a evidenční ocenění položek slouží jen jako jednotkové ceny při případném prodeji. Propagační předměty budou dnes podle inventurního stavu předány novému hospodáři klubu.
Hlasováním VČS schválila zprávu o hospodaření jednomyslně

Ad 6.
Výbor navrhl podle čl.IV., bod 1. Stanov vyloučit z klubu člena Petra Langera a to z důvodu, že neplní povinnosti člena klubu, stanovené čl.VI., bod 1., zejména účastnit se členských schůzí (nezúčastnil se posledních 4 schůzí klubu) a účastnit se na akcích, pořádaných klubem (za rok 2011 se nezúčastnil ani jedné klubové akce).
Hlasováním schváleno vyloučení Petra Langera z klubu jednomyslně.
Sekretář toto rozhodnutí VČS oznámí dotyčnému a vyžádá od něj vrácení klubového označení (barev) v souladu s čl. VI., bod 1. Stanov.

Prezident informoval o dopise Zdeňka Šouly jun. z 10.1.2012, kterým ukončuje své členství v klubu.VČS vzala toto na vědomí.

Ad 7.
Pokladník předložil VČS návrh rozpočtu na rok 2012. Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný. Schválením rozpočtu jsou rovněž stanoveny dotace klubu na jednotlivé akce a dále výše ročních členských příspěvků, které zůstávají na stejné úrovni jako v předchozích letech, tj. člen a čekatel 1.500,- Kč, příznivec 1.200,- Kč. Členské příspěvky musí členové uhradit nejpozději v termínu konání 1.míle – což bylo projednáno na MČS 27.8.2011 v Táboře.
V diskuzi o úsporném a racionálním hospodaření klubu navrhl a nabídl čekatel Ruda Záhora, že doprovodné vozidlo do Banátu dá k dispozici svoje vlastní včetně úhrady PHM a úspory za řidiče (bude řídit sám). Toto bylo kvitováno s povděkem, přijato a rozpočet v tomto bodě byla upraven (v nákladech klubu zůstává pouze ubytování cestovatele Kolbaby – cca 5 tis.Kč).
Konečný a schválený rozpočet je uložen u pokladníka a v oficiální dokumentaci klubu.
Hlasováním schválen rozpočet a členské příspěvky jednomyslně.

Ad 8.
Prezident předložil návrh na strukturu nového výboru, počet přímých členů a dalších asistentů (pomocníků) výboru klubu a zdůvodnil jednotlivě navrhované změny a osoby s tím spojené.
Po obšírné rozpravě byli zvoleni jako členové výboru
-Viktor Šorf s předpokladem pozice: viceprezident + webmaster + secretary (sekretář)
-Ivo Bruža s předpokladem: treasurer (pokladník) + road&expedition manager (org. cest a expedic)
Vlastní výbor klubu bude tříčlenný, prezident je ve funkci zvolený na období do příští výroční členské schůze počátkem roku 2013.
Hlasováním zvoleni uvedení členové výboru jednomyslně

Výkonný aktiv (asistenty) si výbor klubu vytvořil se souhlasem dotčených a se souhlasem ostatních členů klubu takto:
– Carlos Štarman – road captain
– Pepa Vavříčka – hospodář klubu
– Vlasťák Hrdina – security (bezpečnostní asistent)
– Stanley Richter – photographer (fotograf) + chronicle (kronikář)
Hlasováním bere VČS bez připomínek na vědomí

Ad 9.
Prezident představil kandidáta na členství Rudu Záhoru a zdůvodnil návrh výboru na jeho přijetí.
Hlasováním schválila VČS přijetí Rudy Záhory za člena klubu 100% hlasů.

Poté byl Ruda Z. slavnostně přijat za člena, převzal klubové barvy a přijal gratulace všech členů.
Do budoucna je třeba vymyslet „rituál“ pro přijetí nového člena H‑DCM.

Ad 10.
Prezident Zdeněk Š. přednesl základní osnovu akcí a činností pro rok 2012, jak jsou obsaženy v rozhodnutích výboru a uvedeny v kalendáři klubu..

Ad 11.
Různé

– Dopis od Radka Kryštofa

Ad 12.
Prezident uzavřel diskuzi a jednání výroční členské schůze, poděkoval za aktivní účast členů a pozval přítomné k pokračování v neformální diskuzi při následném posezení.

Zapsal: Ivoš Bruža, sekretář
Schválil: Zdenál Šoula, prezident

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout