Výroční členská schůze H-DCM – 15.1.2011 – zápis

Zápis z výroční členské schůze H‑DCM Moravia
15.1.2011 v Brně

Výroční členská schůze (dále jen VČS) byla svolána v souladu se stanovami a s programem podle článku VIII. Stanov klubu H-DC Moravia.

Členskou schůzi zahájil a řídil prezident klubu Zdeněk Šoula.
Přednesl výborem navržený program výroční členské schůze takto:
1. Volba činitelů výroční členské schůze
2. Zpráva skrutátora
3. Zpráva o činnosti – prezident, doplnění členů výboru
4. Zpráva o hospodaření pokladník
5. Návrh a projednání hlavních bodů, akcí a zaměření činnosti v roce 2011 – prezident,členové výboru
6. Návrh rozpočtu na rok 2011, různé, diskuze
7. Závěr, příp. usnesení.
Hlasováním byl návrh programu schválen

Ad 1. a) výborem navržen na funkci mandátového a sčítacího komisaře (skrutátora) Carlos Štarman.
Hlasováním zvolen K.Štarman

b) výborem navržen na funkci zapisovatele Ivoš Bruža
Hlasováním zvolen Ivoš Bruža.

Ad 2. Skrutátor Carlos Štarman podal zprávu o stavu přítomných na VČS: z celkového počtu 19 členů je na VČS přítomno 15 členů, tj. 79%. A konstatuje, že výroční členská schůze je podle stanov usnášení schopná.
Viz přiložená prezenční listina

Ad 3. Prezident klubu podal zprávu o činnosti klubu za předchozí období. Zprávu doplnil viceprezident Viktor Š., zejména z hlediska informační základny na webových stránkách klubu. Sekretář podal zprávu o stavu členské základny s tím, že ke dni konání VČS zahrnuje členská základna 19 full memberů a 42 friendů, tj. celkem 61 osob.
Hlasováním členská schůze vzala zprávu na vědomí

Ad 4. Pokladník přednesl zprávu hospodaření za uplynulé období 2009-2010, ze které vyplynulo, že klub hospodařil v úhrnu minulého období se schodkem. Současně uvedl jednotlivé položky, akce a důvody těchto schodků. K tomu se rozvinula diskuze, ze které vyplývala nepřipravenost výboru klubu a zejména některých jeho členů v této oblasti, neznalost přijatých usnesení výboru klubu k některým položkám a akcím u některých členů výboru (viceprezident Viktor Š.) a zcela chybějící jednotné stanovisko výboru a návrhy pro členskou schůzi k tomuto bodu. Pochopitelný zájem členů o hospodaření klubu vedl k široké debatě a emotivní atmosféře a komunikaci o jednotlivých důvodech ztrátových akcí včetně potřeby řádně a důsledně provést revizi účtů, stejně tak jako řešit problém do budoucna.
K tomu pak směřovaly návrhy pokladníka ke tvorbě rozpočtu na rok 2011 (viz bod 6. programu) a k provedení revize účtů (viz bod 7. programu). Údaje a dokumenty k výsledku hospodaření a k uzávěrce klubu jsou uloženy u pokladníka a v oficiální dokumentaci klubu. Pokladník klubu navrhl výroční členské schůzi vzít zprávu o hospodaření jako průběžnou informaci s tím, že její schválení přijde na pořad po provedené revizi účtů.
Hlasováním schválen (14 pro, 0 proti, 1 se zdržel).

Ad 5. Prezident Zdeněk Š. přednesl základní osnovu akcí a činností pro rok 2011, jak jsou obsaženy v rozhodnutích výboru a uvedeny v kalendáři klubu.. V tomto bodu se rozvinula obsáhlá debata, zejména k hlavnímu srazu, dosud orientovaného do Dyjákovic. Jelikož jde o hlavní a klubový sraz, byl vyjádřen apel na členy, aby pomohli při zajištění nejvýznamnější akce roku. K tomu se garantovi akce Viktorovi Šorfovi závazně přihlásili k aktivní spoluúčasti a pomoci Ivoš Kadlec, Stanley Richter a Goro Peřina.
Hlasováním schváleno

Ad 6. Pokladník předložil VČS návrh rozpočtu na rok 2011. K rozpočtu na rok 2011 a v souvislosti s diskuzí nad výsledky akcí v předchozím roce uvedl Ruda Šoula, že na akci Santa Claus Party 2011 nebude požadovat rozpočtovaných 10.000,- Kč a tím tuto částku věnuje klubu jako sponzoring. Rozpočet na rok 2011 počítá s náklady a výdaji s přebytkem 20 tis.Kč, který bude použit na umoření schodku předchozího období. Dokumentace rozpočtu na rok 2011 je uložena u pokladníka a v oficiální dokumentaci klubu.
Hlasováním schváleno (14 pro, 0 proti, 1 se zdržel)

Ad 7.Členská schůze ustanovila skupinu revizorů účtů ve složení:předseda:Ivo Kadlec,členové Stanley Richter a Lea Fialová, aby provedla revizi hospodaření klubu za období 2009 a 2010 a podala o tom zprávu do 28.2.2011.
Hlasováním schváleno.

Zapsal: sekretář Ivo Bruža
Schválil: prezident Zdeněk Šoula

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout