Výroční členská schůze v Kutné Hoře 6.1.2018

Zápis č.01./18 z výroční členské schůze H-DC Moravia 6.1.2018 v Kutné Hoře
Výroční členská schůze (dále jen VČS) byla svolána v souladu se stanovami a s programem podle článku VIII. stanov klubu H.DC Moravia.

Přítomni: Miroslav Dlouhý (Dlouhán),Ivo Brůža (Ivoš), Leopold Vlk (Polda), Jiří Sýkora (Sejček), Stanislav Richter (Stanley), Pavel Gabriel (Rocker), Milan Novák (Hombré), Ruda Záhora (Randolf), Zdenek Rohlíček (Diesel), Zdenek Šoula (Zdenál), Karel Štarman (Karlos), Milan Jeřábek (Vinař), Jan Peřina (Goro), Milan Bajaja (Mrož)

Program schůze
1. Zahájení a schválení programu
2. Volba činitelů VČS
3. Zpráva skrutátora
4. Výroční zpráva o činnosti
5. Zpráva o hospodaření
6. Volba výboru pro funkční období r.2018 – 2020
7. Návrh rozpočtu na rok 2018
8. Návrh a projednání hlavních bodů činnosti, akcí a zaměření na rok 2018
9. Různé, diskuze
 Termín RSV v únoru 2018
 Aktualizace stanov
 Klubovna
 Presentace členů o funkci klubu v budoucnu
10. Závěr, ukončení VČS

Ad 1) Zahájení a schválení programu
Členskou schůzi zahájil a řídil president klubu Dlouhán
President informoval, že výbor rozhodl podle čl.VIII. bod 2. Stanov, že VČS se
zúčastní v celém jejím rozsahu kandidát na člena, prospekt Milan Bajaja (nick-
Mrož) a to s hlasem poradním, tj. bez práva hlasování.
Hlasování pro navržený program: pro: 13x ano, proti: 0, zdržel se: 0

Ad 2) Volba činitelů VČS
návrh na zvolení: – skrutátor a ověřovatel mandátu – Karlos – Karel Štarman
Hlasování: Pro: 13x ano, Proti: 0, Zdržel se: 0
Dále byl výborem na zapisovatele navržen Polda – Leopold Vlk
Hlasování: pro: 13x ano, proti: 0, zdržel se: 0

Ad 3) Zpráva skrutátora:
Konstatuje, že je přítomno …13……. členů z celkem 15 členů, tj……86,6…….. %. Pro platnost hlasů podle Stanov, čl. VIII., bod 4 musí být účast minimálně 2/3, tj. 10 členů, což znamená, že schůze je usnášení schopná.

Ad 4) Výroční zpráva o činnosti – president
President Dlouhán zhodnotil sezónu 2017 dle evidenčních tabulek a účastí za kladnou.
Vícepresident Ivoš, poukázal na nedořešení převodu domény.
Sekretář Polda informoval o stavu membrů,friendů a rozešle aktuální kontaktní tabulky
Pokladník Stanley informoval o zaplacení čl. příspěvků s tím, že všichni membři i friendi měli v daných termínech zaplaceno. Dále informoval o celkovém počtu platících členů. Přednesené zprávy byly pozitivně hodnoceny a hlasováním schváleny.
Hlasování: pro: 13x ano, proti: 0, Zdržel se: 0

Ad 5) Zpráva o hospodaření
Ivoš informoval o výsledcích hospodaření klubu v uplynulém roce 2017
a hodnotil roční uzávěrku s kladným hospodářským výsledkem.
Zpráva o hospodaření byla předložena v písemné formě a dána členské schůzi k seznámení.
Písemné dokumenty ,, Zpráva o hospodaření a účetní uzávěrka H-DC Moravia za rok 2017″ jsou v příloze zápisu z VČS uloženy v dokumentaci klubu.
VČS schválila zprávu o hospodaření klubu za rok 2017.
Dále členská schůze rozhodla, že kontrolu uzávěrky provede revizní komise Rocker a Sejček do 31.7.2018
Treasurer Stanley, podal informaci o stavu ,,narozeninového fondu“ a VČS vzala zprávu na vědomí.
Hlasování: pro: 13x ano, proti: 0, Zdržel se: 0

Ad 6) Volba výboru dle čl. VIII. bod 3 a 4
VČS souhlasí s šestičlenným výborem. Hlasování: 13 x ano, jednomyslně schváleno Stanley navrhl, aby byla funkce hospodáře přiřazena k funkci pokladníka. VČS rozhodla hlasováním: 13 x ano, jednomyslně schváleno
President navrhl kandidáty na čl. výboru dle čl. VIII. bod 3 a 4 a to 5 členů + president (zvolen na VČS 7.1.2017 na období r.2017 – 2020), a to takto:
Vícepresident Ivoš – hlasování: 13 x ano, jednomyslně schváleno
Sekretář Polda – hlasování: 13 x ano, jednomyslně schváleno
Pokladník + hospodář – hlasování: 13 x ano, jednomyslně schváleno
Historián Rocker – hlasování: 13 x ano, jednomyslně schváleno
Webmaster Sejček – hlasování: 13 x ano, jednomyslně schváleno

Ad 7) Návrh rozpočtu na rok 2018
Ivoš informoval, že základním kritériem předloženého a poté diskutovaného rozpočtu pro rok 2018 byl princip vyrovnanosti příjmů a výdajů. Konkrétní výdaje budou průběžně upřesněny.
VČS schvaluje jednomyslně rozpočet pro rok 2018 a jeho princip vyrovnanosti.
Následně pokladník Stanley předložil návrh čl. příspěvků pro rok 2018 a to:
Membr 3000,- Kč se splatností do první březnové schůze
Membr 1500,- Kč ,,narozeninový fond“ se splatnosti data narození
Friend 1200,- Kč splatnost bude upřesněna na květnové schůzi
Hlasování: pro: 13x ano, proti: 0, zdržel se: 0

Ad 8) Návrh a projednání hlavních bodů, akcí a zaměření v roce 2018
Únor: 9-10. 2. 2018 Ples HOG Ostrava: účast nahlásilo16 členů
16-18. 2. 2018 Winter Cotliq Cup Chrudim: soutěží Goro, Diesel, Polda
23-24. 2. 2018 Sekáč 2018 Výškov
Březen: RVS
Z technických důvodů se odložila diskutovaná zabijačka pro friendy na zatím neurčený termín. Během sezóny Polda osloví friendy, zdali bude zájem o takovou akci v termínu ke konci roku.
Duben: 31.3-1.4.2018 Osek, Diesel zajistí místo konání a podá info. ubytování si každý bude zajišťovat sám.
Následné akce v řešení.
VČS schválila návrh hlavních bodů a akcí pro rok 2018 hlasováním: 13x ano jednomyslně schváleno.
Ad 9) Různé, diskuze:
Rozšířená schůze výboru se bude konat 2.2. 2018 na Havlově v 18,00 hod.
Na únorovou schůzi Dlouhán připraví podklady na 115 let HD v Praze.
Aktualizace stanov, diskutovalo se o bodu volba výboru a upřesnění pravidel při větším počtu kandidátů.
Zdenál, informoval o soudním sporu s Harley Davidson USA o ochranné známce v názvu a pokud spor vyhraje, bude darována klubu H-DC Moravia.

Ad 10) Závěr a ukončení VČS
President uzavřel diskuzi a jednání výroční členské schůze, poděkoval za aktivní přístup a vyzval přítomné k pokračování v neformální diskuzi a následném posezení.

Zapsal: Secretary Polda

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout