Zápis a usnesení výroční členské schůze Harley-Davidson Club Moravia dne 13.12.2008

Datum: 13.12. 2008
Místo: Dyjákovice

Výroční členská schůze (VČS) byla svolána v souladu se stanovami a s programem podle čl.VIII. Stanov. Členskou schůzi zahájil a řídil prezident klubu Zdeněk Šoula sen.
Přednesl výborem navržený program výroční členské schůze takto:
1. Volba činitelů výroční členské schůze
2. Zpráva o činnosti za předchozí období
3. Zpráva o hospodaření H‑DCM
4. Zpráva revizní komise
5. Změna stanov H‑DCM
6. Návrhy na vyloučení členů klubu
7. Návrh na přijetí člena klubu
8. Volby orgánů H‑DCM
9. Členské příspěvky na rok 2009
10. Návrh rozpočtu na rok 2009
11. Různé.
Hlasováním byl návrh programu jednomyslně schválen

ad 1. a) na návrh výboru byla činnost mandátové a volební komise výroční členské schůze
spojena a kumulována do funkce jednoho komisaře.Do ní byl navržen Radek Kryštof
Hlasováním byl Radek Kryštof jednomyslně zvolen mandátovým a volebním komisařem

b) na návrh výboru byla do funkce zapisovatelky VČS
hlasováním jednomyslně zvolena Jana Jahelková

c) mandátová zpráva, podaná Radkem Kryštofem, konstatuje, že podle prezenční
listiny je přítomno 74,04 % členů klubu, to znamená, že výroční členská schůze je
usnášeníschopná.

ad 2. výroční členská schůze schvaluje zprávu o činnosti za předchozí období přednesenou
prezidentem Zdeňkem Šoulou seniorem

ad 3. výroční členská schůze schvaluje zprávu o hospodaření za poslední uzavřený rok 2007
přednesenou hospodářem Ivem Bružou. Zpráva je jako interní dokument klubu uložen
k nahlédnutí členům H‑DCM u hospodáře klubu a u sekretáře klubu Jany Jahelkové.

ad 4. výroční členská schůze bere na vědomí zprávu revizní komise přednesenou předsedou
revizní komise Vasilem Fedorkem, která jako interní materiál klubu je uložena k na-
hlédnutí členům H‑DCM u předsedy revizní komise a dále u hospodáře a sekretáře klubu

ad 5. výroční členská schůze schvaluje navržené změny stanov a to
a) čl. IV. Členství, bod 4., věta poslední po změně zní: „ Příznivec nemá právo
účastnit se členské schůze“
b) čl. VIII. Členská schůze, věta první po změně zní: „ Členská schůze je nejvyšším
orgánem H‑DCM, její jednání svolává výbor nejméně jednou ročně jako řádné, a to
zpravidla v prvních měsících toho kterého kalendářního roku“.
c) čl. IX. Výbor, věta druhá (řádek 11.) po změně zní: „ Funkční období prezidenta je 4
roky a ostatních volených členů výboru 3 roky“.
d) čl.VI. Práva a povinnosti členů, věta druhá, odrážka čtvrtá po změně zní: „obdržet a
nosit schválené označení ke H‑DCM“
e) čl. VI. Práva a povinnosti členů, věta třetí po změně doplněna odrážka šestá, která
zní: „nosit, zejména na H-D akcích, schválené označení k příslušnosti H‑DCM, po
zániku členství tyto navrátit“.

ad 6. výroční členská schůze na návrh výboru vylučuje příznivce Josefa Ehrewbergera, Petra
Hradečného a Pavla Židlického z členské základny H‑DCM z důvodů nesplnění
základní povinnosti člena uhradit členský příspěvek.

ad 7. výroční členská schůze na návrh výboru přijímá Ivoše Kadlece za člena-čekatele klubu.

ad 8. a) výroční členská schůze zvolila v tajném hlasování jednomyslně Zdeňka Šoulu sen.
prezidentem klubu na další čtyřleté období
b) výroční členskou schůzí byli za členy výboru na další tříleté období jednomyslně
zvoleni: Viktor Šorf, Ivo Bruža, Jana Jahelková, Radek Kryštof, Karel Štarman a
Miloš Moskva
c) VČS byli za členy revizní komise jednomyslně zvoleni: Zdeněk Rohlíček, Zoja
Čudová, Josef Vavřička a Vasil Fedorko

ad 9. VČS schválila návrh výboru na zachování úrovně členských příspěvků pro rok 2009 ve
výši 1.200,- Kč

ad10. výroční členská schůze schválila návrh rozpočtu na rok 2009, předloženého Ivošem
Bružou, jako rozpočtu vyrovnaného. Rozpočet je uložen jako interní materiál klubu
k nahlédnutí členům H‑DCM u hospodáře a u sekretáře klubu. Členská schůze
současně schvaluje oprávnění výboru v případě potřeby přesunout položky v rozpočtu
tak, aby byly optimálně zajištěny potřeby činnosti klubu, a aby současně byla
zabezpečena finanční rovnováha hospodaření klubu. V té souvislosti může výbor použít
k vyrovnání hospodaření převáděného kladného zůstatku z předchozího období.

ad11. výroční členská schůze vzala na vědomí v různém další informace a projednávané
body, předložené především prezidentem klubu,:
– zprávu z Prezidentského meetingu ve Vilniusu a skutečnost, že H‑DCM byl na něm
jednomyslně přijat za kandidáta do Federace H-D klubů Evropy.
– plán akcí na rok 2009 s akcentem na klubové akce: 1.míle, Hlavní sraz, Wineland
rally, Western rally a Santa Claus Party, a další akce k diskuzi: klubová dovolená
(Bulharsko, Sturgis), Super rally 2009 Finsko, a další možné náměty
– hlavní sraz Brno Riviera, stanovený na na 26.-28.6.2009, organizačně a
odpovědnostně zabezpečí prezident klubu za podmínek projednaných s výborem
klubu a prezentovaných a všemi jednomyslně schválených na členské schůzi
– informace a diskuze k dalším bodům v různém: hymna ( text, hudba), vlajky se
schválenou orlicí, vlaječky na motorku, klubové karty.

V Dyjákovicích 13.12.2008

Zapsal: Ivo Bruža
Schválil:………………………..
Zdeněk Šoula
prezident

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout