Zápis z členské schůze H-DC Moravia 17.2. 2007

Zápis z členské schůze Harley-Davidson klubu Moravia

konané dne 17. 2. 2007 v Brně (Hotel Božetěchova, Božetěchova 109, Brno)

Přítomni: Leo Košař, Milada Košařová, Hrdina Vlastimil, Vasil Fedorko, Michal Vlček, Lenka Vavřičková, Milan Podkonický, Simona Jandová, Vavřička Josef, Spáčil Josef, Šoula Zdeněk ml., Šoula Zdeněk st., Karel Štarman, Milan Randiak, Viktor Šorf, František Tomášek, Zdeněk Tichý, František Kokna, Josef Beneš, František Furch, Zita Zajičková, Dagmar Florusová, Fux, Tibor Petrikovič, Zuzana Kunčarová, Milan Novák, Marian Škarba, Jaroslav Haštava

Omluveni: Tomáš Kokna, Zdeněk Popela, Dušan Drefko, Ivoš Kadlec, Gernot Fischer

Počet zúčastněných členů: 12

1. Zahájení.
Zdeněk Šoula uvítal všechny zúčastněné a podal krátký komentář k rozdaným materiálům .

2. Registrace H‑DCM – oznámení.
Bylo oznámeno zaregistrování H‑DCM ke dni 16.1.2007 a poskytnuta všechna důležitá data klubu H‑DCM:
Adresa klubu Kobližná 53/24, 602 00 Brno, IČ: 270 53 075
Dále byli přítomni informování o založení účtu klubu a o tom kdo a za jakých podmínek má právo s ním nakládat. (vzhledem ke způsobu uveřejnění tohoto zápisu, zde podrobné informace neuvádíme)

Číslo účtu klubu: 213424376/0300 vedený u ČSOB, a.s. Brno

3. Federace
Členové a příznivci klubu byli seznámeni se záměrem klubu, stát se co nejdříve členem federace a také uspořádat v Brně Superrally. Na toto téma byl přečten dopis zaslaný presidentovi federace panu Ulfovi Jensenovi.

4. Volby do výboru klubu.
Před zahájením voleb byla zvolena sčítací komise, kterou tvoří Milan Podkonický a Vasil Fedorko. Tito byli jednomyslně odhlasováni.
Návrh přípravného výboru na obsazení řádných funkcí.
President – Zdeněk Šoula st.
Vice-president – Viktor Šorf
Route captain pro domácí akce Karel Štarman
Route captain pro zahraniční akce – Tibor Petrikovič
Treasurer, secretary, webmaster – Olga Běhávková
Photographer – Zdeněk Tichý
Security – Marian Škarba

V první fázi voleb byl volen tajnou volbou president. Kandidát Zdeněk Šoula st. byl jednomyslně zvolen celkovým počtem 12 hlasů.

Ve druhé fázi voleb si všichni členové jednomyslně, v celkovém počtu 12 hlasů, odhlasovali, že o kandidátce se bude hlasovat jako o celku mimo volby presidenta, který již byl volen.

Návrh kandidátky byl jednomyslně schválen.

Funkce – HISTORIAN prozatím nebude obsazena.

Na závěr voleb byla jednomyslně, počtem 12 hlasů, schválena revizní komise v obsazení – Milan Novák, Vasil Fedorko, Milan Randiak.

5. Propagační předměty klubu.
Byl podán návrh na výrobu odznaků klubu. Všichni byli seznámeni s cenou 2900,- Kč za výrobu modelu + 70,- Kč za 1 ks, při výrobě 100 ks odznaků. Návrh byl jednomyslně odhlasován.
Dále byl podán návrh na zakoupení 100 ks přívěsků klubu v hodnotě 120,- Kč za 1 ks. Návrh byl odhlasován 11 hlasy pro a 1 se zdržel hlasování.

6. Správa o současném finančním stavu klubu.
Byla podána správa o současném stavu pokladny a účtu klubu a členové a příznivci, kteří doposud neuhradili příspěvek byli vyzváni, aby tak učinili.

7. Čekatelé – příznivci.
Jednomyslným hlasováním byli přijati noví příznivci Dušan Drefko a Zdeněk Popela a jako čekatel Vlastimil Hrdina.

8. Hromadné rozesílání zpráv.
Zúčastnění byli seznámení se současným stavem, s možnostmi, výhodami a nevýhodami navrhovaných řešení.
V závěru diskuse byl návrh schválen, počtem 11 hlasů/ 1 se zdržel hlasování, stávající způsob rozesílání zpráv z webového rozhraní. Zároveň bylo o oznámeno, že se v současné době jedná o nižší ceně.

9. Systém slev – partneři.
Všichni zúčastnění byli požádáni o aktivní přístup k získávání nových partnerů.

Byl podán návrh umožnit partnerům rozesílat nabídky na e-maily členů a příznivců. Dohodli jsme se, že nabídky je možné členům rozesílat, ale prostřednictví klubové centrály. Tento návrh byl jednomyslně schválen.

10. Podílení se na činnosti klubu.
Členové a příznivci byli vyzváni k aktivnímu přístupu při pomoci s pořádáním akcí, činnosti klubu … atd.

11. WR – letáčky
Členové klubu byli seznámeni s podobou a cenou letáčků na Wineland Rally. Částku 2.500,- Kč poskytl jako sponzorský dar František Kokna.

12. Výšivky
Byly předvedeny vzory výšivek, všichni byli seznámeni s jejich cenami a kontaktem na vyšívací dílu.

Dále bylo umožněno členům a příznivcům vybrat si z vystavených vzorků trika, mikiny, které budou na základě objednávky dodány.

Členové jednomyslným hlasování odsouhlasili, že výšivka „hodnost“ se může nosit na levém rameni nebo prsu.

13. Propagace klubu
Cestovní transparent vhodný pro leteckou přepravu

Byly představeny 4 grafické návrhy na textilní jednostranný transparent– 6 x 0,7m – v hodnotě 2.300,- Kč + DPH. Počtem 10 hlasů pro / 2 se zdrželi byl odsouhlasen návrh č. 2.

Vlajka na motorku

Byly představeny 2 grafické návrhy na vlajku– 1 x 0,75m – v hodnotě 1000,- Kč + DPH. Jednomyslným hlasováním byl odsouhlasen návrh č. 2.

14. Řecko – letáčky
Bylo oznámeno získání nového partnera klubu – renomovaná tiskárna, která klubu poskytne tisk letáčků do A6 zdarma. Návrh letáčku na 1. míli v Řecku byl jednomyslně schválen.

15. Nové WWW
Členové a příznivci klubu byli seznámeni se stavem a nevýhodami současné webové prezentace. Byli seznámeni s návrhem vytvořit novou prezentaci, založenou na databázi s redakčním systémem, který umožňuje jednoduchou a časově méně náročnou obsluhu prakticky kohokoliv. Byl podán návrh na výrobu v hodnotě do 20.000,- Kč, který byl 11 hlasy / 1 se zdržel schválen. Po té Viktor Šorf nabídl, že vyřeší tento problém ve své režii a sám se postará o výrobu nové prezentace. Tímto klubu poskytl další dar ve výši minimálně 20.000,- Kč.
Viktor Šorf je momentálně největším sponzorem klubu.

16. Formulář na www k zaznamenání účasti na akcích
Všichni členové a příznivci byli požádáni o vyplnění formuláře na internetu, pro snadnější organizaci akcí.
Byla poskytnuta možnost vyplnit formulář přímo na schůzi, někteří této možnosti využili.

17. Letní sraz v Brně na Riviéře
Byla podána správa o průběhu zajišťování letního srazu.

18. Akce klubu – účast hostů.
Bylo jednomyslně odsouhlaseno, že hosté členů nebo příznivců, kteří se chtějí účastnit akcí pořádáných, popř. zajišťovaných H‑DCM (akce označené v kalendáři hvězdičkou) a nejsou členy ani příznivci H‑DCM, musí být klubem schváleni a musí zaplatit klubu poplatek ve výši 1.000,- Kč na akci.

Dále bylo jednomyslně odsouhlaseno, že akcí zajišťovaných H‑DCM se můžou účastnit i hosté na jiných než Harley-Davidson motocyklech.

19. Wineland Rally
Byla podána správa o možnostech a plánech se způsobem pořádání WR v budoucnosti. Dále byli zúčastnění informováni a hudbě zajištěné na Wineland Rally 200707. Bylo počtem 6 hlasů / 4 se zdrželi odsouhlaseno,
že v pátek budou hrát Paroháči. V sobotu tedy bude hrát country skupina CECH a na náměstí svoji produkci předvede BOKOMARA.

20. Poslední míle
Informace Viktora Šorfa a průběhu zajišťování byly z důvodu více možností místa přesunuty na další schůzi.

21. Spolupráce
Zúčastnění byli vyzvání ke spolupráci v rámci svých možností na organizování akcí klubu.
V souvislosti s tímto bodem, se Milan Podkonický nabídl zajisti klubu rozmnožení cd – fotogalerií z akcí roku 2006 pro všechny členy a příznivce klubu.

22. Distribuce letáků a propagačních materiálů.
Protože je třeba dát o akcích a činnosti klubu vědět široké H-D veřejnosti, potřebujeme dobrovolníky, kteří na různých akcích zajistí distribuci letáků, plakátů atd.
Ruda Šoula zajistí umístění foto-transparentu na akci v Poděbradech.

23. Fotografie
Členové a příznivci klubu byli vyzváni, aby v rámci zajištění aktuálnosti www a kroniky automaticky posílaly pořízené fotky na info@h-dcm.cz, popř. na výše uvedenou adresu klubu.

24. Klubové karty
Bylo nabídnuto, že klubové karty do systému budou těm, kteří dodali fotografie vyhotoveny do příští schůze.
Termín dodání fotografií je do 5.3. 2007.

25. Schůze H‑DCM
Klubové schůze se budou konat vždy každý předposlední čtvrtek v měsíci, pokud v té době nebude nějaká akce , na které se můžou členové a příznivci klubu sejít.
Termín příští klubové schůze je 22.3. 2007 v 18 hodin v restauraci hotelu Ardea na ulici Božetěchova v Brně.

26. Závěr
Závěrem děkujeme Františku Koknovi za poskytnutí daru 2.500,- Kč, Milanovi Podkonickému za vypálení 50 ks DVD a Viktoru Šorfovi za sponzorský dar ve výši cca 20.000,- Kč na výrobu nové www prezentace.

V Brně dne 17.2. 2007

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout