Zápis z výroční schůze H-DC Moravia 15.12. 2007

Konané dne 15. 12. 2007 v Dyjákovicích

1. Výroční zpráva o činnosti H‑DCM
– President klubu Zdeněk Šoula sr. přivítal všechny zúčastněné a zahájil schůzi připomenutím akcí roku 2007, které klub pořádal, ale i navštívil a s podporou členské základy konstatoval, že loňský rok byl úspěšný. Pár vět věnoval také účasti klubu na presidntském meetingu v severním Irsku, ve městě Bangor.

– President klubu Zdeněk Šoula sr. poděkoval V. Šorfovi za organizaci poslední míle na Zvíkově a zajištění dopravy do Řecka na vlastní náklady.

– Vicepresident klubu Viktor Šorf poděkoval Z. Šoulovi za zajištění dopravy a zázemí pro účastníky akce na Fakeer See a Džbánu.

– President klubu Zdeněk Šoula sr. oznámil všech zúčastněným, že k dnešnímu dni má H‑DCM 66 členů.

– Byla zvolena sčítací komise v sestavě – Lenka Vavřičková a Alena Jokešová

– President klubu Zdeněk Šoula sr. informoval o nutnosti vytvořit nový návrh barev, která vyplynula z jednání na prezidentském meetingu. Předložil první návrh a vyzval přítomné, aby do konce roku vypracovali vlastní návrhy a předložili je výboru.

– V souvislosti s barvami byli všichni členové a příznivci vyzváni, aby více nosily slavnostní vesty s barvami, zejména na klubových akcích, této výzvy se ujal Karel Štarman

– Výbor odsouhlasil umístění kontaktů a fotografií na nový internetový portál klubu a to následovně: všichni členové a příznivci klubu budou zveřejněni v neveřejné sekci, jen členové výboru budou i ve veřejné.

– správy o činnosti klubu byla jednohlasně schválena

2. Hospodaření za ROK 2007 a návrh rozpočtu na rok 2008 (vzhledem k citlivosti údajů zde neuvádíme čísla)

– Finanční zpráva za rok 2007 – Pokladník – Olina Běhávková obeznámila přítomné s příjmy a výdaji za rok 2007, s tím že díky štědrosti sponzorů zůstal velký přebytek financí. Uzávěrka účetnictví bude řešena na 1. míli v roce 2008.

– Santaclaus party – bylo odsouhlaseno, že klub uhraní náklady na obsluhu.

– Rozpočet na rok 2008 – přítomní byli seznámeni s předpokládanými příjmy a s navrhovanými dotacemi na jednotlivé akce v roce 2008

– Vicepresident Viktor Šorf poděkoval za dary klubu v roce 2007 a vyzval přítomné k poskytnutí darů v roce 2008.

3. Členský příspěvek

– Byl podán návrh na zvýšení příspěvku pro rok 2008 na 1200,- Kč – 1 měsíc = 100,- Kč. Noví členové a příznivci při vstupu do klubu platí adekvátní část od data přijetí. Tento návrh byl jednohlasně schválen.

– Současně byli všichni přítomní vyzváni k uhrazení příspěvku.

4. Noví členové a příznivci – návrh, hlasování:

Přítomní byli seznámeni s novými čekateli a příznivci klubu a protože počet lidí v klubu za rok 2007 značně vzrostl, byla současně provedena prezentace všech členů a příznivců.

Noví příznivci – Jiří Toffanin, Radim Novák, Lenka Chvátalová, Jan Novák

Noví čekatelé – Gejza Jakubek, Bruža Ivoš, Pavel Chrz, Zdeněk Rohlíček, Šárka Šoulová, Kristýna Zielinská

Dále byl podán návrh na přijetí současných čekatelů za členy:
Kateřina Hartlová, Vlastik Hrdina, Petr Langer

Proběhlo hlasování a všichni navržení členové byli jednomyslně schváleni členskou základnou.

5. Plán činnosti pro rok 2008

– Olga Běhávková přpomněla včem účastníků fungování slevového systému a nutnosti dodat fotografii pro výrobu klubové karty.

– Bylo oznámeno, že do slevového systému se zapojí další společnost a to firma Pavla Mazáče a Petra Langera.

– Karel Štarman seznámil zúčastněné s programem 1. Míle ve Svitavách

– Ruda Šoula seznámil zúčastněné s programem Poslední míle v Poděbradech.

– výbor oznámil, že hlavní sraz se bude konat na Brněnské Riviéře

6. Volba presidenta H‑DCM pro rok 2008

Výbor podal návrh na obsazení funkce presidenta Zdeňkem Šoulou sr.. Na základě tohoto návrhu proběhlo tajné hlasování a sčítací komise sdělila výsledek – zvolen jednohlasně všemi přítomnými hlasy

7. Volba výboru H‑DCM pro rok 2008

Výbor podal návrh na obsazení funkcí výboru a to následovně
Vice-president – Viktor Šorf
Route captain Karel Štarman
Security – Ruda Šoula
Treasurer, secretary – Olina Běhávková
Photograf – Zdeněk Tichý
Historian – Kateřina Hartlová

Tento návrh byl jednohlasně odhlasován

8. Diskuse

Přítomní byli vyzvání k diskusi a zamyšlením se nad hymnou klubu, co se týká výroby.

Dále byli všichni vyzváni, aby zvážili kdo by mohl pomoct klubu s případným kontaktováním všech členů.

9. Závěr
Zdeněk Šoula poděkoval přítomným za účast a konstruktivní jednání.

V Brně dne 15.12.2007

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout