Stanovy H-DCM

STANOVY HARLEY- DAVIDSON CLUB MORAVIA, z.s.

Článek I. Název, sídlo a právní poměry a vymezení

Harley-Davidson Club Moravia, z.s. je klub majitelů a příznivců motocyklů značky Harley-Davidson a Indian.

Byl založen podle zákona č.83/1990 Sb. dne 24.11.2006 a byl registrován Ministerstvem vnitra ČR jako občanské sdružení pod č.j. VS/1-1/66 250/07-R od 16.1.2007 do 31.12.2013.

Od 1.12014 je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) Od 14.11.2009 je členem Federace evropských Harley-Davidson klubů – Federation Harley-Davidson Clubs Europe (FH-DCE).

Název: Harley –Davidson Club Moravia, z.s. (dále též jen H‑DCM nebo klub)
Sídlo: Žďárec 63, PSČ 594 56
IČO: 270 53 075

Symboly klubu jsou: znaky (barvy) a vlajka H‑DCM. Jejich používání stanový vnitřní předpis klubu Ústrojová kázeň.

Klub je založen na dobu neurčitou.

Článek II. Účel a hlavní předmět činnosti klubu

1. Základním účelem a hlavní činností klubu je sdružování jezdců, majitelů a příznivců motocyklů značky Harley-Davidson a Indian.

K naplňování tohoto základního účelu H‑DCM zejména:

 • chrání a uspokojuje společné zájmy svých členů; k tomu rovněž spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy, a se spolky, kluby a jinými organizacemi v České republice a v zahraničí s podobným zaměřením a předmětem činnosti
 • pořádá motosrazy, setkání a společenské akce majitelů značek Harley-Davidson a Indian a to i pro rodinné příslušníky a přátele, pořádá společné vyjížďky, Rally a expedice doma i v zahraničí, uskutečňuje vydávání vlastních tiskovin, provozování webového portálu a dalších pro zvyšování informovanosti členů a příznivců klubu a pro vlastní propagaci klubu a jeho členů uskutečňuje a účastní se obecně prospěšných činností v oblasti zdravotnictví, vzdělávání, sociální, sportu a turistiky za účelem shromažďování darů a příspěvků od organizací a občanů a jejich následné poskytování na činnost H‑DCM usiluje o zřízení a provozování klubového zařízení – clubhouse, clubroom – ve vhodné době a podle vlastních možností.

Veškerá činnost H‑DCM má ryze nepolitický charakter. Jako člen Federace evropských Harley-Davidson klubů (FH-DCE) se klub H‑DCM chce podílet a aktivně přispívat k naplňování poslání FH-DCE, jejímž cílem je upevnit, spojit a propagovat spojení mezi Harley-Davidson kluby v Evropě s existujícími zvyky a tradicemi Harley-Davidson jezdců, stejně jako je dodržování základních životních norem, které  jsou srdcem našeho světa: BRATRSTVÍ, PŘÁTELSTVÍ, ÚCTA A VZÁJEMNÝ RESPEKT.

Článek III. Členství

1. Členství v H‑DCM je podle podmínek vzniku a charakteru členství strukturováno takto:

 • Member
 • Prospect
 • Hangaround
 • Friend
 • Honorary member, čestný člen

1.1 Membrem H‑DCM se může stát a být přijat pouze jezdec na motocyklu Harley-Davidson a Indian, který není členem ani čekatelem jiného moto klubu nebo spolku, a který úspěšně zvládl statut Prospecta. Členství je podmíněno aktivní účastí aspiranta na činnosti a akcích klubu a dále předpokladem, že bude přínosem činnosti a účelu H‑DCM. Návrh na přijetí nového Membra předkládá členské schůzi výbor klubu po vlastním kladném stanovisku, a to na základě žádosti a zdůvodnění garantů Prospecta. Přijetí za Membra schvaluje členská schůze 100% přítomných členů. Members, kteří v tomto hlasování hlasují proti přijetí nebo nehlasují pro přijetí navrženého Prospecta, jsou povinni toto svoje stanovisko členské schůzi řádně zdůvodnit.

1.2 Prospectem H‑DCM se může stát pouze jezdec na motocyklu Harley-Davidson a Indian, který není členem ani čekatelem jiného moto klubu nebo spolku. Za uchazeče se musí zaručit 2 garanti. Délka trvání statutu Prospecta není časově stanovena, běžně trvá 1 rok. Návrh na přijetí Prospecta předkládá členské schůzi výbor klubu po vlastním kladném stanovisku, a to na základě žádosti a zdůvodnění garantů Prospecta. Přijetí za Prospecta schvaluje členská schůze. Prospect má právo účastnit se akcí a činnosti klubu v rozsahu, stanoveném kalendářem a programem klubu nebo rozhodnutím výboru. O účasti na schůzi nebo její části rozhoduje výbor, účast je vždy s hlasem poradním.

1.3 Hangaround H‑DCM je statut členství, kterého může dosáhnout jezdec na motorce, který není  členem ani čekatelem jiného moto klubu nebo spolku. Za uchazeče se musí zaručit 2 garanti. Délka trvání statutu Hangarounda není časově stanovena, běžně trvá 1 rok. Přijetí za Hangarounda schvaluje výbor klubu na základě jeho žádosti a po kladném doporučení jeho 2 garantů.  Hangaround má právo účastnit se akcí a činnosti klubu v rozsahu, stanoveném kalendářem a programem klubu nebo rozhodnutím výboru. O účasti na schůzi nebo její části rozhoduje výbor, účast je vždy s hlasem poradním.

1.4 Friendem H‑DCM se může stát kdokoliv starší 18 let, kdo s klubem sympatizuje, souhlasí se stanovami a dodržuje je. O přijetí rozhoduje výbor klubu na základě přihlášky uchazeče, kterou stvrzuje jako garant a doporučitel jeden Member H‑DCM.

1.5 Honorary member H‑DCM se může stát osoba za dlouholetou činnost v klubu nebo za výjimečné zásluhy v činnosti, podporující klub. Jmenování čestným členem schvaluje členská schůze na návrh výboru nebo nejméně 5 Membrů. Čestné členství je bezplatné a dává svému nositeli právo se zúčastňovat akcí klubu na základě pozvání.  Ukončení četného členství může učinit nositel z vlastního rozhodnutí oznámením klubu nebo členská schůze z jiného, zřetele hodného důvodu.

2.2 Pokud člen klubu na své pozici/statutu člena (mimo Frienda) neplní nebo nemůže plnit podmínky a povinnosti, stanovené pro příslušný statut člena, z vážných, zřetele hodných, důvodů (např. zdravotní důvody, zahraniční pobyt, dočasná ztráta řidičského oprávnění,  dočasně nevlastní motorku apod.), může nejbližší Výroční členská schůze (v dalším též VČS) u tohoto člena rozhodnout o tolerování neplnění těchto podmínek a povinností mimo povinnosti platit členské příspěvky. Tato tolerance je stanovena nejdéle na 1 rok. Člen může požádat výbor o toleranci pro další 1 rok, výbor žádost posoudí, předloží návrh VČS a ta rozhodne. Uvedená tolerance může být poskytnuta opakovaně.

3. Klub vede seznam členů, za jeho vedení, způsob nakládání s ním, provádění zápisů a výmazů odpovídá výbor klubu, který tuto agendu svěřuje obvykle sekretáři/secretary nebo jinému pověřenému členu klubu. Seznam je zpřístupněn jen Membrům na zabezpečeném webovém portálu klubu. K vedení seznamu členů a s tím souvisejícímu zpracování osobních údajů v souladu s právními předpisy vydává klub vnitřní předpis.

4.1 Garant je Member H‑DCM, který v procesu přijímání členů klubu podle článku III.,bod 1.

 • odpovídá za to, že uchazeč byl osobně poučen a seznámen se všemi i nepsanými zásadami a pravidly, kterými se klub a jeho členové řídí a dodržují
 • garantuje, že uchazeč splňuje nároky a podmínky, které jsou se členstvím v H‑DCM spojeny
 • ručí, že uchazeč je schopen a připraven dodržovat Stanovy H‑DCM
 • zajišťuje, aby v případě ukončení členství člena, za kterého je nebo byl garantem, tento klubu vrátil symboly (barvy), které obdržel.

4.2 Member H‑DCM může současně být garantem maximálně dvěma uchazečům. Toto omezení neplatí pro garanta/doporučitele Frienda

4.3 V případě odstoupení nebo úmrtí garanta, musí uchazeč zajistit a výboru dodat náhradního garanta do 1 měsíce.

Článek IV. Zánik členství

1. Členství v H‑DCM zaniká

 • vystoupením člena
 • vyškrtnutím člena
 • vyloučením člena
 • úmrtím člena
 • zánikem klubu bez právního nástupce

2. Vystoupením člena z klubu zaniká členství okamžikem, kdy je jeho oznámení o vystoupení klubu doručeno.

3. Vyškrtnutí člena provede výbor v případě, že člen neuhradí členské příspěvky ve stanoveném termínu a ani po upozornění, a ani v poskytnutém dodatečném termínu.

4. Vyloučen může být člen, pokud závažně porušil nebo opakovaně porušuje povinnost/povinnosti vyplývající z členství a/nebo jedná tak, že poškozuje zájmy H‑DCM a jeho vážnost, a nápravu nesjednal ani v přiměřené lhůtě, která mu byla stanovena výborem klubu. Návrh na vyloučení předkládá k rozhodnutí členské schůzi výbor klubu nebo kterýkoliv Member H‑DCM. Rozhodnutí o vyloučení musí být schváleno 2/3 většinou členů přítomných na členské schůzi.

Článek V. Práva členů

Členové H‑DCM mají s přihlédnutím ke statutu svého členství, ke konkretizaci v článku III., bod 1 a případně k jiným ustanovením těchto Stanov právo:

 • účastnit se všech společných akcí, srazů, vyjížděk, expedic, setkání a společenských akcí pořádaných H‑DCM
 • nosit označení příslušnosti k H‑DCM v souladu s vnitřním předpisem klubu (Ústrojová kázeň)
 • účastnit se schůzí v rozsahu práv dle svého členského statutu
 • mít přístup k informacím prostřednictvím klubového web portálu o akcích, činnosti a ostatních aktivitách vlastního klubu, případně dalších H-D klubů a moto spolků v ČR a v zahraničí. Výbor může řešit předávání základních informací jiným způsobem (e-mail, Facebook aj.)
 • předkládat návrhy na zlepšení činnosti H‑DCM výboru klubu a obracet se na něj s podněty a připomínkami týkající se činnosti klubu
 • ukončit kdykoliv své členství.

Members H‑DCM mají další práva a to:

 • účastnit se členských schůzí H‑DCM a vykonávat na nich hlasovací právo
 • být volen do orgánů H‑DCM
 • být garantem uchazečů o členství v H‑DCM (max. dvěma ve stejné době)
 • po předchozí dohodě s výborem nahlížet do účetní evidence H‑DCM

Článek VI. Povinnosti členů

Členové H‑DCM mají povinnost:

 • dodržovat Stanovy a ostatní vnitřní předpisy H‑DCM, jakož i nepsané standardy chování členů
 • chovat se vůči H‑DCM čestně a tak, aby nepoškozovali dobré jméno a pověst H‑DCM, a aby jejich chování a jednání nebylo v rozporu s principy a normami Federace evropských H-D klubů, jejímž členem H‑DCM je (viz čl. II. bod 4) a to nejen na klubových akcích
 • plnit rozhodnutí a jiná usnesení orgánů H‑DCM
 • řádně a včas platit členské příspěvky.

Members H‑DCM mají další povinnosti a to:

 • účastnit se členských schůzí klubu
 • řádně plnit úkoly, činnosti a funkce, do kterých byl zvolen, ustanoven nebo pověřen
 • účastnit se na akcích pořádaných klubem a podle svých možností přispívat při jejich zajišťování a při naplňování činnosti klubu nosit zejména na klubových a jiných H-D akcích schválené symboly H‑DCM (barvy) a po zániku členství tyto vrátit.

Článek VII. Orgány klubu

Orgány H‑DCM jsou:

 • členská schůze
 • výbor
 • president
 • statutární orgán

1. Členská schůze

Členská schůze je nejvyšším orgánem H‑DCM, její jednání svolává výbor nejméně jednou za rok jako řádnou Výroční členskou schůzi, a to zpravidla v měsíci lednu. Mimo to výbor svolá mimořádnou  členskou schůzi podle potřeb a vlastního uvážení nebo na žádost alespoň 1/3 Members. Svolání členské schůze musí obsahovat místo, čas a pořad jednání, u mimořádné členské schůze rovněž důvod tohoto mimořádného jednání. Způsob svolání a dostatečnou lhůtu jejího svolání před vlastním konáním členské schůze (zpravidla nejméně 1 měsíc) stanoví výbor.

Členské schůze se s titulu členské povinnosti účastní Members H‑DCM. Výbor klubu může zejména podle programu jednání rozhodnout, že některé členské schůze nebo některé části členské schůze se jako hostující členové zúčastní Prospecti a Hangaroudi, nebo jen někteří z nich a to bez hlasovacího práva.

Členská schůze ve své působnosti zejména:

 • projednává a schvaluje výroční zprávu o činnosti H‑DCM za předchozí rok
 • projednává a určuje hlavní zaměření a plán činnosti H‑DCM na následující období včetně základní struktury kalendáře akcí klubu
 • projednává a schvaluje výsledek hospodaření za uplynulý rok a základní bilanci rozpočtu na nastávající období
 • projednává disciplínu členů v úhradě členských příspěvků a výsledek příjmů z příspěvků za uplynulé období, a schvaluje výši a strukturu členských příspěvků pro nastávající rok včetně stanovení termínů pro jejich uhrazení
 • rozhoduje o změně Stanov H‑DCM
 • volí a odvolává tajným hlasováním presidenta H‑DCM
 • volí a odvolává ostatní členy výboru H‑DCM
 • rozhoduje o toleranci dočasného neplnění pravidel a povinností člena klubu ve smyslu Čl.III, bod 2. Stanov
 • rozhoduje na základě zdůvodněného návrhu výboru o vyjádření zvláštního uznání Members nebo bývalých Members klubu za jejich přínos pro klub, spojeného s právem nosit k tomu vnitřním předpisem (Ústrojová kázeň) stanovené označení (např. FIRST PRESIDENT, PASS MEMBER)
 • rozhoduje o dalších otázkách, které jsou jí předloženy k rozhodnutí na základě usnesení výboru
 • rozhoduje o zrušení H‑DCM s likvidací vč. jmenování likvidátora a o přeměně H‑DCM
 • projednává a rozhoduje o dalších otázkách, které si členská schůze vyhradí.
 • členská schůze rozhoduje většinou hlasů přítomných Members s výjimkami dále uvedenými. Pro platnost hlasování se musí účastnit členské schůzi nejméně 2/3 všech členů H‑DCM. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas presidenta klubu, v jeho nepřítomnosti hlas vicepresidenta.                                                                                                    Odchylně od většinového hlasování rozhoduje členská schůze                                                  – o přijetí nového Membra – musí být schváleno 100% přítomných Membrů                                                                                                                         – o vyloučení Membra – 2/3 většinou hlasování se účastnících  a  přítomných Membrů        – o zrušení H‑DCM s likvidací a o přeměně H‑DCM – rozhoduje 2/3 většina všech členů      H‑DCM

Členská schůze může v případě potřeby a racionality rozhodnout o hlasování korespondenční nebo konferenční formou a současně rozhodne o způsobu provedení a zajištění průkaznosti hlasování.
Ze zasedání členské schůze je pořízen zápis, ze kterého musí být patrno, kdo zasedání svolal a jak, kdy a kde se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké další činovníky členská schůze zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven. Zpracování zápisu z členské schůze zajišťuje president nebo vicepresident nebo secretary a to do 30 dnů od konání členské schůze. Zápis podepisuje president a zapisovatel. Zápis z členské schůze je všem Members přístupný na webových stránkách klubu nebo na požádání mu bude zaslán na jím uvedenou elektronickou adresu nebo do něho může za předem dohodnutých podmínek nahlédnout u secretary H‑DCM.

2. Výbor

2.1  Výbor je kolektivním výkonným orgánem H‑DCM. Projednává a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou v působnosti členské schůze. Výbor přijímá potřebná opatření k dodržování Stanov a naplňování cílů klubu.

K tomu mimo jiné zejména:

 • zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí členské schůze, přijímá rozhodnutí a opatření k jejich realizaci
 • organizuje a řídí činnost H‑DCM
 • schvaluje a vydává vnitřní předpisy klubu, pokud jejich vydání a schválení si nevyhradí Členská schůze
 • připravuje podklady pro jednání a rozhodování členské schůze, určuje termín konání členské schůze a program jejího jednání, zajišťuje organizační zabezpečení schůze
 • předkládá členské schůzi H‑DCM výroční zprávu o činnosti, výsledky hospodaření za kalendářní rok, návrh hlavního zaměření činnosti a rámcový návrh bilance rozpočtu na další období a návrh výše a strukturu členských příspěvků
 • zajišťuje vedení předepsané evidence a účetnictví, k čemuž pověřuje konkrétní osoby
 • spravuje a ročními nebo mimořádnými inventurami kontroluje majetek klubu
 • rozhoduje o konkrétním čerpání finančních prostředků v rámci schválené bilance rozpočtu. Může rozhodnout o operativní kontrole hospodaření a k tomu jmenovat revizora/-y  účtů z řad Members
 • vydává a aktualizuje kalendář akcí klubu
 • k přípravě a plnění dílčích úkolů může přizvat a pověřit další členy klubu.

2.2  Výbor klubu volí a odvolává členská schůze. Výbor má 3 – 5 členů, konkrétní počet určuje členská schůze volbou členů výboru.

2.3  Zvolení členové výboru rozhodnou na ustavující schůzi výboru o obsazení funkcí, důležitých pro činnost klubu, kterými jsou – kromě presidenta, který je volen přímo členskou schůzí:

 • Vicepresident
 • Secretary
 • Treasurer
 • Sergeant

Podmínkou není obsazení všech funkcí členy výboru, vyjma funkce presidenta a vicepresidenta, Nebyla-li výborem obsazena některá z funkcí členem výboru, může výbor jmenovat a pověřit funkcí některého Membra, který není členem výboru. Výbor stanoví ve vnitřním předpise (Ústrojová kázeň) podmínky označení těchto funkcí.

2.4  Výbor k zajištění  některých činnosti klubu rozhoduje podle uvážení o případném pověření některých členů klubu dalšími činnosti a to:

 • Roadcaptain
 • Photographer
 • Historian
 • Webmaster
 • Správce Facebook
 • Hospodář
 • případně dalšími.

Výbor rozhoduje o případném označení těchto činností a stanoví k tomu podmínky ve vnitřním předpise klubu (Ústrojová kázeň).

2.5  Funkční období výboru je 4 roky. Člen výboru může ze své funkce odstoupit. Jeho funkce v takovém případě končí uplynutím 1 měsíce ode dne, kdy odstupující člen oznámil odstoupení písemně presidentovi klubu. V této době 1 měsíce odstupující člen musí řádně předat svoji agendu, případně hmotný majetek, náhradnímu nově nastupujícímu členu. Pokud tento není v té době ještě ustanoven, předá věci některému určenému členu. Pokud zanikne výkon funkce některého z členů výboru před uplynutím funkčního období, může výbor, jehož počet členů neklesl pod polovinu, kooptovat z řad Members H‑DCM náhradní členy výboru. Doba výkonu funkce náhradního člena výboru končí s původním čtyřletým funkčním obdobím.

2.6  Výbor je usnášení schopný za přítomnosti nejméně poloviny členů výboru. Pro rozhodnutí výboru je nutná nadpoloviční většina přítomných členů výboru. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas presidenta klubu, v jeho nepřítomnosti hlas vicepresidenta.

2.7 Výbor se schází zpravidla v předem stanovených termínech a dále pak podle potřeby nebo z rozhodnutí presidenta nebo na žádost kteréhokoliv svého člena. Výbor přizve, pokud tak stanoví a nestanoví jinak, na své schůze rovněž ostatní Members případně další členy z řad Prospectů a Hangaroundů (tzv rozšířené schůze výboru – RSV). Účast těchto přizvaných je žádoucí v co největší míře zejména z důvodu informovanosti, přínosných podnětů, převzetí podílu a aktivní účasti na zajišťování činnosti klubu apod.

2.8  Ze zasedání výboru a RSV pořizuje secretary nebo vicepresident zápis, který je zveřejněn pro Members H‑DCM na webových stránkách klubu

3. President

3.1 President H‑DCM je představitel klubu, representuje H‑DCM navenek a jedná jeho jménem.

3.2 President H‑DCM jedná jménem klubu na presidentské úrovni s Federací evropských Harley-Davidson klubů a s dalšími H-D kluby  a spolky v ČR a v zahraničí.

3.3 President H‑DCM řídí a kontroluje činnost výboru klubu a odpovídá za naplňování usnesení a závěrů členských schůzí H‑DCM. Mezi zasedáním výboru jedná a řeší operativně vzniklé záležitosti a podle potřeby a povahy věci kooperuje s dalšími členy výboru.

3.4. President H‑DCM je povinen spravovat doménu klubu tak, aby nedošlo k její újmě (ztrátě, prodeji, atd.).

4. Statutární orgán

4.1 Statutární orgán spolku (H‑DCM) jsou president a vicepresident.

4.2 Způsob jednání: president a vicepresident jsou oprávněni jednat jménem spolku každý z nich samostatně.

Článek VIII. Zásady hospodaření

1. H‑DCM hospodaří s příjmy z členských příspěvků, s příjmy z vlastní činnosti a s případnými dary a  dotacemi.

Prostředky jsou vynakládány k hrazení nákladů své činnosti a naplňování základního účelu Spolku v souladu s článkem II. Stanov H‑DCM. Činnost klubu má neziskový charakter. H‑DCM hospodaří v souladu s právními předpisy České republiky.

Článek IX. Zánik klubu

HDCM zaniká

 • rozhodnutím členské schůze o zrušení spolku s likvidací
 • rozhodnutím členské schůze o fúzi spolků
 • rozhodnutím členské schůze o rozdělení spolku
 • rozhodnutím soudu o zrušení spolku

Článek X. Závěrečná ustanovení

 • Nejasnosti a sporné otázky ve výkladu Stanov H‑DCM posuzuje výbor H‑DCM.
 • Tyto Stanovy Harley-Davidson Clubu Moravia byly schváleny členskou schůzí dne 5.1.2019 a nahrazují Stanovy ze dne 9.1.2010.