Stanovy H-DCM

Stanovy spolku

                                                                                       Harley – Davidson Club Moravia, z.s.

                                                                                                                             Čl. I.

                                                                                                           Název a sídlo spolku

 1. Název spolku: Harley – Davidson Club Moravia, z.s. (dále jen „Spolek“ nebo „Klub“)
 2. Sídlo spolku: Žďárec 63, 594 56, Žďárec
 3. Spolek je právnickou osobou založenou v souladu s ust. §214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 4. Spolek je dobrovolným, nevládním neziskovým svazkem občanů – klubem, v němž se se sdružili jezdci, majitelé a příznivci motocyklů značky Harley-Davidson.
 5. Spolek je právnickou osobou oprávněnou jednat v právních vztazích svým jménem a na svou majetkovou zodpovědnost. Spolek je způsobilý k právnímu jednání a je oprávněn zejména nabývat práv, přebírat závazky a nést majetkovou odpovědnost.
 6. Spolek se zakládá na dobu neurčitou.

                                                                                                                             Čl. II

                                                                                                                 Cíl a účel spolku

Základním cílem a účelem spolku je:

 • sdružování jezdců, majitelů a příznivců motocyklů značky Harley-Davidson
 • pořádání moto srazů, setkání a společenských akcí

                                                                                                                             Čl. III

                                                                                                           Hlavní činnost spolku

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II, co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím následujících činností:

 • ochrana a uspokojování společných zájmů svých členů
 • spolupráce s orgány státní správy a samosprávy, spolupráce se spolky, kluby a jinými organizacemi v České republice a zahraničí s podobným zaměřením a předmětem činnosti
 • propagace značky Harley – Davidson ve společnosti, zejména vydávání vlastních tiskovin, provozování webového portálu a další propagace za účelem zvyšování informovanosti členů a příznivců klubu
 • účast při obecně prospěšných činnostech v oblasti zdravotnictví, vzdělávání, sociální, sportu a turistiky za účelem shromažďování darů a příspěvků od organizací a občanů a jejich následné poskytování na činnost klubu

                                                                                                                             Čl. IV.

                                                                                                                Členství ve spolku

 1. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která má zájem se podílet na činnosti spolku za účelem naplnění cílů spolku.
 2. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky Členskou schůzí. Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, případně telefonické spojení a emailovou adresu, přičemž tyto osobní údaje vede spolek pro potřeby řádného fungování spolku a osoby, které májí zájem se stát členy spolku, svým podpisem stvrzují správnost těchto údajů a oprávněnost spolku s těmito osobními údaji osob nakládat pro řádný chod spolku a naplňování cílů spolku.
 3. Spolek vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí President klubu. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich President klubu prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, stanoví svým vnitřním předpisem President klubu.
 4. Údaje o členech spolku mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu a to v souvislosti s plněním cílů a hlavní činnosti spolku, Každý zájemce o členství ve spolku podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpracovány a zpřístupněny.
 5. Člen spolku má právo zejména:
  • účastnit se Členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
  • volit a být volen do orgánů spolku,
  • podílet se na činnosti spolku a být o této činnosti informován,
  • posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku,
  • hodnotit činnost spolku, předkládat orgánům spolku vlastní návrhy, podněty a připomínky,
  • uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti spolku,
  • ukončit kdykoli své členství.
 1. Člen spolku má povinnosti zejména:
  • dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů spolku,
  • účastnit se jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšené jejich práce,
  • platit členské příspěvky, usnese-li se na tom Členská schůze,
  • chránit a zachovávat dobré jméno spolku,
  • dodržovat vnitřní dohody a svou činností naplňovat účel spolku.
 1. Zánik členství
  • doručením písemného oznámení člena o vystoupení orgánům spolku,
  • vyškrtnutí z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn,
  • rozhodnutím Členské schůze o vyloučení člena pro porušení stanov a neplněním činností naplňující účel spolku, zejména tedy vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů spolku, usnesení a rozhodnutí orgánů spolku nebo jiných členských povinností,
  • úmrtím člena, či prohlášením člena za mrtvého,
  • zánikem spolku.

                                                                                                                              Čl. V

                                                                                                                     Orgány spolku

 1. Orgány spolku jsou:
  • Členská schůze jako orgán nejvyšší
  • President klubu jako orgán statutární

2.Členská schůze:

 • Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Členská schůze je složena ze všech členů spolku.
 • Členská schůze se svolává pozvánkou zaslanou členům, a to na adresu bydliště, resp. sídla právnické osoby nebo na emailovou adresu, případně telefonicky přes komunikační aplikace. Členskou schůzi je rovněž možné svolat pozvánkou vyvěšenou v sídle.
 • K výhradním oprávněním Členské schůze patří:

a)  schvalování stanov a jejich změn,

b) volba Presidenta klubu,

c) odvolat Presidenta klubu,

d) rozhodování o zániku spolku a majetkovém vypořádání,

e) schvalování výroční zprávy a účetní závěrky,

f) rozhodování o všech otázkách, které do působnosti členské schůze svěřují stanovy nebo které navrhne kterýkoliv z členů,

g) určení koncepce činnosti spolku na další období,

h) rozhodnutí o zrušení spolku, jeho přeměně, fúze či rozdělení,

i) rozhodnutí o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku,

j) schvalování jednacího řádu Členské schůze, volebního řadu, případně dalších vnitřních předpisů dle těchto stanov,

k) schvalování výše a splatnosti členských příspěvků,

l) rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení.

 • Členská schůze je svolávána Presidentem klubu minimálně jednou za rok. Pokud President klubu nesvolá Členskou schůzi do jednoho měsíce po uplynutí jednoho roku od konání poslední Členské schůze, mají právo svolat náhradní Členskou schůzi minimálně 5 členů spolku.
 • Členská schůze bude svolána i v případě, že minimálně nadpoloviční většina členů spolku podá podnět k jejímu svolání.
 • Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas Presidenta klubu.
 • Členská schůze je usnášení schopná za přítomnosti nadpoloviční většiny jejích členů s hlasem rozhodujícím.
 • k platnosti usnesení Členské schůze je potřeba nadpoloviční většina přítomných, pokud tyto stanovy neurčí něco jiného.
 • k platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov je potřeba alespoň 3/5 většina přítomných.
 1. President klubu
  • President klubu je volen Členskou schůzí na období 2 let.
  • President klubu je statutárním orgánem a výkonným orgánem spolku a jedná za spolek ve všech věcech samostatně.
  • President klubu rozhoduje o všech záležitostech spolku, které nejsou svěřeny do působnosti Členské schůze a řídí činnost spolku mezi členskými schůzemi.
  • President klubu zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti spolku v období mezi zasedáními Členské schůze.
  • President klubu sestavuje každý rok výroční zprávu, jejíž součástí je přehled hospodaření spolku a výroční zpráva.
  • President klubu zejména:

a) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí členské schůze, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci,

b) organizuje a řídí činnost spolku,

c) připravuje podklady pro jednání a rozhodování členské schůze,

d) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku spolku,

e) zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy.

                                                                                                                               Čl. VI

                                                                                                      Majetek a hospodaření spolku

 1. Zdrojem majetku spolku jsou zejména:

a) členské příspěvky,

b) příspěvky a dotace od dalších organizací,

c) dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.,

d) dary.

 1. Majetek spolku je ve vlastnictví spolku jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje President klubu. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje členská schůze.
 2. Spolek vynakládá prostředky výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.
 3. S výsledky hospodaření seznamuje President klubu členy spolku na každé Členské schůzi.

                                                                                                                              Čl. VII

                                                                                                              Závěrečná ustanovení

 1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
 2. Stanovy byly schváleny členy spolku dne 3.6.2022. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku.

 

 

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout